Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
  • 16.01.2018 -  Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2016 година, истата може да ја достават само во хартија, заедно со ревизорски извештај.
  • 27.10.2014  -  Тарифа за надоместокот за користење на услугите од регистарот за годишни сметки   повеќе...
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
  • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

  • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  • Провери големина на субјект повеќе
  • Национална класификација на дејностите НКД
  • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
  • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Логички и математички контроли

На оваа страна е дадена листа на логички и математички контроли кои се проверуваат од Системот за електронско поднесување на годишни сметки. Доколку финансиските податоци не се согласно овие правила, податоците од XML датотеката ќе бидат прочитани и ќе бидат прикажани правилата/контролите кои не се исправни.

Листа на Логички и математички контроли
Број на правило Опис
2000 001=002+009+020+021+031
2001 002=003+004+005+006+007+008
2002 009=010+013+014+015+016+017+018+019
2003 010=011+012
2004 021=022+023+024+025+026+030
2005 026=027+028+029
2006 031=032+033+034
2007 036=037+045+052+059
2008 037=038+039+040+041+042+043
2009 045=046+047+048+049+050+051
2010 052=053+056+057+058
2011 053=054+055
2012 059=060+061
2013 063=001+035+036+044+062
2014 065=066+067-068-069+070+071+075-076+077-078+079+080
2015 071=072+073+074
2016 081=082+085+095
2017 082=083+084
2018 085=086+087+088+089+090+091+092+093
2019 095=096+097+098+099+100+101+102+103+104+105+106+107+108
2020 111=065+081+094+109+110
2021 ако 256=0, тогаш 078=0
2022 078<или=256
2023 ако 255=0, тогаш 077=0
2024 077<или=255
2025 063>0
2026 111>0
2027 063=111
2028 064=112
2029 259 = 260+261-262-263
2030 ако 077=0, тогаш 255=0
2031 ако 078=0, тогаш 256=0
2300 201=202+203+206
2301 207=208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222
2302 213=214+215+216+217
2303 223=224+229+230+231+232+233
2304 224=225+226+227+228
2305 234=235+239+240+241+242+243
2306 235=236+237+238
2307 ако (201+223+244)>=(204-205+207+234+245) , тогаш 246=(201+223+244)-(204-205+207+234+245)
2308 ако (204-205+207+234+245) >= (201+223+244), тогаш 247=(204-205+207+234+245)-(201+223+244)
2309 aкo (246+248)>=0 и ако 249=0 тогаш 250=246+248
2310 aкo (246-249)>=0 и ако 248=0 тогаш 250=246-249
2311 aкo (247+249)>=0 и ако 248=0 тогаш 251=247+249
2312 aкo (247-248)>0 и ако 249=0 тогаш 251=247-248
2313 ако 250>0 и 250>=252 тогаш 255=250-252+253-254
2314 ако 251>0 тогаш 256=251+252-253+254
2315 ако 255>0, тогаш 256=0 (освен за статусни промени)
2316 ако 256>0, тогаш 255=0 (освен за статусни промени)
2317 269=255
2318 270=256
2319 ако (273+275+277+279+281+283)>(274+276+278+280+282+284) тогаш 271=(273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)
2320 ако (274+276+278+280+282+284)>(273+275+277+279+281+283) тогаш 272=(274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)
2321 ako 271>0 тогаш 272=0 (освен за статусни промени)
2322 ako 272>0 тогаш 271=0 (освен за статусни промени)
