Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
  • 04.02.2020- Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2018 година, истата може да ја достават само во хартија. Трговските друштва и трговците поединци заедно со годишната сметка се обврзани да достават и ревизорски извештај.
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
  • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

  • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  • Провери големина на субјект повеќе
  • Национална класификација на дејностите НКД
  • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
  • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Логички и математички контроли

На оваа страна е дадена листа на логички и математички контроли кои се проверуваат од Системот за електронско поднесување на годишни сметки. Доколку финансиските податоци не се согласно овие правила, податоците од XML датотеката ќе бидат прочитани и ќе бидат прикажани правилата/контролите кои не се исправни.

Листа на Логички и математички контроли
Број на правило Опис
7000 011=012+013+014
7001 017=018+019+020
7002 ако (001+003+005+006+008+010) > од (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022) тогаш 023=(001+003+005+006+008+010)-(002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)
7003 ако (001+003+005+006+008+010)< од (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022) тогаш 024=(002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)-(001+003+005+006+008+010)
7004 ако 023>026-025 тогаш 027=023+025-026
7005 Ако 024+026>023+025 тогаш 028=(024+026)-(023+025)
7006 030=027-029
7007 ако 029>027 и 028=0 тогаш 031=029-027
7008 ако 030>0, тогаш 031=0
7009 ако 031>0, тогаш 030=0
7010 ако 023>0, тогаш 024=0
7011 ако 024>0, тогаш 023=0
7012 ако 027 > или = на 029, тогаш 030=027-029
7013 ако 029>027 и ако 028=0 тогаш 031=029-027
7014 ако 011>од 0 тогаш 032>0
7015 ако 032>од 0 тогаш 011>0
7016 Ако субјектот е голем тогаш 032>0
7017 Просечната нето плата треба да е поголема од 5000
7018 Просечната нето плата треба да е помала од 30000
7019 033> или =0< или = 12
7020 ако 031>0 и 029>0 и 027=0 тогаш 031=028+029
7021 028=024+026-025
7300 141=142+143-144
7301 145=146+147+148-149
7302 150=151+152-153
7303 154=155+156+157-158
7304 160=161+162
7305 163=164+165
7306 166=167+168
7307 169=170+171+172+173+174
7308 175=176+177+178
7309 179=180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192
7310 194=140+141+145+150+154+159+160+163+166+169+175+179+193
7311 195=196+202+208+213+222+223+227
7312 196=197+198+199+200+201
7313 202=203+204+205+206+207
7314 208=209+210+211+212
7315 213=214+215+216+217+218+219+220+221
7316 223=224+225+226
7317 228=229+230-231+232+235+236-237+238-239+240
7318 232=233+234
7319 241=195+228
7320 194=241
7321 242=243
7322 194>0 (колона 5)
7323 241>0 (колона 5)
7600 608 <= 171 БС
7601 612<=174 од БС
7602 616<=174 БС
7603 620<=174 од БС
7604 624<=174 од БС
7605 628<=177 БС
7606 632<=177 од БС
7607 636<=177 БС
7608 640<=177 БС
7609 641<=178 БС
7610 645=008 од БУ
7611 646<=005 од БУ
7612 646=647+648+649
7613 649=650+651
7614 652<=005 од БУ
7615 654<=010 од БУ
7616 655<=010 од БУ
7617 656<=010 од БУ
7618 657<=010 од БУ
7619 658=004 од БУ
7620 659<=022 од БУ
7621 660=661+664+665
7622 660<=011 од БУ
7623 662<=013 од БУ
7624 663<=013 од БУ
7625 664<=014 БС
7626 666<=022 од БУ
7627 667<=022 од БУ
7628 668<=022 од БУ
7629 669<=022 од БУ
7630 670<=022 од БУ
7631 671<=022 БУ
7632 672<=022 од БУ
7633 673<=022 од БУ
7634 674<=022 од БУ
7635 675=676+677+678+679
7636 675<=022 од БУ
7637 680<=022 БУ
7638 681<=022 БУ
7639 682<=022 БУ
7640 683<=022 БУ
7641 685=009 БУ
7642 686>0
7901 Вкупни приходи од СПД образец=001+003+005+006+008+010
17000 011=012+013+014
17001 017=018+019+020
17002 ако (001+003+005+006+008+010) > од (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022) тогаш 023=(001+003+005+006+008+010)-(002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)
17003 ако (001+003+005+006+008+010)< од (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022) тогаш 024=(002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)-(001+003+005+006+008+010)
17004 ако 023>026-025 тогаш 027=023+025-026
17005 Ако 024+026>023+025 тогаш 028=(024+026)-(023+025)
17006 030=027-029
17007 ако 029>027 и 028=0 тогаш 031=029-027
17008 ако 030>0, тогаш 031=0
17009 ако 031>0, тогаш 030=0
17010 ако 023>0, тогаш 024=0
17011 ако 024>0, тогаш 023=0
17012 ако 027 > или = на 029, тогаш 030=027-029
17013 ако 029>027 и ако 028=0 тогаш 031=029-027
17014 ако 011>од 0 тогаш 032>0
17015 ако 032>од 0 тогаш 011>0
17016 Ако субјектот е голем тогаш 032>0
17017 Просечната нето плата треба да е поголема од 5000
17018 Просечната нето плата треба да е помала од 30000
17019 033> или =0< или = 12
17020 ако 031>0 и 029>0 и 027=0 тогаш 031=028+029
17021 028=024+026-025
17300 141=142+143-144
17301 145=146+147+148-149
17302 150=151+152-153
17303 154=155+156+157-158
17304 160=161+162
17305 163=164+165
17306 166=167+168
17307 169=170+171+172+173+174
17308 175=176+177+178
17309 179=180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192
17310 194=140+141+145+150+154+159+160+163+166+169+175+179+193
17311 195=196+202+208+213+222+223+227
17312 196=197+198+199+200+201
17313 202=203+204+205+206+207
17314 208=209+210+211+212
17315 213=214+215+216+217+218+219+220+221
17316 223=224+225+226
17317 228=229+230-231+232+235+236-237+238-239+240
17318 232=233+234
17319 241=195+228
17320 194=241
17321 242=243
17322 194>0 (колона 5)
17323 241>0 (колона 5)
17600 608<=171 БС
17601 612<=174 од БС
17602 616<=174 БС
17603 620<=174 од БС
17604 624<=174 од БС
17605 628<=177 БС
17606 632<=177 од БС
17607 636<=177 БС
17608 640<=177 од БС
17609 641<178 БС
17610 645=008 од БУ
17611 646<=005 од БУ
17612 646=647+648+649
17613 649=650+651
17614 652<=005 од БУ
17615 654<=010 од БУ
17616 655<=010 од БУ
17617 656<=010 од БУ
17618 657<=010 од БУ
17619 658<=004 од БУ
17620 659<=022 од БУ
17621 660=661+664+665
17622 660<=011 од БУ
17623 662<=013 од БУ
17624 663<=013 од БУ
17625 664<=014 БУ
17626 666<=022 од БУ
17627 667<=022 од БУ
17628 668<=022 од БУ
17629 669<=022 од БУ
17630 670<=022 од БУ
17631 671<=022 БУ
17632 672<=022 од БУ
17633 673<=022 од БУ
17634 674<=022 од БУ
17635 675 = 676 + 677 + 678 + 679
17636 675<=022 од БУ
17637 680<=022 БУ
17638 681<= 022 БУ
17639 682<=022 БУ
17640 683<=022 БУ
17641 685=009 БУ
17642 686>0
РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169