Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
 • 04.02.2020- Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2018 година, истата може да ја достават само во хартија. Трговските друштва и трговците поединци заедно со годишната сметка се обврзани да достават и ревизорски извештај.
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
 • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

 • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
 • Провери големина на субјект повеќе
 • Национална класификација на дејностите НКД
 • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
 • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Обрасци

Во табелите на оваа страна се дадени описи и дозволени вредности за обрасците (element name=”Form”) и соодветните АОП ознаки (element name=”AOP”). За секоја ознака за АОП (element name=”AOP”) треба да се пополнат финасиски податоци согласно следната табела:

Атрибути Опис
attribute name="Previous" Претходна година
attribute name="Bruto" Бруто
attribute name="Change" Исправка
attribute name="Current" Нето за тековна година

Атрибутите Бруто (attribute name="Bruto"), Исправка (attribute name="Change") постојат и се пополнуваат само за Обрасците за за субјекти Општествени организации, здруженија на граѓани, автомото друштва, здруженија на возачи, месни заедници со самофинансирање,стопански комори – од вид на работа 540.

За следните типови на документи не се доставуваат финансиски податоци, односно XML датотеката не содржи податоци кои се опфатени со елементот (element name="Form”) :

 • 123 - Празен ревизорски извештај
 • 130 - Изјава/Известување
 • 145 - Одлука
 • 155 - Празен консолидиран ревизорски извештај
Листа на форми (element name=”Form”)
element name=”ID” Опис
20 Биланс на состојба
21 Биланс на успех
22 Државна евиденција
33 Структура на приходи по дејности
Листа на обрасци (element name=”AOP”) за (attribute name=”ID”) = 20 - Биланс на состојба
element name=”ID” Опис
1 - АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)
2 - Гудвил
3 - Останати нематеријални средства
4 - Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)
5 - Недвижности (006+007)
6 - Земјиште
7 - Градежни објекти
8 - Постројки и опрема
9 - Транспортни средства
10 - Аванси за набавка на материјални средства
11 - Материјални средства во подготовка
12 - Останати материјални средства
13 - В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)
14 - I.ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА
15 - II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)
16 - Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во подружници
17 - Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во придружени друштва и заеднички контролирани друштва
18 - Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва
19 - Побарувања по дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва
20 - Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва
21 - III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)
22 - Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)
23 - Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)
24 - Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година
25 - Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година
26 - Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)
27 - Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година
28 - Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година
29 - Акции, удели и останати сопственички инструменти
30 - Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)
31 - Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година
32 - Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година
33 - Акции, удели и останати сопственички инструменти
34 - Деривативни финансиски инструменти
35 - Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)
36 - Депозити
37 - Дадени заеми обезбедени со хипотека
38 - Останати дадени заеми
39 - Останати пласмани
40 - IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ
41 - Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)
42 - Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)
43 - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии
44 - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва
45 - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик
46 - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети
47 - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти
48 - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва (законски пропишана резерва за несигурно утврдена штета)
49 - Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останати осигурително технички резерви
50 - Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА
51 - E.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)
52 - I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)
53 - Побарувања од осигуреници
54 - Побарувања од застапници и од посредници
55 - Останати побарувања од непосредни работи на осигурување
56 - II.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ
57 - III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)
58 - Останати побарувања од непосредни работи на осигурување
59 - Побарувања по основ на вложувања
60 - Тековни даночни средства
61 - Останати побарувања
62 - Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
63 - З. ЗАЛИХИ
64 - Ѕ.СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА
65 - И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)
66 - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)
67 - Ј. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА
68 - ПАСИВА: A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)
69 - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА
70 - II.ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ
71 - III.СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)
72 - IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)
73 - V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА
74 - VI. РЕЗЕРВИ ( 075+076+077+078)
75 - Законски резерви
76 - Резерви за сопствени акции
77 - Статутарни резерви
78 - Останати резерви
79 - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА
80 - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)
81 - IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД
82 - X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД
83 - XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО
84 - XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО
85 - Б.СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ
86 - В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)
87 - Бруто резерви за преносни премии
88 - Бруто математичка резерва
89 - Бруто резерви за штети
90 - Бруто резерви за бонуси и попусти
91 - Бруто еквилизациона резерва
92 - Бруто останати осигурително технички резерви
93 - Г.БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК
94 - Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)
95 - Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените
96 - Останати резервирања за ризици и неизвесности
97 - Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ
98 - Е.ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ
99 - Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)
100 - I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)
101 - Обврски спрема осигуреници
102 - Обврски спрема застапници и посредници
103 - Останати обврски од непосредни работи на осигурување
104 - II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ
105 - III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)
106 - Обврски по основ на финансиски вложувања
107 - Останати обврски од непосредни работи на осигурување
108 - Обврски кон вработените
109 - Тековни даночни обврски
110 - Останати обврски
