Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
  • 04.02.2020- Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2018 година, истата може да ја достават само во хартија. Трговските друштва и трговците поединци заедно со годишната сметка се обврзани да достават и ревизорски извештај.
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
  • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

  • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  • Провери големина на субјект повеќе
  • Национална класификација на дејностите НКД
  • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
  • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Логички и математички контроли

На оваа страна е дадена листа на логички и математички контроли кои се проверуваат од Системот за електронско поднесување на годишни сметки. Доколку финансиските податоци не се согласно овие правила, податоците од XML датотеката ќе бидат прочитани и ќе бидат прикажани правилата/контролите кои не се исправни.

Листа на Логички и математички контроли
Број на правило Опис
3000 001 = 002+007+012+020+024+029+033+039
3001 002 = 003+004+005+006
3002 007 = 008+009+010+011
3003 012 = 013+014+015+016+017+018+019
3004 020 = 021+022+ 023
3005 024 = 025+026+027+ 028
3006 029 = 030+031+032
3007 033 = 034+035+036+037+ 038
3008 039 = 040+041+042+ 043
3009 044 = 045+046+047+048+049+050+051+052+053+ 054
3010 055 = 056+057+058
3011 059 = 001+044+055
3012 ако 103 > или = од 059 тогаш 060 = 103- 059
3013 ако 060 > или = 061 тогаш 062=060-061
3014 063 = 064+065+066
3015 ако е 060 > или = 061 тогаш 067 = 059+060
3016 ако е 061 > 060 тогаш 067 = 059 + 061
3017 068 = 069+070+071+072+073+074+075+076
3018 077 = 078+079+080+081+082
3019 083 = 084+085+086+087
3020 088 = 089+090+091+092
3021 093 = 094+095+096
3022 097 = 098+099+100
3023 103=068+077+083+088+093+097+101+102
3024 ако е 059 > или = 103 тогаш 104=059+061-103
3025 105 = 103 + 104
3026 105=067
3027 106 > 0 за типови на сметки 1 и 2
3028 106 = 0 за типови на сметки 3,4,5,6,7 и 8
3029 ако 060 > 0 тогаш 104 = 0
3030 ако 104 > 0 тогаш 060 = 0
3031 ако 062 > 0 тогаш 104 = 0 (освен кај споени статусни промени)
3032 ако 104 > 0 тогаш 062 = 0 (освен кај споени статусни промени)
3033 ако 002 > 0 тогаш 002 мора да биде > 003
3034 ако 002 > 0 тогаш 106 > 0 (само за сметка 1 и 2)
3035 ако 106 > 0 тогаш 002 > 0 (само за сметка 1 и 2)
3036 Ако субјектот е голем тогаш 106>0
3300 111=112+113+114+122+123
3301 114=115+116+117+118+119+120+121
3302 124=125+134+135+140+141+142+143+144+145+146
3303 125=126+127+128+129+130+131+132+133
3304 135=136+137+138+139
3305 147=148+149+150+151+152+153
3306 154=155+156+157
3307 159 = 111+124+147+154+158
3308 161=162+163
3309 165=166+167+168+169+170+171+172
3310 173=174+175+180+181+189+195+196+197+198
3311 175=176+177+178+179
3312 181=182+183+184+185+186+187+188
3313 189=190+191+192+193+194
3314 200=161+164+165+173+199
3315 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 111
3316 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 112
3317 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 113
3318 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 114
3319 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 115
3320 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 116
3321 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 117
3322 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 118
3323 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 119
3324 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 120
3325 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 121
3326 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 122
3327 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 123
3328 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 124
3329 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 125
3330 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 126
3331 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 127
3332 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 128
3333 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 129
3334 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 130
3335 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 131
3336 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 132
3337 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 133
3338 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 134
3339 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 135
3340 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 136
3341 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 137
3342 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 138
3343 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 139
3344 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 140
3345 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 141
3346 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 142
3347 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 143
3348 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 144
3349 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 145
3350 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 146
3351 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 147
3352 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 148
