Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
  • 04.02.2020- Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2018 година, истата може да ја достават само во хартија. Трговските друштва и трговците поединци заедно со годишната сметка се обврзани да достават и ревизорски извештај.
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
  • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

  • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  • Провери големина на субјект повеќе
  • Национална класификација на дејностите НКД
  • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
  • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Документи и годишни сметки

Во следните табели е дадено мапирање на дозволените вредности за типовите на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) и типовите на документи (attribute name=”DocTypeID”). Сите вредности на типовите на документи (attribute name=”DocTypeID”) може да се погледнат на страната Заеднички атрибути од менито Технички упатства.

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 110
attribute name=”AATypeID” Опис
122 Годишна сметка

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 120
attribute name=”AATypeID” Опис
123 Ревидирана годишна сметка

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 123
attribute name=”AATypeID” Опис
124 Празна ревизорска годишна сметка

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 130

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 133
attribute name=”AATypeID” Опис
122 Годишна сметка

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 140
attribute name=”AATypeID” Опис
125 Консолидирана годишна сметка

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 145

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 150
attribute name=”AATypeID” Опис
126 Консолидирана ревидирана годишна сметка

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 155
attribute name=”AATypeID” Опис
127 Празна консолидирана ревидирана годишна сметка

РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169