111 - З. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА
112 - Ѕ. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)
113 - ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)
114 - И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА

Листа на обрасци (element name=”AOP”) за (attribute name=”ID”) = 21 - Биланс на успех
element name=”ID” Опис
201 - А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)
202 - I.ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)
203 - Бруто полисирана премија за осигурување
204 - Бруто полисирана премија за соосигурување
205 - Бруто полисирана премија за реосигурување /ретроцесија
206 - Бруто полисирана премија пренесена во соосигурување
207 - Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија
208 - Промена во резервата за преносна премија
209 - Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за соосигурување
210 - Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување
211 - II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)
212 - Приходи од вложувања во друштва во група (213+214+215+216+217+218)
213 - Приходи од камати од друштва во група
214 - Приходи од курсни разлики од друштва во група
215 - Приходи од дивиденди од друштва во група
216 - Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група
217 - Реализирани добивки (капитална добивка ) од продажба на вложувања во друштва во група
218 - Останати приходи од вложувања во друштва во група
219 - Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)
220 - Приходи од камати
221 - Приходи по основ на курсни разлики
222 - Приходи од дивиденди
223 - Нереализирани добивки од вложувања
224 - Реализирани добивки (капитална добивка ) од продажба на вложувања (225+226+227)
225 - Финансиски вложувања расположливи за продажба
226 - Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)
227 - Останати финансиски средства и вложувања
228 - Останати приходи од вложувања (229+233)
229 - Приходи од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (230+231+232)
230 - Зголемување на вредноста на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста
231 - Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста
232 - Приходи од наемнини од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста
233 - Останати приходи од вложувања
234 - III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ
235 - IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ
236 - Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)
237 - I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)
238 - Бруто исплатени штети
239 - Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања
240 - Бруто исплатени штети-дел за соосигурување
241 - Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија
242 - Промени во бруто резервите за штети
243 - Промени во бруто резервите за штети-дел за соосигурување
244 - Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување
245 - II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)
246 - Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)
247 - Промени во бруто математичка резерва
248 - Промени во бруто математичка резерва-дел за соосигурување и реосигурување
249 - Промени во еквилизациона резерва, нето од реосигурување (250-251)
250 - Промени во еквилизациона резерва, нето од реосигурување
251 - Промени во бруто еквилизациона резерва-дел за соосигурување и реосигурување
252 - Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254)
253 - Промени во останати бруто технички резерви
254 - Промени во останати бруто технички резерви- дел за соосигурување и реосигурување
255 - III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)
256 - Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот
257 - Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот- дел за соосигурување и реосигурување
258 - IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)
259 - Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)
260 - Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)
261 - V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)
262 - Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)
263 - Провизија
264 - Останати трошоци
265 - Промена во одложените трошоци за стекнување
266 - Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа
267 - Административни трошоци (268+269+275+276)
268 - Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста
269 - Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)
270 - Плати и надоместоци
271 - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата
272 - Придонеси од задолжително социјално осигурување
273 - Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени
274 - Останати трошоци за вработените
275 - Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки
276 - Останати административни трошоци (277+278+279)
277 - Трошоци за услуги
278 - Материјални трошоци
279 - Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето
280 - VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)
281 - Расходи од вложувања во друштва во група (282+283+284+285+286)
282 - Расходи за камати од друштва во група
283 - Расходи за курсни разлики од друштва во група
284 - Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група
285 - Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања друштва во група
286 - Останати финансиски расходи од друштва во група
287 - Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)
288 - Расходи за камати
289 - Расходи за курсни разлики
290 - Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања
291 - Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања (292+293)
292 - Финансиски вложувања расположиви за продажба
293 - Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)
294 - Реализирани загуби од продажба на останати вложувања
295 - Останати расходи од вложувања (296+297)
296 - Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста
297 - Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања
298 - VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)
299 - Трошоци за превентива
300 - Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување
301 - VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)
302 - Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување
303 - Останати финансиски и други расходи
304 - Удел во добивката на придружените друштва
305 - Удел во загубата на придружените друштва
306 - Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)
307 - Загуба за деловната година (236+305) – (201+304)
308 - Нето добивка од прекинати работења
309 - Нето загуба од прекинати работења
310 - Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)
311 - Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)
312 - Данок на добивка
313 - Одложени даночни приходи
314 - Одложени даночни расходи
315 - ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)
316 - ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)
317 - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)
318 - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)
319 - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ
320 - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво
321 - Добивка која припаѓа на неконтролираното учество
322 - Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво
323 - Загуба која се однесува на неконтролираното учество
324 - ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА
325 - Вкупна основна заработувачка по акција
326 - Вкупна разводнета заработувачка по акција
327 - Основна заработувачка по акција од прекинато работење
328 - Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење
329 - Добивка за годината
330 - Загуба за годината
331 - Останата сеопфатна добивка (333+335+337+339+341+343) - (334+336+338+340+342+344)
