Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
  • 04.02.2020- Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2018 година, истата може да ја достават само во хартија. Трговските друштва и трговците поединци заедно со годишната сметка се обврзани да достават и ревизорски извештај.
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
  • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

  • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  • Провери големина на субјект повеќе
  • Национална класификација на дејностите НКД
  • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
  • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Логички и математички контроли

На оваа страна е дадена листа на логички и математички контроли кои се проверуваат од Системот за електронско поднесување на годишни сметки. Доколку финансиските податоци не се согласно овие правила, податоците од XML датотеката ќе бидат прочитани и ќе бидат прикажани правилата/контролите кои не се исправни.

Листа на Логички и математички контроли
Број на правило Опис
5000 001 = 002+003+008+009
5001 003 = 004+005+006+007
5002 010 = 011+018+019+020+021+022+023+024
5003 011 = 012+013+014+015+016+017
5004 024 = 025+026+027
5005 028 = 029+030+031+032+033+034
5006 035 = 036+037
5007 038 = 039+040
5008 042 = 001+010+028+035+038+041
5009 047 = 048+049+050
5010 051 = 052+053+054+055+056+057+058+059+060+061
5011 062 = 063+064+065
5012 069 = 044+046+047+051+062+066+067+068
5013 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 001
5014 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 002
5015 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 003
5016 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 004
5017 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 005
5018 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 006
5019 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 007
5020 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 008
5021 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 009
5022 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 010
5023 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 011
5024 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 012
5025 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 013
5026 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 014
5027 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 015
5028 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 016
5029 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 017
5030 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 018
5031 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 019
5032 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 020
5033 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 021
5034 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 022
5035 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 023
5036 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 024
5037 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 025
5038 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 026
5039 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 027
5040 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 028
5041 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 029
5042 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 030
5043 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 031
5044 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 032
5045 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 033
5046 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 034
5047 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 035
5048 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 036
5049 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 037
5050 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 038
5051 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 039
5052 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 040
5053 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 041
5054 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 042
5055 Колона7 = колона5 - колона6 за АОП 043
5056 042 > 0; (Колона7)
5057 069 > 0; (Колона5)
5058 042 (Колона7) = 069 (Колона5)
5059 043 (Колона7) = 070 (Колона5)
5060 044 = 045
5300 201 = 202+203+204+205+206+207+208+209+210
5301 211 = 212+213+214+215+216+217+218+219+220+221
5302 222 = 223+224+225
5303 226 = 227+228+229
5304 230 = 231+232
5305 235 = 201+211+222+226+230+233+234
5306 ако 250 > или = 235 тогаш 236 = 250-235
