Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
  • 04.02.2020- Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2018 година, истата може да ја достават само во хартија. Трговските друштва и трговците поединци заедно со годишната сметка се обврзани да достават и ревизорски извештај.
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
  • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

  • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  • Провери големина на субјект повеќе
  • Национална класификација на дејностите НКД
  • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
  • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Логички и математички контроли

На оваа страна е дадена листа на логички и математички контроли кои се проверуваат од Системот за електронско поднесување на годишни сметки. Доколку финансиските податоци не се согласно овие правила, податоците од XML датотеката ќе бидат прочитани и ќе бидат прикажани правилата/контролите кои не се исправни.

Листа на Логички и математички контроли
Број на правило Опис
8000 001=002+003
8001 004=005+008+009+010+011+012
8002 005=006+007
8003 013=014+015+021+040
8004 015=016+017+018+019+020
8005 021=022+034+035
8006 022=023+026+030
8007 023=024+025
8008 026=027+028+029
8009 030=031+032+033
8010 035=036+037+038+039
8011 042=043+044+045+046+047+048+049
8012 051=052+056+057
8013 052=053+054+055
8014 057=058+059+060+061
8015 066=001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065
8016 068=069+070-071-072+073+074+079-080+081-082
8017 074=075+076+077+078
8018 ако 081>0, тогаш 082=0
8019 ако 082>0, тогаш 081=0
8020 086=087+088+089+090+091+092
8021 094=095+096
8022 099=100+104+105
8023 100=101+102+103
8024 105=106+107+108+109+110
8025 113=068+085+086+093+094+097+098+099+111+112
8026 066>0
8027 066=113
8028 113>0
8029 081< или =315
8030 082=316
8301 201=202+211+234+235
8302 202=203+204+205-206-207-208+209+210
8303 211=212+219+228
8304 212= 213+214+215+216+217+218
8305 219=220+221+222+223+224
8306 224=225+226+227
8307 228=229+233
8308 229=230+231+232
8309 236=237+245+255+258+261+280+298+301
8310 237=238-239-240-241+242-243-244
8311 245=246+249+252
8312 246=247-248
8313 249=250-251
8314 252=253-254
8315 255=256-257
8316 258=259+260
8317 261=262+267
8318 262=263+264+265+266
8319 267=268+269+275+276
8320 269=270+271+272+273+274
8321 276=277+278+279
8322 280=281+287
8323 281=282+283+284+285+286
8324 287=288+289+290+291+294+295
8325 291=292+293
8326 295=296+297
8327 298=299+300
8328 301=302+303
8329 ако (201+304)>=(236+305), тогаш 306=(201+304)-(236+305)
8330 ако(236+305)>=(201+304), тогаш 307=(236+305)-(201+304)
8331 ако 308=0 , тогаш 310=306-309
8332 ако 308>0 , тогаш 310=306+308
8333 ако 309=0 , тогаш 311=307-308
8334 ако 309>0 , тогаш 311=307+309
8335 Ако 310>0 тогаш 315=310-312+313-314
8336 ако 315=0 тогаш 316=311+312-313+314
8337 ако (333+335+337+339+341+343)>=(334+336+338+340+342+344), тогаш 331=(333+335+337+339+341+343)-(334+336+338+340+342+344)
8338 ако (334+336+338+340+342+344)>=(333+335+337+339+341+343), тогаш 332=(334+336+338+340+342+344)-(333+335+337+339+341+343)
8339 ако 331>345, тогаш 346=331-345
8340 ако 345>331, тогаш 347=345-331
8341 ако 332>0, тогаш 347=332+345
8343 ако 329-330+346-347>0 тогаш 348=329-330+346-347
8346 ако 329-330+346-347<0 тогаш 351=330-329+347-346