332 - Останата сеопфатна загуба (334+336+338+340+342+344) - (333+335+337+339+341+343)
333 - Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење
334 - Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење
335 - Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба
336 - Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба
337 - Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови
338 - Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови
339 - Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства(+)
340 - Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства(-)
341 - Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените
342 - Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените
343 - Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)
344 - Удел во останата сеопфатна загуба на придружени друштва (само за потреби на консолидација)
345 - Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка
346 - Нето останата сеопфатна добивка (331-345)
347 - Нето останата сеопфатна загуба (345-331) или (332+345)
348 - Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)
349 - Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво
350 - Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество
351 - Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329)
352 - Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво
353 - Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество

Листа на обрасци (element name=”AOP”) за (attribute name=”ID”) = 22 - Државна евиденција
element name=”ID” Опис
601 - Набавна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)
602 - Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект
603 - Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект
604 - Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект
605 - Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект
606 - Обезвреднување на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)
607 - Акумулирана амортизација на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)
608 - Сегашна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект) (< или = АОП 003 од БС)
609 - Набавна вредност на софтвер со лиценца
610 - Вредносно усогласување (обезвреднување) на софтвер со лиценца
611 - Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца
612 - Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)
613 - Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба
614 - Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба
615 - Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба
616 - Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)
617 - Набавна вредност на набавени бази на податоци
618 - Вредносно усогласување (обезвреднување) на набавени бази на податоци
619 - Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци
620 - Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 003 од БС)
621 - Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба
622 - Вредносно усогласување (обезвреднување) на бази на податоци развиени за сопствена употреба
623 - Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба
624 - Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)
625 - Набавна вредност на градежни објекти
626 - Вредносно усогласување (обезвреднување) на градежни објекти
627 - Акумулирана амортизација на градежни објекти
628 - Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)
629 - Набавна вредност на постројки и опрема
630 - Акумулирана амортизација на постројки и опрема
631 - Вредносно усогласување (обезвреднување) на постројки и опрема
632 - Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008од БС)
633 - Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема
634 - Вредносно усогласување (обезвреднување) на информациска и телекомуникациска опрема
635 - Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема
636 - Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема(< = АОП 008 од БС)
637 - Набавна вредност на компјутерска опрема
638 - Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерска опрема
639 - Акумулирана амортизација на компјутерска опрема
640 - Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)
641 - Набавна вредност на транспортни средства
642 - Вредносно усогласување (обезвреднување) на транспортни средства
643 - Акумулирана амортизација на транспортни средства
644 - Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)
645 - Оригинални уметнички и литературни дела
646 - Драгоцени метали и камења
647 - Антиквитети и други уметнички дела
648 - Други скапоцености
649 - Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување до една година) (< или = АОП 018 од БС)
650 - Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување над една година) (< или = АОП 018 од БС)
651 - Дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување до една година)(< или = АОП 019 од БС)
652 - Дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување над една година)(< или = АОП 019 од БС)
653 - Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (краткорочни)(< или = АОП 020 од БС)
654 - Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (долгорочни, со рок на достасување над една година)(< или = АОП 020 од БС)
655 - Останати вложувања(< или = АОП 020 од БС)
656 - Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)
657 - Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)
658 - Дадени заеми обезбедени со хипотека (до една година)(< или = АОП 037 од БС)
659 - Дадени заеми обезбедени со хипотека (над една година)(< или = АОП 037 од БС)
660 - Останати дадени заеми (до една година)(< или = АОП 038 од БС)
661 - Останати дадени заеми (над една година)(< или = АОП 038 од БС)
662 - Хартии од вредност кои не котираат на активен пазар(< или = АОП 039 од БС)
663 - Останати пласмани депозити и заеми(< или = АОП 039 од БС)
664 - Должнички инструменти ( АОП 660+661)(< или = АОП 041 од БС)
665 - Должнички инструменти со рок на достасување до една година
666 - Должнички инструменти со рок на достасување над една година
667 - Сопственички инструменти(< или = АОП 041 од БС)
668 - Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС)
669 - Останати финансиски инструменти(< или = АОП 041 од БС)
670 - Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)
671 - Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)
672 - Парични еквиваленти(< или = АОП 062 од БС)
673 - Обврски по однос на земени заеми и кредити од банки (АОП 674+675)(< или = АОП 106 од БС)
674 - краткорочни
675 - долгорочни
676 - Обврски по однос на останати земени заеми и кредити (АОП 677+678)(< или = АОП 106 од БС)
677 - краткорочни
678 - долгорочни
679 - Обврски по основ на финансиски лизинг(АОП 680+681)
680 - краткорочни
681 - долгорочни
682 - Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)
683 - Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)
684 - Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност( = АОП 275 од БУ)
685 - Трошоци за наемнини(< или = АОП 277од БУ)
686 - Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)
687 - Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277од БУ)
688 - Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)
689 - Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)
690 - Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)
691 - Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)
692 - Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ)
693 - Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)
694 - Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)
695 - Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 264 од БУ)
696 - Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)
697 - Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)
698 - Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)