5307 ако 236 > или = 237 тогаш 238 = 236-237
5308 ако 236 > или = 237 тогаш 239 = 235+236
5309 ако 237 > 236 тогаш 239 = 235+237
5310 239 = 252
5311 240 = 241+242
5312 250 = 240+243+244+245+246+247+248+249
5313 ако (235+237) > = 250, тогаш 251 = 235+237-250
5314 252 = 250+251
5315 235 > 0 (колона5)
5316 ако 238 > 0 тогаш 251 = 0 (освен кај споени статусни промени)
5317 ако 251 > 0 тогаш 238 = 0 (освен кај споени статусни промени)
5318 ако 230 > 0 тогаш 230 мора да биде > или = 231
5319 230 > 0 тогаш 438 > 0
5320 438 > 0 тогаш 230 > 0
5321 Ако субјектот е голем тогаш 438 > 0
5322 Просечната нето плата треба да е поголема од 2000
5323 Просечната нето плата треба да е помала од 20000
5324 ако 250 < 235 тогаш 236 = 0
5600 353 = 354+355+356+357+358+359
5601 351 = 238
5602 353 = 351 - 352
5603 360 = 251
5604 362 = 360+361
5605 362 = 363+364+365+366
5606 ako 360 > 0 тогаш 238 = 0
5607 Ако 362 > 0 тогаш Ако 362 > или = 360
5608 366(колона5) < или = 035(колона7)
5609 ако 351 = 0 тогаш 352 = 0
5610 ако 351 = 0 тогаш 353 = 0
5800 604<=002 БС
5801 612<=002 БС
5802 616<=002 БС
5803 620<=002 БС
5804 624<=002 БС
5805 628<=002 БС
5806 632<=002 БС
5807 636<=002 БС
5808 639<=004 БС
5809 642<=004 БС
5810 646<=007 БС
5811 650<=006 БС
5812 654<=006 БС
5813 658<=007 БС
5814 662<=007 БС
5815 667<=208 БПР
5816 668<=208 БПР
5817 669<=209 БПР
5818 670<=216 БПР
5819 671<=216 БПР
5820 672<=216 БПР
5821 673<=216 БПР
5822 674<=216 БПР
5823 675<=219 БПР
5824 676<=219 БПР
5825 677<=227 БПР
5826 678<=228 БПР
5827 679<=229 БПР
5828 680<=231 БПР
5829 681<=231 БПР
5830 682<=231 БПР
5831 683<=232 БПР
5832 684<=232 БПР
5833 685<=232 БПР
5834 686<=243 БПР
5835 687<=243 БПР
5836 688<=244 БПР
5837 689<=244 БПР
5838 690<=244 БПР
5839 691<=244 БПР
5840 692<=244 БПР
5841 693<=246 БПР
5842 694<=246 БПР
5843 695>0
5901 Вкупни приходи од СПД образец=250
15000 001 = 002+003+008+009
15001 003 = 004+005+006+007
15002 010 = 011+018+019+020+021+022+023+024
15003 011 = 012+013+014+015+016+017
15004 024 = 025+026+027
15005 028 = 029+030+031+032+033+034
15006 035 = 036+037
15007 038 = 039+040
15008 042 = 001+010+028+035+038+041
15009 047 = 048+049+050
15010 051 = 052+053+054+055+056+057+058+059+060+061
15011 062 = 063+064+065
15012 069 = 044+046+047+051+062+066+067+068
15013 042 > 0
15014 069 > 0
15015 042 = 069
15016 043 = 070
15017 044 = 045
15300 201 = 202+203+204+205+206+207+208+209+210
15301 211 = 212+213+214+215+216+217+218+219+220+221
15302 222 = 223+224+225
15303 226 = 227+228+229
15304 230 = 231+232
15305 235 = 201+211+222+226+230+233+234
15306 ако 250 > или = 235 тогаш 236 = 250-235
15307 ако 236 > или = 237 тогаш 238 = 236-237
15308 ако 236 > или = 237 тогаш 239 = 235+236
15309 ако 237 > 236 тогаш 239 = 235+237
15310 239 = 252
15311 240 = 241+242
15312 250 = 240+243+244+245+246+247+248+249
15313 ако (235+237) > = 250, тогаш 251 = 235+237-250
15314 252 = 250+251
15315 235 > 0
15316 ако 238 > 0 тогаш 251 = 0 (освен кај споени статусни промени)
15317 ако 251 > 0 тогаш 238 = 0 (освен кај споени статусни промени)
15318 ако 230 > 0 тогаш 230 мора да биде > или = 231
15319 230 > 0 тогаш 438 > 0
15320 438 > 0 тогаш 230 > 0
15321 Ако субјектот е голем тогаш 438 > 0
15322 Просечната нето плата треба да е поголема од 2000
15323 Просечната нето плата треба да е помала од 20000
15324 ако 250 < 235 тогаш 236 = 0
15600 353 = 354+355+356+357+358+359
15601 351 = 238
15602 353 = 351 - 352
15603 360 = 251
15604 362 = 360+361
15605 362 = 363+364+365+366
15606 ako 360 > 0 тогаш 238 = 0
15607 Ако 362 > 0 тогаш Ако 362 > или = 360
15608 366(колона 4) < или = 035(колона 4)
15609 ако 351 = 0 тогаш 352 = 0
15610 ако 351 = 0 тогаш 353 = 0
15800 604<=002 БС
15801 612<=002 БС
15802 616<=002 БС
15803 620<=002 БС
15804 624<=002 БС
15805 628<=002 БС
15806 632<=002 БС
15807 636<=002 БС
15808 639<=004 БС
15809 642<=004 БС
15810 646<=007 БС
15811 650<=006 БС
15812 654<=006 БС
15813 658<=007 БС
15814 662<=007 БС
15815 667<=208 БПР
15816 668<=208 БПР
15817 669<=209 БПР
15818 670<=216 БПР
15819 671<=216 БПР
15820 672<=216 БПР
15821 673<=216 БПР
15822 674<=216 БПР
15823 675<=219 БПР
15824 676<=219 БПР
15825 677<=227 БПР
15826 678<=228 БПР
15827 679<=229 БПР
15828 680<=231 БПР
15829 681<=231 БПР
15830 682<=231 БПР
15831 683<=232 БПР
15832 684<=232 БПР
15833 685<=232 БПР
15834 686<=243 БПР
15835 687<=243 БПР
15836 688<=244 БПР
15837 689<=244 БПР
15838 690<=244 БПР
15839 691<=244 БПР
15840 692<=244 БПР
15841 693<=246 БПР
15842 694<=246 БПР
15843 695>0
РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169