Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
  • 04.02.2020- Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2018 година, истата може да ја достават само во хартија. Трговските друштва и трговците поединци заедно со годишната сметка се обврзани да достават и ревизорски извештај.
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
  • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

  • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  • Провери големина на субјект повеќе
  • Национална класификација на дејностите НКД
  • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
  • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Документи и годишни сметки

Во следните табели е дадено мапирање на дозволените вредности за типовите на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) и типовите на документи (attribute name=”DocTypeID”). Сите вредности на типовите на документи (attribute name=”DocTypeID”) може да се погледнат на страната Заеднички атрибути од менито Технички упатства.

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 110
attribute name=”AATypeID” Опис
2 Сметка на фондови - дотации - 930
4 Сметка на органи на управа, други органи и единици на локална самоуправа 630
6 Сметка на фонд за локални патишта
8 Сметка на фонд за заеднички резерви
10 Сметка на фонд за уредување на градежно земјиште
12 Сметка на фонд за комуналии
14 Сметка на фонд за екологија
16 Сметка на фонд за спорт, култура и уметност
35 Сметка на фонд за локални патишта/1
36 Сметка на фонд за заеднички резерви/1
37 Сметка на фонд за уредување на градежно земјиште/1
38 Сметка на фонд за комуналии/1
39 Сметка на фонд за екологија/1
66 Сметка на фонд за спорт, култура и уметност/1
67 Сметка на фондови - дотации - 930 /1
113 Сметка за фонд за води
114 Сметка за фонд за државни патишта
115 Сметка за фонд за пензиско и инвалидско осигурување
116 Сметка за самопридонес
121 Сметка на средства за солидарност
168 Едношалтерски систем на Агенција за катастар - 889
169 Фонд за побарување од фондови и ЈП
191 Сметка на органи на управа, други органи и единици на локална самоуправа-630/1
192 Финансиска подршка на ЕЛС
193 Изработка на урбанистички план
194 Средства за денационализација

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 120

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 123

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 130
attribute name=”AATypeID” Опис
2 Сметка на фондови - дотации - 930
4 Сметка на органи на управа, други органи и единици на локална самоуправа 630
6 Сметка на фонд за локални патишта
8 Сметка на фонд за заеднички резерви
10 Сметка на фонд за уредување на градежно земјиште
12 Сметка на фонд за комуналии
14 Сметка на фонд за екологија
16 Сметка на фонд за спорт, култура и уметност
35 Сметка на фонд за локални патишта/1
36 Сметка на фонд за заеднички резерви/1
37 Сметка на фонд за уредување на градежно земјиште/1
38 Сметка на фонд за комуналии/1
39 Сметка на фонд за екологија/1
66 Сметка на фонд за спорт, култура и уметност/1
67 Сметка на фондови - дотации - 930 /1
113 Сметка за фонд за води
114 Сметка за фонд за државни патишта
115 Сметка за фонд за пензиско и инвалидско осигурување
116 Сметка за самопридонес
121 Сметка на средства за солидарност
168 Едношалтерски систем на Агенција за катастар - 889
169 Фонд за побарување од фондови и ЈП
191 Сметка на органи на управа, други органи и единици на локална самоуправа-630/1
192 Финансиска подршка на ЕЛС
193 Изработка на урбанистички план
194 Средства за денационализација

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 133

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 140

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 145

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 150

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 155

РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169