699 - Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)
700 - Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ)
701 - Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)
702 - Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)
703 - Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)
704 - Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279од БУ)
705 - Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)
706 - Трошоци за управување со заеднички пензиски фонд(< или = АОП 279 од БУ)
707 - Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)
708 - Трошоци за стипендии и награди на ученици и студенти(< или = АОП 279 од БУ)
709 - Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ)
710 - Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)
711 - Исплатени дивиденди
712 - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот

Листа на обрасци (element name=”AOP”) за (attribute name=”ID”) = 33 - Структура на приходи по дејности
element name=”ID” Опис
2001 01.11 - Одгледување на жита (освен ориз), мешункасти растенија и маслодајно семе
2002 01.12 - Одгледување на ориз
2003 01.13 - Одгледување на зеленчук, дињи и лубеници, коренест и трупкаст зеленчук
2004 01.14 - Одгледување на шеќерна трска
2005 01.15 - Одгледување на тутун
2006 01.16 - Одгледување на растенија за предиво
2007 01.19 - Одгледување на останати едногодишни насади и посеви
2008 01.21 - Одгледување на грозје
2009 01.22 - Одгледување на тропско и суптропско овошје
2010 01.23 - Одгледување на агруми
2011 01.24 - Одгледување на јаболчесто и коскесто овошје
2012 01.25 - Одгледување на јагодесто, јаткасто и друго овошје
2013 01.26 - Одгледување на маслодајни плодови
2014 01.27 - Одгледување на растенија за производство на пијалаци
2015 01.28 - Одгледување на зачински, ароматични и лековити растенија и на растенија за употреба во фармацијата
2016 01.29 - Одгледување на останати повеќегодишни посеви
2017 01.30 - Одгледување на саден материјал
2018 01.41 - Одгледување на молзни крави
2019 01.42 - Одгледување на други говеда и биволи
2020 01.43 - Одгледување на коњи и останати сродни животни
2021 01.44 - Одгледување на камили и лами
2022 01.45 - Одгледување на овци и кози
2023 01.46 - Одгледување на свињи
2024 01.47 - Одгледување на живина
2025 01.49 - Одгледување на други животни
2026 01.50 - Мешовито фармерство
2027 01.61 - Помошни дејности за одгледување на посеви
2028 01.62 - Помошни дејности за одгледување на животни
2029 01.63 - Дејности кои се извршуваат после собраните посеви
2030 01.64 - Доработка на семе
2031 01.70 - Лов, траперство и соодветни услужни дејности
2032 02.10 - Одгледување на шуми и останати дејности поврзани со шумарството
2033 02.20 - Искористување на шумите
2034 02.30 - Собирање на шумски плодови и производи, освен дрва
2035 02.40 - Помошни услуги во шумарството
2036 03.11 - Морски риболов
2037 03.12 - Риболов во слатководни води
2038 03.21 - Морска аквакултура
2039 03.22 - Слатководна аквакултура
2040 05.10 - Вадење на камен јаглен
2041 05.20 - Вадење на лигнит
2042 06.10 - Вадење на сурова нафта
2043 06.20 - Вадење на природен гас
2044 07.10 - Вадење на руди на железо
2045 07.21 - Вадење на руди на уран и ториум
2046 07.29 - Вадење на други руди на обоени метали
2047 08.11 - Вадење на декоративен камен и камен за градежништвото, варовник, суров гипс, креда и шкрилци
2048 08.12 - Вадење на чакал и песок; глина и каолин
2049 08.91 - Вадење на хемиски минерали и минерални ѓубрива
2050 08.92 - Вадење на тресет
2051 08.93 - Вадење на сол
2052 08.99 - Останато рударство и вадење на камен, неспомнато на друго место
2053 09.10 - Помошни дејности за вадење на сурова нафта и природен гас
2054 09.90 - Помошни дејности за останатото вадење на руда
2055 10.11 - Преработка и конзервирање на месо
2056 10.12 - Преработка и конзервирање на живинско месо
2057 10.13 - Производство на животинско и живинско месо
2058 10.20 - Преработка и конзервирање на риба, мекотели и лушпари
2059 10.31 - Преработка и конзервирање на компири
2060 10.32 - Производство на сокови од овошје и зеленчук
2061 10.39 - Друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук
2062 10.41 - Производство на масла и масти
2063 10.42 - Производство на маргарин и слични масти за јадење
2064 10.51 - Преработка на млеко и производство на сирења
2065 10.52 - Производство на сладолед
2066 10.61 - Производство на мелнички производи
2067 10.62 - Производство на скроб и производи од скроб
2068 10.71 - Производство на леб; слатки (колачи,торти) во свежа состојба и бисквити (кекси)
2069 10.72 - Производство на двопек и бисквити; производство на конзервирани слатки и печива
2070 10.73 - Производство на макарони, њоки, кускус и слични тестенини
2071 10.81 - Производство на шеќер
2072 10.82 - Производство на какао, чоколади и кондиторски производи
2073 10.83 - Преработка на чај и кафе
2074 10.84 - Производство на зачини и други додатоци
2075 10.85 - Производство на готови јадења и оброци
2076 10.86 - Производство на хомогенизирани прехранбени препарати и диететска храна
2077 10.89 - Производство на останати прехранбени производи, неспоменати на друго место
2078 10.91 - Производство на готова храна за животни на фарма (домашни животни)
2079 10.92 - Производство на готова храна за домашни миленици
2080 11.01 - Дестилирање, прочистување и мешање на алкохолни пијалаци
2081 11.02 - Производство на вино од грозје
2082 11.03 - Производство на јаболковина и вина од друго овошје
2083 11.04 - Производство на други недестилирани ферментирани пијалаци
2084 11.05 - Производство на пиво
2085 11.06 - Производство на слад
2086 11.07 - Производство на освежителни пијалаци; производство на минерална вода и друга флаширана вода
2087 12.00 - Производство на тутунски производи
2088 13.10 - Подготовка и предење на текстилни влакна
2089 13.20 - Ткаење на текстил
2090 13.30 - Довршување на текстил
2091 13.91 - Производство на плетени и хеклани ткаенини
2092 13.92 - Производство на готови текстилни производи, освен облека
2093 13.93 - Производство на теписи и ќилими (подни прекривки)
2094 13.94 - Производство на јажиња, конопи, плетенки и мрежи
2095 13.95 - Производство на неткаен текстил и предмети од неткаен текстил, освен облека
2096 13.96 - Производство на друг технички и индустриски текстил
2097 13.99 - Производство на останати текстили, неспомнато на друго место
2098 14.11 - Производство на кожна облека
2099 14.12 - Производство на работна облека
2100 14.13 - Производство на друга горна облека
2101 14.14 - Производство на долна облека
2102 14.19 - Производство на други предмети и прибори за облека
2103 14.20 - Производство на предмети од крзно
2104 14.31 - Производство на плетени и хеклани чорапи
2105 14.39 - Производство на друга плетена и хеклана облека
2106 15.11 - Штавење и доработка на кожа; доработка и боење на крзно
2107 15.12 - Производство на куфери, рачни торби и слични предмети, седла и сарачки производи
2108 15.20 - Производство на обувки
2109 16.10 - Пилење и стружење на дрво
2110 16.21 - Производство на фурнир и други плочи од дрво
2111 16.22 - Производство на паркет
2112 16.23 - Производство на друга градежна столарија и подови
2113 16.24 - Производство на дрвена амбалажа
2114 16.29 - Производство на останати производи од дрво; производство на предмети од плута, слама и плетарски материјал
2115 17.11 - Производство на целулоза (пулпа)
2116 17.12 - Производство на хартија и картон
2117 17.21 - Производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон
2118 17.22 - Производство на предмети за санитарни и тоалетни потреби за домаќинствата
2119 17.23 - Производство на канцелариски материјал од хартија
2120 17.24 - Производство на ѕидни тапети
2121 17.29 - Производство на други предмети од хартија и картон