2323 ако 271> 285 и ако 272=0 тогаш 286=(271-285)
2324 ако 286>0 тогаш 287=0 (освен за статусни промени)
2325 ако 287>0 тогаш 286=0 (освен за статусни промени)
2326 ако 285>271 и ако 272=0, тогаш 287=285-271
2327 ако (272+285) >0 и ако 271=0 тогаш 287=272+285
2328 ако (269+286)>0 , ако 270=0 и 286>0 тогаш 288=269+286
2329 ако 286>270 и ако 270>0 тогаш 288=286-270
2330 ако (270+287)>0 ,ако 286=0 и 270>0 тогаш 291=270+287
2331 ако 270>286 и ако 287=0 тогаш 291=270-286
2332 ако 287>269 и ако 270=0 тогаш 291=287-269
2333 ако 246>0, тогаш 247=0 (освен за статусни промени)
2334 ако 247>0, тогаш 246=0 (освен за статусни промени)
2335 ако 250>0, тогаш 251=0 (освен за статусни промени)
2336 ако 251>0, тогаш 250=0 (освен за статусни промени)
2337 ако 214+215+216>0 тогаш 257>0
2338 ако 257>0, тогаш 214+215+216>0
2339 ако (269-287) >0 и ако 270=0 и 286=0 тогаш 288=269-287
2340 258(месеци на работење) од 1 до 12
2341 ако 252>250 и ако 251=0 тогаш 256=252-250+253-254
2342 Просечната нето плата треба да е поголема од 2000
2343 Просечната нето плата треба да е помала од 20000
2344 257 <= 10 вработени за микро; 257 <= 50 вработени за мал; 257 <= 250 вработени за среден; 257 <= 1500 вработени за сите големини
2345 ако 288>0 тогаш 291=0 (освен за статусни промени)
2346 ако 291>0 тогаш 288=0 (освен за статусни промени)
2347 ако 250>0 тогаш 246>0
2348 ако 251>0 тогаш 247>0
2349 ако 255>0 тогаш 250>0
2350 ako 256>0 тогаш 251>0 или 252>250
2600 608<=003 БС
2601 612<=004 БС
2602 616<=004 БС
2603 620<=004 БС
2604 624<=004 БС
2605 630<=012 БС
2606 634<=012 БС
2607 638<=012 БС
2608 642<=012 или 642<=013 или 642<=015
2609 646<=012 или 646<=013 или 646<=015
2610 650<=016 БС
2611 654<=016 БС
2612 662<=052 БС
2613 663<=052 БС
2614 666<=021 БС
2615 674<=095 БС
2616 675<=095 БС
2617 676<=085 БС
2618 677<=085 БС
2619 678<=065 БС
2620 679<=065 БС
2621 680<=065 БС
2622 681<=065 БС
2623 682<=065 БС
2624 683<=065 БС
2625 690<=202 БУ
2626 691<=202 БУ
2627 692<=202 БУ
2628 693<=202 БУ
2629 694<=202 БУ
2630 695<=206 БУ
2631 696<=202 БУ
2632 697<=202 БУ
2633 698<=202 БУ
2634 699<=203 БУ
2635 700<=203 БУ
2636 701<=203 БУ
2637 702<=203 БУ
2638 703<=203 БУ
2639 704<=203 БУ
2640 705<=203 БУ
2641 706<=203 БУ
2642 707<=203 БУ
2643 708<=203 БУ
2644 709<=203 БУ
2645 710<=203 БУ
2646 711<=203 БУ
2647 712<=203 БУ
2648 713<=203 БУ
2649 714<=203 БУ
2650 717<=208 БУ
2651 718<=208 БУ
2652 719<=208 БУ
2653 720<=208 БУ
2654 721<=208 БУ
2655 722<=208 БУ
2656 723<=208 БУ
2657 724<=208 БУ
2658 725<=208 БУ
2659 726<=208 БУ
2660 727<=208 БУ
2661 728<=208 БУ
2662 729<=211 БУ
2663 730<=211 БУ
2664 731<=211 БУ
2665 732<=211 БУ
2666 733<=211 БУ
2667 734<=211 БУ
2668 735<=211 БУ
2669 736<=211 БУ
2670 737<=211 БУ
2671 738<=211 БУ
2672 739<=211 БУ
2673 740<=217 БУ
2674 741<=217 БУ
2675 742<=217 БУ
2676 743<=217 БУ
2677 744<=217 БУ
2678 745<=217 БУ
2679 746<=217 БУ
2680 747<=217 БУ
2681 748<=217 БУ
2682 749<=217 БУ
2683 750<=217 БУ
2684 751<=217 БУ
2685 752<=217 БУ
2686 753<=217 БУ
2687 754<=217 БУ
2688 755<=217 БУ
2689 756<=217 БУ
2690 758<=212 БУ
2691 759<=212 БУ
2692 760<=212 БУ
2693 761<=212 БУ
2694 762<=212 БУ
2695 763<=212 БУ
2696 764<=212 БУ
2697 765<=212 БУ