8347 ако 306>0, тогаш 307=0
8348 ако 307>0, тогаш 306=0
8349 ако 308>0, тогаш 309=0
8350 ако 309>0, тогаш 308=0
8351 ако 310>0, тогаш 311=0
8352 ако 311>0, тогаш 310=0
8353 ако 315>0, тогаш 316=0
8354 ако 316>0, тогаш 315=0
8355 ако 306=0, тогаш 310=0
8356 ако 307=0, тогаш 311=0
8357 315=329
8358 316=330
8359 ако 331>0, тогаш 332=0
8360 ако 332>0, тогаш 331=0
8361 ако 346>0,тогаш 347=0
8362 ако 347>0, тогаш 346=0
8363 ако 348>0, тогаш 351=0
8364 ако 351>0, тогаш 348=0
8365 Ако субјектот е голем тогаш 317>0
8366 318>=1 и 318<=12
8367 Просечната нето плата треба да е поголема од 2000
8368 Просечната нето плата треба да е помала од 25000
8369 ако 270>0 тогаш 317>0
8370 ако 317>0 тогаш 270>0
8600 608<=003 од БС
8601 612<=003 од БС
8602 616<=003 од БС
8603 620<=003 од БС
8604 624<=003 од БС
8605 628<=007 од БС
8606 632<=008 од БС
8607 636<=008 од БС
8608 640<=008 од БС
8609 644<=009 од БС
8610 649<=018 од БС
8611 650<=018 од БС
8612 651<=019 од БС
8613 652<=019 од БС
8614 653<=020 од БС
8615 654<=020 од БС
8616 655<=020 од БС
8617 656<=036 од БС
8618 657<=036 од БС
8619 658<=037 од БС
8620 659<=037 од БС
8621 660<=038 од БС
8622 661<=038 од БС
8623 662<=039 од БС
8624 663<=039 од БС
8625 664<=041 од БС
8626 664=660+661
8627 667<=041 од БС
8628 668<=041 од БС
8629 669<=041 од БС
8630 670<=061 од БС
8631 671<=062 од БС
8632 672<=062 од БС
8633 673<=106 од БС
8634 673=674+675
8635 676<=106 од БУ
8636 676=677+678
8637 679=680+681
8638 682<=110 од БС
8639 683<=234 од БУ
8640 684=275 од БУ
8641 685<=277 од БУ
8642 686<=277 од БУ
8643 687<=277 од БУ
8644 688<=277 од БУ
8645 689<=277 од БУ
8646 690<=277 од БУ
8647 691<=277 од БУ
8648 692<=278 од БУ
8649 693<=278 од БУ
8650 694<=278 од БУ
8651 695<=264 од БУ
8652 696<=278 од БУ
8653 697<=278 од БУ
8654 698<=278 од БУ
8655 699<=278 од БУ
8656 700<=278 од БУ
8657 701<=279 од БУ
8658 702<=279 од БУ
8659 703<=279 од БУ
8660 704<=279 од БУ
8661 705<=279 од БУ
8662 706<=279 од БУ
8663 707<=279 од БУ
8664 708<=279 од БУ
8665 709<=279 од БУ
8666 710<=279 од БУ
8667 712 >=0
8901 Вкупни приходи од СПД образец=201+304
18000 001=002+003
18001 004=005+008+009+010+011+012
18002 005=006+007
18003 013=014+015+021+040
18004 015=016+017+018+019+020
18005 021=022+034+035
18006 022=023+026+030
18007 023=024+025
18008 026=027+028+029
18009 030=031+032+033
18010 035=036+037+038+039
18011 042=043+044+045+046+047+048+049
18012 051=052+056+057
18013 052=053+054+055
18014 057=058+059+060+061
18015 066=001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065
18016 068=069+070-071-072+073+074+079-080+081-082
18017 074=075+076+077+078
18018 ако 081>0, тогаш 082=0
18019 ако 082>0, тогаш 081=0
18020 086=087+088+089+090+091+092
18021 094=095+096
18022 099=100+104+105
18023 100=101+102+103
18024 105=106+107+108+109+110
18025 113=068+085+086+093+094+097+098+099+111+112
18026 066>0
18027 066=113
18028 113>0
18029 081< или =315
18030 082=316
18301 201=202+211+234+235
18302 202=203+204+205-206-207-208+209+210
18303 211=212+219+228
18304 212= 213+214+215+216+217+218
18305 219=220+221+222+223+224
18306 224=225+226+227
18307 228=229+233
18308 229=230+231+232
18309 236=237+245+255+258+261+280+298+301
18310 237=238-239-240-241+242-243-244
18311 245=246+249+252
18312 246=247-248
18313 249=250-251
18314 252=253-254
18315 255=256-257
