Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
  • 04.02.2020- Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2018 година, истата може да ја достават само во хартија. Трговските друштва и трговците поединци заедно со годишната сметка се обврзани да достават и ревизорски извештај.
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
  • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

  • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  • Провери големина на субјект повеќе
  • Национална класификација на дејностите НКД
  • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
  • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Документи и годишни сметки

Во следните табели е дадено мапирање на дозволените вредности за типовите на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) и типовите на документи (attribute name=”DocTypeID”). Сите вредности на типовите на документи (attribute name=”DocTypeID”) може да се погледнат на страната Заеднички атрибути од менито Технички упатства.

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 110
attribute name=”AATypeID” Опис
17 Сметка за животно осигурување
18 Сметка за неживотно осигурување

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 120
attribute name=”AATypeID” Опис
64 Ревидиран финансиски извештај

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 123
attribute name=”AATypeID” Опис
65 Празен ревизорски финансиски извештај

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 130

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 133
attribute name=”AATypeID” Опис
17 Сметка за животно осигурување
18 Сметка за неживотно осигурување

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 140
attribute name=”AATypeID” Опис
165 Консолидирана годишна сметка

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 145

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 150

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 155
attribute name=”AATypeID” Опис
167 Празен консолидиран ревизорски извештај

РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169