2122 18.11 - Печатење на весници
2123 18.12 - Друго печатење
2124 18.13 - Услужни дејности во врска со печатењето и објавувањето
2125 18.14 - Книговезни и сродни услуги
2126 18.20 - Репродукција на снимени медиуми
2127 19.10 - Производство на производи од печка за коксирање
2128 19.20 - Производство на рафинирани нафтени производи
2129 20.11 - Производство на индустриски гас
2130 20.12 - Производство на бои и пигменти
2131 20.13 - Производство на други основни неоргански хемикалии
2132 20.14 - Производство на други основни органски хемикалии
2133 20.15 - Производство на вештачки ѓубрива и азотни соединенија
2134 20.16 - Производство на пластични маси во примарни облици
2135 20.17 - Производство на синтетички каучук во примарни облици
2136 20.20 - Производство на пестициди и други агрохемиски производи
2137 20.30 - Производство на бои, лакови и слични премази, печатарско мастило и китови
2138 20.41 - Производство на сапуни и детергенти, препарати за чистење и полирање
2139 20.42 - Производство на парфеми и тоалетни препарати
2140 20.51 - Производство на експлозиви
2141 20.52 - Производство на лепаци
2142 20.53 - Производство на етерични масла
2143 20.59 - Производство на други хемиски производи, неспомнати на друго место
2144 20.60 - Производство на вештачки влакна
2145 21.10 - Производство на основни фармацевтски производи
2146 21.20 - Производство на фармацевтски препарати
2147 22.11 - Производство на надворешни и внатрешни гуми за возила; протектирање на гуми за возила (надворешни гуми)
2148 22.19 - Производство на други производи од гума
2149 22.21 - Производство на плочи, листови, цевки и профили од пластични маси
2150 22.22 - Производство на амбалажа од пластични маси за пакување
2151 22.23 - Производство на предмети за вградување (градежна стока) од пластични маси
2152 22.29 - Производство на други производи од пластични маси
2153 23.11 - Производство на рамно стакло
2154 23.12 - Обликување и обработка на рамно стакло
2155 23.13 - Производство на шупливо стакло
2156 23.14 - Производство на стаклени влакна
2157 23.19 - Производство и обработка на друго стакло, вклучувајќи и техничка стаклена стока
2158 23.20 - Производство на огноотпорни производи
2159 23.31 - Производство на керамички плочки и подни плочи
2160 23.32 - Производство на цигли, ќерамиди и производи од печена глина за градежништвото
2161 23.41 - Производство на керамички предмети за домаќинствата и керамички украсни предмети
2162 23.42 - Производство на керамички санитарни уреди
2163 23.43 - Производство на керамички изолатери и изолационен прибор
2164 23.44 - Производство на други технички производи од керамика
2165 23.49 - Производство на други керамички производи
2166 23.51 - Производство на цемент
2167 23.52 - Производство на вар и гипс
2168 23.61 - Производство на производи од бетон за градежни цели
2169 23.62 - Производство на производи од гипс за градежни цели
2170 23.63 - Производство на готова бетонска смеса
2171 23.64 - Производство на малтер
2172 23.65 - Производство на влакнест цемент
2173 23.69 - Производство на други производи од бетон, гипс и цемент
2174 23.70 - Сечење, обликување и доработка на камен
2175 23.91 - Производство на абразивни (брусни) производи
2176 23.99 - Производство на други неметални минерални производи, неспомнато на друго место
2177 24.10 - Производство на сурово железо, челик и феролегури
2178 24.20 - Производство на цевки, шупливи (издлабени) профили и слични производи од челик
2179 24.31 - Ладно влечење на прачки
2180 24.32 - Ладно валање на тесни ленти
2181 24.33 - Ладно обликување и свиткување
2182 24.34 - Ладно извлекување на жица
2183 24.41 - Производство на благородни метали
2184 24.42 - Производство на алуминиум
2185 24.43 - Производство на олово, цинк и калај
2186 24.44 - Производство на бакар
2187 24.45 - Производство на други обоени метали
2188 24.46 - Преработка на нуклеарно гориво
2189 24.51 - Леење на железо
2190 24.52 - Леење на челик
2191 24.53 - Леење на лесни метали
2192 24.54 - Леење на други обоени метали
2193 25.11 - Производство на метални конструкции и делови на конструкции
2194 25.12 - Производство на метални врати и прозорци
2195 25.21 - Производство на радијатори и котли за централно греење
2196 25.29 - Производство на други цистерни, резервоари и садови од метал
2197 25.30 - Производство на парни котли, освен котли за централно греење со топла вода
2198 25.40 - Производство на оружје и муниција
2199 25.50 - Ковање, пресување, штанцување и валање на метали; металургија на прав
2200 25.61 - Обработка и пресвлекување на метали
2201 25.62 - Општи машински работи
2202 25.71 - Производство на сечила
2203 25.72 - Производство на брави и шарки
2204 25.73 - Производство на алати
2205 25.91 - Производство на сандаци и слична амбалажа од челик
2206 25.92 - Производство на амбалажа за пакување од лесни метали
2207 25.93 - Производство на жичани производи, синџири и пружини
2208 25.94 - Производство на сврзувачки елементи и завртни машински производи
2209 25.99 - Производство на други фабрикувани метални производи, неспомнати на друго место
2210 26.11 - Производство на електронски составни делови (компоненти)
2211 26.12 - Производство на полни електронски плочи
2212 26.20 - Производство на компјутери (сметачки машини) и периферна (дополнителна) опрема
2213 26.30 - Производство на опрема за комуникација
2214 26.40 - Производство на електроника за широка потрошувачка
2215 26.51 - Производство на инструменти и апарати за мерење, испитување и навигација
2216 26.52 - Производство на саати и часовници
2217 26.60 - Производство на опрема за зрачење, електромедицинска и електротерапевтска опрема
2218 26.70 - Производство на оптички инструменти и фотографска опрема
2219 26.80 - Производство на магнетски и оптички медиуми
2220 27.11 - Производство на електромотори, генератори и трансформатори
2221 27.12 - Производство на апарати за дистрибуција и контрола на електричната енергија
2222 27.20 - Производство на батерии и акумулатори
2223 27.31 - Производство на кабли од оптички влакна
2224 27.32 - Производство на други електронски и електрични жици и кабли
2225 27.33 - Производство на електроинсталациски материјал
2226 27.40 - Производство на електрична опрема за осветлување
2227 27.51 - Производство на електрични апарати за домаќинството
2228 27.52 - Производство на неелектрични апарати за домаќинството
2229 27.90 - Производство на друга електрична опрема
2230 28.11 - Производство на мотори и турбини, освен мотори за авиони и моторни возила
2231 28.12 - Производство на хидраулични погонски уреди (хидраулична опрема)
2232 28.13 - Производство на други пумпи и компресори
2233 28.14 - Производство на други славини и вентили
2234 28.15 - Производство на лежишта, преносници, како и преносни и погонски елементи
2235 28.21 - Производство на печки и горилници
2236 28.22 - Производство на уреди за кревање и пренесување
2237 28.23 - Производство на канцелариски машини и опрема (освен производство на компјутери и периферна опрема)
2238 28.24 - Производство на механизирани рачни алати
2239 28.25 - Производство на разладна и вентилациска опрема која не е за примена во домаќинството
2240 28.29 - Производство на други машини за општа намена, неспомнати на друго место
2241 28.30 - Производство на машини за земјоделството и шумарството
2242 28.41 - Производство на алатни машини за обработка на метал
2243 28.49 - Производство на други алатни машини
2244 28.91 - Производство на машини за металургијата
2245 28.92 - Производство на машини за рударство, каменоломи и градежништво
2246 28.93 - Производство на машини за индустријата за храна, пијалаци и тутун
2247 28.94 - Производство на машини за индустријата за текстил, облека и кожа
