Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
  • 04.02.2020- Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2018 година, истата може да ја достават само во хартија. Трговските друштва и трговците поединци заедно со годишната сметка се обврзани да достават и ревизорски извештај.
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
  • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

  • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  • Провери големина на субјект повеќе
  • Национална класификација на дејностите НКД
  • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
  • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Логички и математички контроли

На оваа страна е дадена листа на логички и математички контроли кои се проверуваат од Системот за електронско поднесување на годишни сметки. Доколку финансиските податоци не се согласно овие правила, податоците од XML датотеката ќе бидат прочитани и ќе бидат прикажани правилата/контролите кои не се исправни.

Листа на Логички и математички контроли
Број на правило Опис
6000 01=02+03+04+05
6001 06=07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22
6002 ако 01>06, тогаш 23=01-06
6003 ако 06>01, тогаш 24=06-01
6004 25=26+27+28+029+30
6005 31=32+33+34
6006 36 > 0
6007 36 <или=12
6008 35 поголемо од 0 а помало од 15
6009 ако 23 > 0, тогаш 24 = 0
6010 ако 24 > 0, тогаш 23 = 0
6011 Просечната нето плата треба да е поголема од 2000
6012 Просечната нето плата треба да е помала од 20000
6013 ако 14 > 0 тогаш 35 > 0
6014 ако 01-06=0 тогаш 23=0
6015 ако 06-01=0 тогаш 24=0
6901 Вкупни приходи од СПД образец=01
РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169