2698 766<=222 БУ
2699 767<=222 БУ
2700 768 = 242 БУ
2701 771 да е 10% <или>од 257
2702 Ако 271-272-285>0 тогаш 286=271-272-285
2703 Ако 271-272-285<0 тогаш 287=272+285-271
2704 288>=289+290
2705 291>=292+293
2706 Ако 269-270+286-287>0 тогаш 288=269-270+286-287
2707 Ако 269-270+286-287<0 тогаш 291=270-286+287-269
2708 Ако 286=0 и 270=0 тогаш 269 <> 287
2709 Ако 287=0 и 269=0 тогаш 270 <> 286
2901 Вкупни приходи од СПД образец=201+223+244
12000 001=002+009+020+021+031
12001 002=003+004+005+006+007+008
12002 009=010+013+014+015+016+017+018+019
12003 010=011+012
12004 021=022+023+024+025+026+030
12005 026=027+028+029
12006 031=032+033+034
12007 036=037+045+052+059
12008 037=038+039+040+041+042+043
12009 045=046+047+048+049+050+051
12010 052=053+056+057+058
12011 053=054+055
12012 059=060+061
12013 063=001+035+036+044+062
12014 065=066+067-068-069+070+071+075-076+077-078+079+080
12015 071=072+073+074
12016 081=082+085+095
12017 082=083+084
12018 085=086+087+088+089+090+091+092+093
12019 095=096+097+098+099+100+101+102+103+104+105+106+107+108
12020 111=065+081+94+109+110
12021 ако 256=0, тогаш 078=0
12022 078<или=256
12023 ако 255=0, тогаш 077=0
12024 077<или=255
12025 063>0
12026 111>0
12027 063=111
12028 064=112
12029 259 = 260+261-262-263
12030 ако 077=0, тогаш 255=0
12031 ако 078=0, тогаш 256=0
12300 201=202+203+206
12301 207=208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222
12302 213=214+215+216+217
12303 223=224+229+230+231+232+233
12304 224=225+226+227+228
12305 234=235+239+240+241+242+243
12306 235=236+237+238
12307 ако (201+223+244)>=(204-205+207+234+245) , тогаш 246=(201+223+244)-(204-205+207+234+245)
12308 ако (204-205+207+234+245) >= (201+223+244), тогаш 247=(204-205+207+234+245)-(201+223+244)
12309 aкo (246+248)>=0 и ако 249=0 тогаш 250=246+248
12310 aкo (246-249)>=0 и ако 248=0 тогаш 250=246-249
12311 aкo (247+249)>=0 и ако 248=0 тогаш 251=247+249
12312 aкo (247-248)>0 и ако 249=0 тогаш 251=247-248
12313 ако 250>0 и 250>=252 тогаш 255=250-252+253-254
12314 ако 251>0 тогаш 256=251+252-253+254
12315 ако 255>0, тогаш 256=0 (освен за статусни промени)
12316 ако 256>0, тогаш 255=0 (освен за статусни промени)
12317 269=255
12318 270=256
12319 ако (273+275+277+279+281+283)>(274+276+278+280+282+284) тогаш 271=(273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)
12320 ако (274+276+278+280+282+284)>(273+275+277+279+281+283) тогаш 272=(274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)
12321 ako 271>0 тогаш 272=0 (освен за статусни промени)
12322 ako 272>0 тогаш 271=0 (освен за статусни промени)
12323 ако 271> 285 и ако 272=0 тогаш 286=(271-285)
12324 ако 286>0 тогаш 287=0 Освен за статусни промени)
12325 ако 287>0 тогаш 286=0 (освен за статусни промени)
12326 ако 285> 271 и ако 272=0, тогаш 287=285-271
12327 ако (272+285) >0 и ако 271=0 тогаш 287=272+285
12328 ако (269+286)>0 , ако 270=0 и 286>0 тогаш 288=269+286
12329 ако 286>270 и ако 270>0 тогаш 288=286-270
12330 ако (270+287)>0 ,ако 286=0 и 270>0 тогаш 291=270+287
12331 ако 270>286 и ако 287=0 тогаш 291=270-286
12332 ако 287>269 и ако 270=0 тогаш 291=287-269
12333 ако 246>0, тогаш 247=0 (освен за статусни промени)