2248 28.95 - Производство на машини за индустријата за хартија и картон
2249 28.96 - Производство на машини за обработка на пластика и гума
2250 28.99 - Производство на други специјализирани машини, неспомнати на друго место
2251 29.10 - Производство на моторни возила
2252 29.20 - Производство на каросерии за моторни возила, приколки и полуприколки
2253 29.31 - Производство на електрична и електронска опрема за моторни возила
2254 29.32 - Производство на други делови и дополнителен прибор за моторни возила
2255 30.11 - Изградба на бродови и пловечки објекти
2256 30.12 - Изградба на чамци за рекреација и спортски чамци
2257 30.20 - Производство на железнички локомотиви и шински возила
2258 30.30 - Производство на воздухопловни и вселенски летала како и сродна машинерија
2259 30.40 - Производство на воени борбени возила
2260 30.91 - Производство на мотоцикли
2261 30.92 - Производство на велосипеди и инвалидски колички
2262 30.99 - Производство на други превозни средства, неспомнати на друго место
2263 31.01 - Производство на канцелариски мебел и мебел за продавници
2264 31.02 - Производство на кујнски мебел
2265 31.03 - Производство на душеци
2266 31.09 - Производство на друг мебел
2267 32.11 - Производство на пари (монети)
2268 32.12 - Производство на накит и слични производи
2269 32.13 - Производство на бижутерија и слични производи
2270 32.20 - Производство на музички инструменти
2271 32.30 - Производство на спортска опрема
2272 32.40 - Производство на игри и играчки
2273 32.50 - Производство на медицински и стоматолошки инструменти
2274 32.91 - Производство на метли и четки
2275 32.99 - Останато производство, неспомнато на друго место
2276 33.11 - Поправка на фабрикувани производи од метал
2277 33.12 - Поправка на машини
2278 33.13 - Поправка на електронска и оптичка опрема
2279 33.14 - Поправка на електрична опрема
2280 33.15 - Поправка и одржување на чамци и бродови
2281 33.16 - Поправка и одржување на воздухопловни и вселенски летала
2282 33.17 - Поправка и одржување на други превозни средства
2283 33.19 - Поправка на останата опрема
2284 33.20 - Инсталирање на индустриски машини и опрема
2285 35.11 - Производство на електрична енергија
2286 35.12 - Пренос на електрична енергија
2287 35.13 - Дистрибуција на електрична енергија
2288 35.14 - Трговија на електрична енергија
2289 35.21 - Производство на гас
2290 35.22 - Дистрибуција на гасовити горива преку дистрибутивните системи
2291 35.23 - Трговија на гас преку дистрибутивните системи
2292 35.30 - Снабдување со пареа и климатизација
2293 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода
2294 37.00 - Отстранување на отпадни води
2295 38.11 - Собирање на безопасен отпад
2296 38.12 - Собирање на опасен отпад
2297 38.21 - Обработка и отстранување на безопасен отпад
2298 38.22 - Обработка и отстранување на опасен отпад
2299 38.31 - Демонтирање на крш
2300 38.32 - Обновување на посебно издвоени материјали
2301 39.00 - Дејности за санација и останати услуги за управување со отпад
2302 41.10 - Развој на градежни проекти
2303 41.20 - Изградба на станбени и нестанбени згради
2304 42.11 - Изградба на патишта и автопати
2305 42.12 - Изградба на железници и подземни железници
2306 42.13 - Изградба на мостови и тунели
2307 42.21 - Изградба на комунални објекти за течности
2308 42.22 - Изградба на електрични водови и телекомуникациски линии
2309 42.91 - Изградба на хидроградежни објекти
2310 42.99 - Изградба на други објекти од нискоградба, неспомнати на друго место
2311 43.11 - Уривање
2312 43.12 - Подготвителни работи на градилиште
2313 43.13 - Пробно дупчење и сондирање
2314 43.21 - Електроинсталатерски работи
2315 43.22 - Поставување на инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима-уреди
2316 43.29 - Други градежно-инсталатерски работи
2317 43.31 - Малтерисување
2318 43.32 - Поставување на столарија
2319 43.33 - Поставување на подни и ѕидни облоги
2320 43.34 - Бојадисување и застаклување
2321 43.39 - Останати завршни градежни работи
2322 43.91 - Дејности на покривни конструкции
2323 43.99 - Останати специјализирани градежни работи, неспомнати на друго место
2324 45.11 - Трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија
2325 45.19 - Трговија со останати моторни возила
2326 45.20 - Одржување и поправка на моторни возила
2327 45.31 - Трговија на големо со делови и прибор за моторни возила
2328 45.32 - Трговија на мало со делови и прибор за моторни возила
2329 45.40 - Трговија со мотоцикли и делови и прибор за мотоцикли, одржување и поправка на мотоцикли
2330 46.11 - Посредување во трговијата со земјоделски суровини, живи животни, текстилни суровини и полупроизводи
2331 46.12 - Посредување во трговијата со горива, руди, метали и индустриски хемикалии
2332 46.13 - Посредување во трговијата со дрво, дрвена граѓа и градежен материјал
2333 46.14 - Посредување во трговијата со машини, индустриска опрема, бродови и воздухопловни средства
2334 46.15 - Посредување во трговијата со мебел, предмети за домаќинствата, метална и железна стока
2335 46.16 - Посредување во трговијата со текстил, облека, крзно, обувки и предмети од кожа
2336 46.17 - Посредување во трговијата со храна, пијалаци и тутун
2337 46.18 - Посредување специјализирано за трговија со останати посебни производи или групи на производи
2338 46.19 - Посредување во трговијата со разновидни производи
2339 46.21 - Трговија на големо со жита, суров тутун, семе и добиточна храна
2340 46.22 - Трговија на големо со цвеќе и садници
2341 46.23 - Трговија на големо со живи животни
2342 46.24 - Трговија на големо со сурова, недовршена и довршена кожа
2343 46.31 - Трговија на големо со овошје и зеленчук
2344 46.32 - Трговија на големо со месо и производи од месо
2345 46.33 - Трговија на големо со млечни производи, јајца и масла и масти за јадење
2346 46.34 - Трговија на големо со пијалаци
2347 46.35 - Трговија на големо со производи од тутун
2348 46.36 - Трговија на големо со шеќер, чоколада и слатки од шеќер
2349 46.37 - Трговија на големо со кафе, чај, какао и зачини
2350 46.38 - Трговија на големо со друга храна, вклучувајќи и риба, лушпари и мекотели
2351 46.39 - Неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалаци и тутун
2352 46.41 - Трговија на големо со текстил
2353 46.42 - Трговија на големо со облека и обувки
2354 46.43 - Трговија на големо со електрични апарати за домаќинствата
2355 46.44 - Трговија на големо со порцелан, стакларија и средства за чистење
2356 46.45 - Трговија на големо со парфимериски и козметички препарати
2357 46.46 - Трговија на големо со фармацевтски производи
2358 46.47 - Трговија на големо со мебел, подни прекривки и опрема за осветлување
2359 46.48 - Трговија на големо со часовници и накит
2360 46.49 - Трговија на големо со друга стока за домаќинствата
2361 46.51 - Трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер
2362 46.52 - Трговија на големо со електронска и телекомуникациска опрема и делови
2363 46.61 - Трговија на големо со земјоделски машини, прибор и опрема
2364 46.62 - Трговија на големо со алатни машини
2365 46.63 - Трговија на големо со машини за рударството и градежништвото
2366 46.64 - Трговија на големо со машини за текстилната индустрија, машини за шиење и плетење
2367 46.65 - Трговија на големо со канцелариски мебел
2368 46.66 - Трговија на големо со останати канцелариски машини и опрема
2369 46.69 - Трговија на големо со други машини и опрема
2370 46.71 - Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи
2371 46.72 - Трговија на големо со метали и метални руди
2372 46.73 - Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема
2373 46.74 - Трговија на големо со метална стока, цевки, уреди и опрема за водовод и централно греење
