Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
 • 04.02.2020- Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2018 година, истата може да ја достават само во хартија. Трговските друштва и трговците поединци заедно со годишната сметка се обврзани да достават и ревизорски извештај.
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
 • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

 • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
 • Провери големина на субјект повеќе
 • Национална класификација на дејностите НКД
 • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
 • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Правила за ревизорски годишни сметки/финансиски извештаи

Елементот (element name="AuditingCompany") од XSD шемата, односно XML датотеката содржи еден атрибут (attribute name="LEID") – ЕМБС (Единствен матичен број на субјект) на овластениот субјект кој ја извршил ревизијата. Во продолжение се дадени овластени субјекти за вршење на ревизија. Овој елемент (element name="AuditingCompany") во XML датотеката задолжително се пополнува само за следните типови на документи (attribute name="DocTypeID"):

 • 120 - Ревизорски извештај
 • 123 - Празен ревизорски извештај
 • 150 - Консолидиран ревизорски извештај
 • 155 - Празен консолидиран ревизорски извештај

За останатите типови на документи елементот (element name="AuditingCompany") не е дозволен и не треба да постои во XML датотеката

Листа на овластени субјекти за вршење на ревизија (element name=”AuditingCompany”)
attribute name="LEID" Опис
4863429 Друштво за ревизија, процена и финансиски консалтинг ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје
4881427 Друштво за ревизиски,консалтинг и даночни услуги ДИЛОИТ ДОО Скопје
5034515 Друштво за ревизија ЕКОВИС АУДИТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
5078598 Друштво за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје
5201403 Друштво за ревизорски и книговодствен консалтинг и услуги ЕРНСТ И ЈАНГ ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ ДОО-Скопје
5255414 Друштво за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје
5264731 Друштво за ревизија БДО ДОО Скопје
5352142 Друштво за ревизија ПЕЛАГОНИСКА РЕВИЗОРСКА КУЌА ДООЕЛ Прилеп
5426715 Друштво за ревизија и консалтинг ТРИО-КОНСАЛТИНГ ДОО Гевгелија
5427606 Друштво за ревизија РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје
5527287 Друштво за ревизија БЕНД РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ ДОО-Тетово
5544815 Друштво за ревизија ПРО АУДИТ ДОО Куманово
5634946 Друштво за ревизија ЕФЕКТ - ПЛУС ДООЕЛ Скопје
5753368 Друштво за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје
5789788 Друштво за ревизија КОЈЗАКЛИЕВ - ПАВЛЕСКА ДОО Скопје
5921333 Друштво за ревизија РСМ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
6064639 Друштво за ревизија,проценка,вештачење и финансиски консалтинг ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО Радовиш
6152279 ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА Трговец-поединец за ревизија, проценка и судско вештачење Соња Митко Чулева - Скопје
6227040 Трговец Поединец ММ РЕВИЗИЈА Стојна Станој Здравева ТП Радовиш
6276113 Трговец поединец РЕВИЗОР БАБАМОВ Стојанчо Ѓорги Коцев ТП Струмица
6333370 Друштво за ревизорски услуги ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС РЕВИЗИЈА ДОО Скопје
6365469 Трговец поединец РЕВИЗИЈА АНДОНОВСКИ ТП за ревизија, сметководствени и консалтинг услуги Ката Наце Андоновска Куманово
6480438 Трговец поединец за ревиија ТП РЕВИЗИЈА СТОЈЧЕВСКИ Надица Ѓорѓи Стојчевска Куманово
6634079 Друштво за ревизорски, книговодствен и даночен консалтинг и услуги ЈВК ДОО Скопје
6764509 МСФИ РЕВИЗИЈА Жарко Душан Михајловски Трговец поединец-Скопје
6836542 Друштво за ревизија, сметководство и консалтинг ВЕРИФИКА ДОО Скопје
6931189 Трговец поединец за ревизија КОТЕВ Ристо Костадин Котев Гевгелија
6969747 Друштво за ревизија БАКЕР ТИЛИ ЈОАНИДИС ДООЕЛ Скопје
7160631 Трговец поединец за ревизија ТП ЈЈ АУДИТ - КОНСАЛТИНГ Јелена Петар Џимревска Куманово
7188196 Трговец поединец за ревизија и сметководство РЕВИЗИЈА ВИТАНОВА Кети Симеон Витанова ТП Струмица
7209738 Друштво за ревизија и услуги РУЛЕ ДООЕЛ Скопје
7223463 Друштво за ревизија и бизнис консалтинг А&БА ГРОУП ДООЕЛ Скопје
7286970 Друштво за ревизија и консалтинг ГЛОБАЛ ГРОУП КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје
7376952 Трговец поединец за сметководство, книговодство и ревизија АУДИТ 4ЈУ ТП Шенаси Ајредин Бајрами Скопје
7400551 Трговец поединец за ревизија сметководство и консалтинг Влатко Славе Јолакоски ЈОЛАК РЕВИЗИЈА ТП Охрид
7408650 Друштво за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје
7408692 Друштво за ревизија РАСЕЛ БЕДФОРД АТАНАСОВСКИ ДОО Скопје
7456840 Друштво за ревизија, сметководство и даночен консалтинг АУДИТ ГРУП ДООЕЛ Куманово
7517980 Трговец поединец за ревизија и консалтинг СКОЛАР-П Александар Марјан Проданоски ТП Прилеп
7521758 Друштво за ревизија СФАИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169