12334 ако 247>0, тогаш 246=0 (освен за статусни промени)
12335 ако 250>0, тогаш 251=0 (освен за статусни промени)
12336 ако 251>0, тогаш 250=0 (освен за статусни промени)
12337 ако 214+215+216>0 тогаш 257>0
12338 ако 257>0, тогаш 214+215+216>0
12339 ако (269-287) >0 и ако 270=0 и 286=0 тогаш 288=269-287
12340 258(месеци на работење) од 1 до 12
12341 ако 252>250 и ако 251=0 тогаш 256=252-250+253-254
12342 Просечната нето плата треба да е поголема од 2000
12343 Просечната нето плата треба да е помала од 20000
12344 257 <= 10 вработени за микро; 257 <= 50 вработени за мал; 257 <= 250 вработени за среден; 257 <= 1500 вработени за сите големини
12345 ако 288>0 тогаш 291=0 (освен за статусни промени)
12346 ако 291>0 тогаш 288=0 (освен за статусни промени)
12347 ако 250>0 тогаш 246>0
12348 ако 251>0 тогаш 247>0
12349 ако 255>0 тогаш 250>0
12350 ako 256>0 тогаш 251>0 или 252>250
12600 608<=003 БС
12601 612<=004 БС
12602 616<=004 БС
12603 620<=004 БС
12604 624<=004 БС
12605 630<=012 БС
12606 634<=012 БС
12607 638<=012 БС
12608 642<=012 или 642<=013 или 642<=015
12609 646<=012 или 646<=013 или 646<=015
12610 650<=016 БС
12611 654<=016 БС
12612 662<=052 БС
12613 663<=052 БС
12614 666<=021БС
12615 674<=095 БС
12616 675<=095 БС
12617 676<=085 БС
12618 677<=085 БС
12619 678<=065 БС
12620 679<=065 БС
12621 680<=065 БС
12622 681<=065 БС
12623 682<=065 БС
12624 683<=065 БС
12625 690<=202 БУ
12626 691<=202 БУ
12627 692<=202 БУ
12628 693<=202 БУ
12629 694<=202 БУ
12630 695<=206 БУ
12631 696<=202 БУ
12632 697<=202 БУ
12633 698<=202 БУ
12634 699<=203 БУ
12635 700<=203 БУ
12636 701<=203 БУ
12637 702<=203 БУ
12638 703<=203 БУ
12639 704<=203 БУ
12640 705<=203 БУ
12641 706<=203 БУ
12642 707<=203 БУ
12643 708<=203 БУ
12644 709<=203 БУ
12645 710<=203 БУ
12646 711<=203 БУ
12647 712<=203 БУ
12648 713<=203 БУ
12649 714<=203 БУ
12650 717<=208 БУ
12651 718<=208 БУ
12652 719<=208 БУ
12653 720<=208 БУ
12654 721<=208 БУ
12655 722<=208 БУ
12656 723<=208 БУ
12657 724<=208 БУ
12658 725<=208 БУ
12659 726<=208 БУ
12660 727<=208 БУ
12661 728<=208 БУ
12662 729<=211 БУ
12663 730<=211 БУ
12664 731<=211 БУ
12665 732<=211 БУ
12666 733<=211 БУ
12667 734<=211 БУ
12668 735<=211 БУ
12669 736<=211 БУ
12670 737<=211 БУ
12671 738<=211 БУ
12672 739<=211 БУ
12673 740<=217 БУ
12674 741<=217 БУ
12675 742<=217 БУ
12676 743<=217 БУ
12677 744<=217 БУ
12678 745<=217 БУ
12679 746<=217 БУ
12680 747<=217 БУ
12681 748<=217 БУ
12682 749<=217 БУ
12683 750<=217 БУ
12684 751<=217 БУ
12685 752<=217 БУ
12686 753<=217 БУ
12687 754<=217 БУ
12688 755<=217 БУ
12689 756<=217 БУ
12690 758<=212 БУ
12691 759<=212 БУ
12692 760<=212 БУ
12693 761<=212 БУ
12694 762<=212 БУ
12695 763<=212 БУ
12696 764<=212 БУ
12697 765<=212 БУ
12698 766<=222 БУ
12699 767<=222 БУ
12700 768 = 242 БУ
12701 771 да е 10% <или>од 257
12702 Ако 271-272-285>0 тогаш 286=271-272-285
12703 Ако 271-272-285<0 тогаш 287=272+285-271
12704 288>=289+290
12705 291>=292+293
12706 Ако 269-270+286-287>0 тогаш 288=269-270+286-287
12707 Ако 269-270+286-287<0 тогаш 291=270-286+287-269
12708 Ако 286=0 и 270=0 тогаш 269 <> 287
12709 Ако 287=0 и 269=0 тогаш 270 <> 286
РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169