2374 46.75 - Трговија на големо со хемиски производи
2375 46.76 - Трговија на големо со останати полупроизводи
2376 46.77 - Трговија на големо со отпадоци и остатоци
2377 46.90 - Неспецијализирана трговија на големо
2378 47.11 - Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
2379 47.19 - Друга трговија на мало во неспецијализирани продавници
2380 47.21 - Трговија на мало со овошје и зеленчук во специјализирани продавници
2381 47.22 - Трговија на мало со месо и производи од месо во специјализирани продавници
2382 47.23 - Трговија на мало со риби, лушпари и мекотели во специјализирани продавници
2383 47.24 - Трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки во специјализирани продавници
2384 47.25 - Трговија на мало со пијалаци во специјализирани продавници
2385 47.26 - Трговија на мало со производи од тутун во специјализирани продавници
2386 47.29 - Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници
2387 47.30 - Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници
2388 47.41 - Трговија на мало со компјутери, периферни единици и софтвер во специјализирани продавници
2389 47.42 - Трговија на мало со телекомуникациска опрема во специјализирани продавници
2390 47.43 - Трговија на мало со аудио и видеоопрема во специјализирани продавници
2391 47.51 - Трговија на мало со текстил во специјализирани продавници
2392 47.52 - Трговија на мало со метална стока, бои и стакло во специјализирани продавници
2393 47.53 - Трговија на мало со килими, теписи, ѕидни и подни облоги во специјализирани продавници
2394 47.54 - Трговија на мало со електрични апарати за домаќинствата во специјализирани продавници
2395 47.59 - Трговија на мало со мебел, опрема за осветлување и други предмети за домаќинствата, во специјализирани продавници
2396 47.61 - Трговија на мало со книги во специјализирани продавници
2397 47.62 - Трговија на мало со весници и канцелариски прибор во специјализирани продавници
2398 47.63 - Трговија на мало со музички и видео записи во специјализирани продавници
2399 47.64 - Трговија на мало со спортска опрема во специјализирани продавници
2400 47.65 - Трговија на мало со игри и играчки во специјализирани продавници
2401 47.71 - Трговија на мало со облека во специјализирани продавници
2402 47.72 - Трговија на мало со обувки и предмети од кожа во специјализирани продавници
2403 47.73 - Аптеки
2404 47.74 - Трговија на мало со медицински препарати и ортопедски помагала во специјализирани продавници
2405 47.75 - Трговија на мало со козметички и тоалетни препарати во специјализирани продавници
2406 47.76 - Трговија на мало со цвеќе, садници, семе, ѓубриво, домашни миленици и храна за нив во специјализирани продавници
2407 47.77 - Трговија на мало со часовници и накит во специјализирани продавници
2408 47.78 - Друга трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници
2409 47.79 - Трговија на мало со половни стоки во специјализирани продавници
2410 47.81 - Трговија на мало со храна, пијалаци и тутунски производи на тезги и пазари
2411 47.82 - Трговија на мало на тезги и пазари со текстил, облека и обувки
2412 47.89 - Трговија на мало со други стоки на тезги и пазари
2413 47.91 - Трговија на мало преку пошта и интернет
2414 47.99 - Друга трговија на мало вон продавници, тезги и пазари
2415 49.10 - Патнички железнички транспорт, меѓуградски
2416 49.20 - Товарен железнички транспорт
2417 49.31 - Градски и приградски патнички копнен транспорт
2418 49.32 - Такси служба
2419 49.39 - Друг патнички копнен транспорт, неспомнат на друго место
2420 49.41 - Товарен патен транспорт
2421 49.42 - Услуги за преселување
2422 49.50 - Цевоводен транспорт
2423 50.10 - Поморски и крајбрежен патнички воден транспорт
2424 50.20 - Поморски и крајбрежен товарен воден транспорт
2425 50.30 - Внатрешен патнички воден транспорт
2426 50.40 - Внатрешен товарен воден транспорт
2427 51.10 - Патнички воздухопловен транспорт
2428 51.21 - Товарен воздухопловен транспорт
2429 51.22 - Вселенски транспорт
2430 52.10 - Складирање на стока
2431 52.21 - Услужни дејности поврзани со копнениот превоз
2432 52.22 - Услужни дејности поврзани со водниот превоз
2433 52.23 - Услужни дејности поврзани со воздухопловниот превоз
2434 52.24 - Претовар на товар
2435 52.29 - Останати придружни дејности во превозот
2436 53.10 - Дејности за давање на универзални поштенски услуги
2437 53.20 - Дејности за давање на останати поштенски и курирски услуги
2438 55.10 - Хотели и слични објекти за сместување
2439 55.20 - Одморалишта и останати објекти за пократок престој
2440 55.30 - Кампови, автокампови и простори за кампирање
2441 55.90 - Друг вид на сместување
2442 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна
2443 56.21 - Услуги на доставување на храна и пијалаци за посебни прилики (кетеринг)
2444 56.29 - Останати услуги за подготвување и служење на храна
2445 56.30 - Подготовка и послужување на пијалаци
2446 58.11 - Издавање на книги
2447 58.12 - Издавање на именици и списоци на адреси
2448 58.13 - Издавање на весници
2449 58.14 - Издавање на списанија и периодични публикации
2450 58.19 - Други издавачки дејности
2451 58.21 - Издавање на компјутерски игри
2452 58.29 - Издавање на останата програмска опрема
2453 59.11 - Дејности на производство на филмови, видеофилмови и телевизиска програма
2454 59.12 - Дејности кои следат после производството на филмови и видео филмови и телевизиска програма
2455 59.13 - Дејности за дистрибуција на филмска, видео и телевизиска програма
2456 59.14 - Прикажување на филмови
2457 59.20 - Снимање на звучни записи и издавање на музички записи
2458 60.10 - Емитување на радиопрограма
2459 60.20 - Дејности на телевизиската програма и емитување
2460 61.10 - Дејности на жичани телекомуникации
2461 61.20 - Дејности на безжични телекомуникации
2462 61.30 - Дејности на сателитска телекомуникација
2463 61.90 - Други телекомуникациски дејности
2464 62.01 - Компјутерско програмирање
2465 62.02 - Компјутерски консултантски дејности
2466 62.03 - Дејности на управување со компјутерска опрема
2467 62.09 - Останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите
2468 63.11 - Обработка на податоци, хостирање и слични дејности
2469 63.12 - Интернет портали
2470 63.91 - Дејности на новинските агенции
2471 63.99 - Останати информативни услужни дејности, неспомнати на друго место
2472 64.11 - Централна банка
2473 64.19 - Друго монетарно посредување
2474 64.20 - Дејности на холдинг-друштвата
2475 64.30 - Трустови, останати фондови и слични финансиски субјекти
2476 64.91 - Финансиски лизинг
2477 64.92 - Друго кредитно посредување
2478 64.99 - Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, неспомнати на друго место
2479 65.11 - Осигурување на живот
2480 65.12 - Неживотно осигурување
2481 65.20 - Реосигурување
2482 65.30 - Пензиски фондови
2483 66.11 - Управување со финансиски пазари
2484 66.12 - Дејности на посредување во работењето со хартии од вредност и стокови договори
2485 66.19 - Останати помошни дејности кај финансиските услуги, освен осигурување и пензиски фондови
2486 66.21 - Процена на ризици и штети
2487 66.22 - Дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници
2488 66.29 - Помошни дејности во осигурувањето и пензиските фондови
2489 66.30 - Дејности на управување со фондови
2490 68.10 - Купување и продажба на сопствен недвижен имот
2491 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)
2492 68.31 - Агенции за недвижен имот
2493 68.32 - Управување со недвижен имот со хонорар или врз база на договор
2495 69.20 - Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи; даночно советување
2496 70.10 - Управувачки дејности
2497 70.21 - Односи со јавноста и дејности на информирање
2498 70.22 - Дејности на советување во врска со работењето и останато управување
