Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
  • 04.02.2020- Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2018 година, истата може да ја достават само во хартија. Трговските друштва и трговците поединци заедно со годишната сметка се обврзани да достават и ревизорски извештај.
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
  • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

  • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  • Провери големина на субјект повеќе
  • Национална класификација на дејностите НКД
  • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
  • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Логички и математички контроли

На оваа страна е дадена листа на логички и математички контроли кои се проверуваат од Системот за електронско поднесување на годишни сметки. Доколку финансиските податоци не се согласно овие правила, податоците од XML датотеката ќе бидат прочитани и ќе бидат прикажани правилата/контролите кои не се исправни.

Листа на Логички и математички контроли
Број на правило Опис
4000 001 = 002+007+012+020+024+029+033+039
4001 002 = 003+004+005+006
4002 007 = 008+009+010+011
4003 012 = 013+014+015+016+017+018+019
4004 020 = 021+022+023
4005 024 = 025+026+027+028
4006 029 = 030+031+032
4007 033 = 034+035+036+037+038
4008 039 = 040+041+042+043
4009 044 = 045+046+047+048+049+050+051+052+053+054
4010 055 = 056+057+058
4011 059 = 001+044+055
4012 ако 095 > или = од 059 тогаш 060 = 097 – 059
4013 061= 059+060
4014 062= 063+064+065+066+067+068+069+070
4015 071 = 072+073+074+075+076
4016 077 = 078+079+080+081
4017 082 =083+084+085+086
4018 087 = 088+089+090
4019 091 = 092+093+094
4020 097 = 062+071+077+082+087+091+095+096
4021 ако 059 > или = 097 тогаш 098 = 059-097
4022 099 = 097 + 098
4023 099 = 061
4024 100 =101+102+103+104
4025 105 = 100
4026 105 = 060
4027 106 = 107+108+109
4028 110 > 0 освен за Буџетот на Републиката
4029 110 = 0 за Буџетот на Републиката
4030 ако 060 > 0 тогаш 098 = 0 (освен кај споени статусни промени)
4031 ако 098 > 0 тогаш 060 = 0 (освен кај споени статусни промени)
4032 ако 002 > 0 тогаш 002 мора да биде > 003
4033 ако 002 > 0 тогаш 110 > 0
4034 ако 110 > 0 тогаш 002 > 0
4035 Ако субјектот е голем тогаш 110>0
4036 059 > 0
4300 121=122+123+124+125+126+127+128+129
4301 130=131+132+133-134
4302 135=136+137+138+139+140-141
4303 142=143+144+145+146-147
4304 148=149 +150-151
4305 152=153+154+155-156
4306 157=158+159
4307 160=161+162+163+164-165
4308 166=167+168+169
4309 170=171+172+173+174+175+176
4310 177=178+179+180
4311 181=182+183+184
4312 185=186+187+188
4313 189=190+191+192
4314 193=194+195+196
4315 197=198+199+200
4316 201= 202+203+204
4317 205=121+130+135+142+148+152+157+160+166+170-177+181+185+189+193+197+201
4318 207= 208+209+210
4319 212= 213+214
4320 216= 217+218+219
4321 220= 221+222
4322 223= 224 + 225
4323 226= 227+228+229+230
4324 231= 232+233+234
4325 235= 236+237+238+239+240+241
4326 242= 243+244+245
4327 246= 247+248
4328 249=250+251
4329 252= 253+254
4330 255= 256+257
4331 258=207+211+212+215+216+220+223+226+231+235+242+246+249+252+255
4332 205>0 во колона 6
4333 258>0 во колона 6
4334 205 колона 6 = 258 колона 6
4335 206 колона 6 = 259 колона 6
4336 ако 086> или = 0 тогаш 094=086
4901 Вкупни приходи од СПД образец=97
14000 001 = 002+007+012+020+024+029+033+039
14001 002 = 003+004+005+006
14002 007 = 008+009+010+011
14003 012 = 013+014+015+016+017+018+019
14004 020 = 021+022+023
14005 024 = 025+026+027+028
14006 029 = 030+031+032
14007 033 = 034+035+036+037+038
14008 039 = 040+041+042+043
14009 044 = 045+046+047+048+049+050+051+052+053+054
14010 055 = 056+057+058
14011 059 = 001+044+055
14012 ако 097 > или = од 059 тогаш 060 = 097 – 059
14013 061=059+060
14014 062=063+064+065+066+067+068+069+070
14015 071 = 072+073+074+075+076
14016 077 = 078+079+080+081
14017 082 =083+084+085+086
14018 087 = 088+089+090
14019 091 = 092+093+094
14020 097 = 062+071+077+082+087+091+095+096
14021 ако 059 > или = 097 тогаш 098 = 059-097
14022 099 = 097 + 098
14023 099 = 061
14024 100 = 101+102+103+104
14025 105 = 100
14026 105 = 060
14027 106 = 107+108+109
14028 110 > 0 освен за Буџетот на Републиката
14029 110 = 0 за Буџетот на Републиката
14030 ако 060 > 0 тогаш 098 = 0 (освен кај споени статусни промени)
14031 ако 098 > 0 тогаш 060 = 0 (освен кај споени статусни промени)
14032 ако 002 > 0 тогаш 002 мора да биде > 003
14033 ако 002 > 0 тогаш 110 > 0
14034 ако 110 > 0 тогаш 002 > 0
14035 Ако субјектот е голем тогаш 110>0
14036 059 > 0
14300 121=122+123+124+125+126+127+128+129
14301 130=131+132+133-134
14302 135=136+137+138+139+140-141
14303 142=143+144+145+146-147
14304 148=149 +150-151
14305 152=153+154+155-156
14306 157=158+159
14307 160=161+162+163+164-165
14308 166=167+168+169
14309 170=171+172+173+174+175+176
14310 177=178+179+180
14311 181=182+183+184
14312 185=186+187+188
14313 189=190+191+192
14314 193=194+195+196
14315 197=198+199+200
14316 201= 202+203+204
14317 205=121+130+135+142+148+152+157+160+166+170-177+181+185+189+193+197+201
14318 207= 208+209+210
14319 212= 213+214
14320 216= 217+218+219
14321 220= 221+222
14322 223= 224 + 225
14323 226= 227+228+229+230
14324 231= 232+233+234
14325 235= 236+237+238+239+240+241
14326 242= 243+244+245
14327 246= 247+248
14328 249=250+251
14329 252= 253+254
14330 255= 256+257
14331 258=207+211+212+215+216+220+223+226+231+235+242+246+249+252+255
14332 205>0 во колона 5
14333 258>0 во колона 5
14334 205 колона 5 = 258 колона 5
14335 206 колона 5 = 259 колона 5
14336 ако 086> или = 0 тогаш 094=086
РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169