18316 258=259+260
18317 261=262+267
18318 262=263+264+265+266
18319 267=268+269+275+276
18320 269=270+271+272+273+274
18321 276=277+278+279
18322 280=281+287
18323 281=282+283+284+285+286
18324 287=288+289+290+291+294+295
18325 291=292+293
18326 295=296+297
18327 298=299+300
18328 301=302+303
18329 ако (201+304)>=(236+305), тогаш 306=(201+304)-(236+305)
18330 ако(236+305)>=(201+304), тогаш 307=(236+305)-(201+304)
18331 ако 308=0 , тогаш 310=306-309
18332 ако 308>0 , тогаш 310=306+308
18333 ако 309=0 , тогаш 311=307-308
18334 ако 309>0 , тогаш 311=307+309
18335 Ако 310>0 тогаш 315=310-312+313-314
18336 ако 315=0 тогаш 316=311+312-313+314
18337 ако (333+335+337+339+341+343)>=(334+336+338+340+342+344), тогаш 331=(333+335+337+339+341+343)-(334+336+338+340+342+344)
18338 ако (334+336+338+340+342+344)>=(333+335+337+339+341+343), тогаш 332=(334+336+338+340+342+344)-(333+335+337+339+341+343)
18339 ако 331>345, тогаш 346=331-345
18340 ако 345>331, тогаш 347=345-331
18341 ако 332>0, тогаш 347=332+345
18343 ако 329-330+346-347>0 тогаш 348=329-330+346-347
18346 ако 329-330+346-347<0 тогаш 351=330-329+347-346
18347 ако 306>0, тогаш 307=0
18348 ако 307>0, тогаш 306=0
18349 ако 308>0, тогаш 309=0
18350 ако 309>0, тогаш 308=0
18351 ако 310>0, тогаш 311=0
18352 ако 311>0, тогаш 310=0
18353 ако 315>0, тогаш 316=0
18354 ако 316>0, тогаш 315=0
18355 ако 306=0, тогаш 310=0
18356 ако 307=0, тогаш 311=0
18357 315=329
18358 316=330
18359 ако 331>0, тогаш 332=0
18360 ако 332>0, тогаш 331=0
18361 ако 346>0,тогаш 347=0
18362 ако 347>0, тогаш 346=0
18363 ако 348>0, тогаш 351=0
18364 ако 351>0, тогаш 348=0
18365 Ако субјектот е голем тогаш 317>0
18366 318>=1 и 318<=12
18367 Просечната нето плата треба да е поголема од 2000
18368 Просечната нето плата треба да е помала од 25000
18369 ако 270>0 тогаш 317>0
18370 ако 317>0 тогаш 270>0
18600 608<=003 од БС
18601 612<=003 од БС
18602 616<=003 од БС
18603 620<=003 од БС
18604 624<=003 од БС
18605 628<=007 од БС
18606 632<=008 од БС
18607 636<=008 од БС
18608 640<=008 од БС
18609 644<=009 од БС
18610 649<=018 од БС
18611 650<=018 од БС
18612 651<=019 од БС
18613 652<=019 од БС
18614 653<=020 од БС
18615 654<=020 од БС
18616 655<=020 од БС
18617 656<=036 од БС
18618 657<=036 од БС
18619 658<=037 од БС
18620 659<=037 од БС
18621 660<=038 од БС
18622 661<=038 од БС
18623 662<=039 од БС
18624 663<=039 од БС
18625 664<=041 од БС
18626 664=660+661
18627 667<= 041 од БС
18628 668<= 041 од БС
18629 669<= 041 од БС
18630 670<= 061 од БС
18631 671<= 062 од БС
18632 672<= 062 од БС
18633 673<= 106 од БС
18634 673=674+675
18635 676<= 106 од БС
18636 676=677+678
18637 679=680+681
18638 682<= 110 од БС
18639 683<=234 од БУ
18640 684=275 од БУ
18641 685<=277 од БУ
18642 686<=277 од БУ
18643 687<=277 од БУ
18644 688<=277 од БУ
18645 689<=277 од БУ
18646 690<=277 од БУ
18647 691<=277 од БУ
18648 692<=278 од БУ
18649 693<=278 од БУ
18650 694<=278 од БУ
18651 695<=264 од БУ
18652 696<=278 од БУ
18653 697<=278 од БУ
18654 698<=278 од БУ
18655 699<=278 од БУ
18656 700<=278 од БУ
18657 701<=279 од БУ
18658 702<=279 од БУ
18659 703<=279 од БУ
18660 704<=279 од БУ
18661 705<=279 од БУ
18662 706<=279 од БУ
18663 707<=279 од БУ
18664 708<=279 од БУ
18665 709<=279 од БУ
18666 710<=279 од БУ
18667 712 >=0
РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169