2499 71.11 - Архитектонски дејности
2500 71.12 - Инженерство и со него поврзано техничко советување
2501 71.20 - Техничко испитување и анализа
2502 72.11 - Истражување и експериментален развој во биотехнологијата
2503 72.19 - Други истражувања и експериментален развој во природните, техничките и технолошките науки
2504 72.20 - Истражувања и експериментален развој во општествените и хуманитарните науки
2505 73.11 - Агенција за маркетинг
2506 73.12 - Огласување преку медиуми
2507 73.20 - Истражување на пазарот и испитување на јавното мислење
2508 74.10 - Специјализирани дизајнерски дејности
2509 74.20 - Фотографски дејности
2510 74.30 - Преведувачки дејности и услуги на преведувачите
2511 74.90 - Останати стручни, научни и технички дејности, неспомнати на друго место
2512 75.00 - Ветеринарни дејности
2513 77.11 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на автомобили и моторни возила од лесна категорија
2514 77.12 - Изнајмување и давање под закуп на камиони
2515 77.21 - Изнајмување и давање под закуп на опрема за рекреација и спорт
2516 77.22 - Изнајмување на видеоленти и дискови
2517 77.29 - Изнајмување и давање под закуп на останати предмети за лична и семејна употреба
2518 77.31 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на земјоделски машини и опрема
2519 77.32 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на машини и опрема за градежништвото и инженерството
2520 77.33 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на канцелариски машини и опрема, вклучувајќи и компјутери
2521 77.34 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на водни сообраќајни средства
2522 77.35 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на воздушни превозни средства
2523 77.39 - Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останати машини, опрема и материјални добра, неспомнати на друго место
2524 77.40 - Лизинг на производи од интелектуална сопственост и слични производи, освен авторски дела
2525 78.10 - Дејности на агенциите за вработување
2526 78.20 - Дејности на агенциите за привремено вработување
2527 78.30 - Останато отстапување на човечки ресурси
2528 79.11 - Дејности на туристичките агенции
2529 79.12 - Дејности на организаторите на патувања (туроператорите)
2530 79.90 - Останати резервациски услуги и дејности поврзани со нив
2531 80.10 - Дејности на приватна заштита
2532 80.20 - Услуги за заштита со помош на сигурносни системи
2533 80.30 - Истражни дејности
2534 81.10 - Комбинирани помошни дејности на објектите
2535 81.21 - Основно чистење на згради
2536 81.22 - Останати дејности на чистење на згради и објекти
2537 81.29 - Останати услуги на чистење, неспомнати на друго место
2538 81.30 - Услужни дејности за уредување и одржување на животната средина
2539 82.11 - Комбинирани канцелариски и административни услужни дејности
2540 82.19 - Фотокопирање, подготовка на документи и останати специјализирани канцелариски помошни дејности
2541 82.20 - Дејности на повикувачки центри
2542 82.30 - Организација на состаноци и деловни саеми
2543 82.91 - Дејности на агенциите за собирање и наплата на сметки и кредитни канцеларии
2544 82.92 - Дејности на пакување
2545 82.99 - Останати деловни помошни услужни дејности, неспомнати на друго место
2546 84.11 - Општи дејности на јавната управа
2547 84.12 - Регулирање на дејностите на институциите кои обезбедуваат здравствена заштита, образование и култура и други социјални услуги, исклучувајќи го задолжителното социјално осигурување
2548 84.13 - Управување и давање помош за поуспешно деловно работење
2549 84.21 - Надворешни работи
2550 84.22 - Работи на одбраната
2551 84.23 - Судски и правосудни дејности
2552 84.24 - Работи на јавниот ред и безбедноста
2553 84.25 - Дејности на пожарникарската служба
2554 84.30 - Дејности на задолжителното социјално осигурување
2555 85.10 - Претшколско образование
2556 85.20 - Основно образование
2557 85.31 - Општо средно образование
2558 85.32 - Техничко и стручно средно образование
2559 85.41 - Образование после средното, кое не е високо
2560 85.42 - Високо образование
2561 85.51 - Спортско и рекреативно образование
2562 85.52 - Образование во културата
2563 85.53 - Дејност на школите за возачи
2564 85.59 - Друго образование, неспомнато на друго место
2565 85.60 - Помошни услуги во образованието
2566 86.10 - Дејности на болниците
2567 86.21 - Дејности на општа медицинска пракса
2568 86.22 - Дејности на специјалистичка медицинска пракса
2569 86.23 - Дејности на стоматолошка пракса
2570 86.90 - Други дејности за здравствена заштита
2571 87.10 - Дејности на социјалната заштита со сместување и нега
2572 87.20 - Дејности на социјалната заштита и сместување на лица со интелектуална и/или телесна попреченост, душевно болни и лица зависници од алкохол, дрога и други опојни средства
2573 87.30 - Дејности на социјалната заштита со сместување на стари и изнемоштени лица
2574 87.90 - Останати дејности на социјалната заштита со сместување, неспомнати на друго место
2575 88.10 - Дејности на социјалната заштита без сместување на стари и изнемоштени лица
2576 88.91 - Дејности на дневна социјална заштита на деца
2577 88.99 - Останати дејности на социјалната заштита без сместување, неспомнати на друго место
2578 90.01 - Изведувачка уметност
2579 90.02 - Помошни дејности во изведувачката уметност
2580 90.03 - Уметничко творештво
2581 90.04 - Дејности на објектите за културни манифестации
2582 91.01 - Дејности на библиотеките и архивите
2583 91.02 - Дејности на музеите
2584 91.03 - Заштита на историски места и градби, како и слични знаменитости за посетители
2585 91.04 - Дејности на ботанички и зоолошки градини и природни резервати
2586 92.00 - Дејности на коцкање и обложување
2587 93.11 - Работа на спортските објекти
2588 93.12 - Дејности на спортските клубови
2589 93.13 - Објекти за фитнес
2590 93.19 - Останати спортски дејности
2591 93.21 - Дејности на забавни и тематски паркови
2592 93.29 - Останати забавни и рекреативни дејности, неспомнати на друго место
2593 94.11 - Дејности на деловни организации и организации на работодавци врз база на зачленување
2594 94.12 - Дејности на струковни организации врз база на зачленување
2595 94.20 - Дејности на синдикатите
2596 94.91 - Дејности на верски организации
2597 94.92 - Дејности на политички организации
2598 94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место
2599 95.11 - Поправка на компјутери и периферна (дополнителна компјутерска) опрема
2600 95.12 - Поправка на опрема за комуникации
2601 95.21 - Поправка на електронски уреди за широка потрошувачка
2602 95.22 - Поправка на апарати за домаќинства како и опрема за домови и градини
2603 95.23 - Поправка на обувки и производи од кожа
2604 95.24 - Поправка на мебел и покуќнина
2605 95.25 - Поправка на рачни часовници, саати и накит
2606 95.29 - Поправка на други предмети за лична употреба и за домаќинствата
2607 96.01 - Перење и хемиско чистење на текстилни и крзнени производи
2608 96.02 - Фризерски салони и салони за разубавување
2609 96.03 - Погребни и слични дејности
2610 96.04 - Дејности за нега и одржување на телото
2611 96.09 - Останати лични услужни дејности, неспомнати на друго место
2612 97.00 - Дејности на домаќинствата кои вработуваат послуга (домашен персонал)
2613 98.10 - Дејности на приватните домаќинаства кои произведуваат разновидна стока за сопствени потреби
2614 98.20 - Дејности на приватните домаќинства кои вршат различни услуги за сопствени потреби
2615 99.00 - Дејности на екстратериторијални организации и тела
2616 69.10/1 - Адвокатски дејности
2617 69.10/2 - Нотари
2618 69.10/3 - Извршители
2619 69.10/4 - Други правни работи

РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169