Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
  • 04.02.2020- Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2018 година, истата може да ја достават само во хартија. Трговските друштва и трговците поединци заедно со годишната сметка се обврзани да достават и ревизорски извештај.
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
  • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

  • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  • Провери големина на субјект повеќе
  • Национална класификација на дејностите НКД
  • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
  • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе

1. Каде можат да се поставуваат прашања во врска со структурата на XML датотеките?

    Одговор: XMLGodishniSmetki@crm.org.mk

2. Како и каде може да се провери структура на XML датотека?

    Одговор: За проверка на структурата на XML датотека може да ја користите функционалноста на следната Веб локација.

4. При валидацијата на XML датотека се јавува порака „Структурата на XML датотеката не може да биде прочитана“ и причината е во елементот <Statement>Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити. </Statement>. Што би можело да биде проблем и кое е решението?

     Одговор: И покрај тоа што содржината на елементот изгледа идентично, проблемот е во тоа што карактерите се кодирани во кирилична поддршка по ASCII стандард. XML датотеката мора да биде конвертирана во UTF-8 формат пред да биде наполнета. Стандардизацијата на структурата на XML датотеката (Canonical XML) може да се изврши согласно насоките дадени во следното упатство.

РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169