3353 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 149
3354 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 150
3355 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 151
3356 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 152
3357 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 153
3358 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 154
3359 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 155
3360 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 156
3361 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 157
3362 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 158
3363 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 159
3364 колона 8 = колона 6 - колона 7 за АОП 160
3365 159 > 0 колона 6
3367 200 > 0 колона 6
3368 159 (колона 8) = 200 (колона 6)
3369 160 (колона 8) = 201 (колона 6)
3600 604 <или=112 од БС
3601 612 <или= 112 од БС
3602 616 <или= 112 од БС
3603 620 <или= 112 од БС
3604 624 <или= 112 од БС
3605 628 <или= 112 од БС
3606 632 <или= 112 од БС
3607 636 <или= 112 од БС
3608 639 <или= 113 од БС
3609 642 <или= 113 од БС
3610 647 <или= 117 од БС
3611 651 <или= 117 од БС
3612 655 <или= 120 од БС
3613 659 <или= 197 од БС
3614 660 <или= 197 од БС
3615 661 <или= 197 од БС
3616 662 <или= 197 од БС
3617 663 <или= 197 од БС
3618 664 <или= 014 од БПР
3619 665 <или= 014 од БПР
3620 666 <или= 014 од БПР
3621 667 <или= 014 од БПР
3622 668 <или= 015 од БПР
3623 669 <или= 015 од БПР
3624 670 <или= 015 од БПР
3625 671 <или= 015 од БПР
3626 672 <или= 017 од БПР
3627 673 <или= 017 од БПР
3628 674 <или= 017 од БПР
3629 675 <или= 017 од БПР
3630 676 <или= 017 од БПР
3631 677 <или= 018 од БПР
3632 678 <или= 037 од БПР
3633 679 <или= 037 од БПР
3634 680 <или= 040 од БПР
3635 681 <или= 040 од БПР
3636 682 <или= 040 од БПР
3637 683 <или= 040 од БПР
3638 684 <или= 079 од БПР
3639 685 <или= 088 од БПР
3640 686 <или= 088 од БПР
3641 687 <или= 088 од БПР
3642 688>0 ( само за сметка 1 и 2)
3643 688 = 0 (само за сметка 3,4,5,6,7 и 8)
3901 Вкупни приходи од СПД образец=103
8668 106>1000
13000 001 = 002+007+012+020+024+029+033+039
13001 002 = 003+004+005+006
13002 007 = 008+009+010+011
13003 012 = 013+014+015+016+017+018+019
13004 020=021+022+023
13005 024=025+026+027+028
13006 029 = 030+031+032
13007 033=034+035+036+037+038
13008 039=040+041+042+043
13009 044 = 045+046+047+048+049+050+051+052+053+ 054
13010 055 = 056+057+058
13011 059 = 001+044+055
13012 ако 103 > или = од 059 тогаш 060 = 103- 059
13013 ако 060 > или = 061 тогаш 062=060-061
13014 063 = 064+065+066
13015 ако е 060 > или = 061 тогаш 067 = 059+060
13016 ако е 061 > 060 тогаш 067 = 059 + 061
13017 068 = 069+070+071+072+073+074+075+076
13018 077 = 078+079+080+081+082
13019 083 = 084+085+086+087
13020 088 = 089+090+091+092
13021 093 = 094+095+096
13022 097 = 098+099+100
13023 103=068+077+083+088+093+097+101+102
13024 ако е 059 > или = 103 тогаш 104=059+061-103
13025 105 = 103 + 104
13026 105=067
13027 106 > 0 за типови на сметки 1 и 2
13028 106 = 0 за типови на сметки 3,4,5,6,7 и 8
13029 ако 060 > 0 тогаш 104 = 0
13030 ако 104 > 0 тогаш 060 = 0
13031 ако 062 > 0 тогаш 104 = 0 (освен кај споени статусни промени)
13032 ако 104 > 0 тогаш 062 = 0 (освен кај споени статусни промени)
13033 ако 002 > 0 тогаш 002 мора да биде > 003
13034 ако 002 > 0 тогаш 106 > 0 (само за сметка 1 и 2)
13035 ако 106 > 0 тогаш 002 > 0 (само за сметка 1 и 2)
13036 Ако субјектот е голем тогаш 106>0
13300 111=112+113+114+122+123
13301 114=115 до 121
13302 124=125+134+135+140+141+142+143+144+145+146
13303 125=126+127+128+129+130+131+132+133
13304 135=136+137+138+139
13305 147=148+149+150+151+152+153
13306 154=155+156+157
13307 159 = 111+124+147+154+158
13308 161=162+163
13309 165=166+167+168+169+170+171+172
13310 173=174+175+180+181+189+195+196+197+198
13311 175=176+177+178+179
13312 181=182+183+184+185+186+187+188
13313 189=190+191+192+193+194
13314 200=161+164+165+173+199
13365 159 > 0 колона 5
13367 200 > 0 колона 5
13368 159 (колона 5) = 200 (колона 5)
13369 160 (колона 5) = 201 (колона 5)
13600 604 <или=112 од БС
13601 612 <или= 112 од БС
13602 616 <или= 112 од БС
13603 620 <или= 112 од БС
13604 624 <или= 112 од БС
13605 628 <или= 112 од БС
13606 632 <или= 112 од БС
13607 636 <или= 112 од БС
13608 639 <или= 113 од БС
13609 642 <или= 113 од БС
13610 647 <или= 117 од БС
13611 651 <или= 117 од БС
13612 655 <или= 120 од БС
13613 659 <или= 197 од БС
13614 660 <или= 197 од БС
13615 661 <или= 197 од БС
13616 662 <или= 197 од БС
13617 663 <или= 197 од БС
13618 664 <или= 014 од БПР
13619 665 <или= 014 од БПР
13620 666 <или= 014 од БПР
13621 667 <или= 014 од БПР
13622 668 <или= 015 од БПР
13623 669 <или= 015 од БПР
13624 670 <или= 015 од БПР
13625 671 <или= 015 од БПР
13626 672 <или= 017 од БПР
13627 673 <или= 017 од БПР
13628 674 <или= 017 од БПР
13629 675 <или= 017 од БПР
13630 676 <или= 017 од БПР
13631 677 <или= 018 од БПР
13632 678 <или= 037 од БПР
13633 679 <или= 037 од БПР
13634 680 <или= 040 од БПР
13635 681 <или= 040 од БПР
13636 682 <или= 040 од БПР
13637 683 <или= 040 од БПР
13638 684 <или= 079 од БПР
13639 685 <или= 088 од БПР
13640 686 <или= 088 од БПР
13641 687 <или= 088 од БПР
13642 688>0 ( само за сметка 1 и 2 )
13643 688 = 0 (само за сметка 3,4,5,6,7 и 8)
18668 106>1000
РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169