Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
 • 04.02.2020- Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2018 година, истата може да ја достават само во хартија. Трговските друштва и трговците поединци заедно со годишната сметка се обврзани да достават и ревизорски извештај.
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
 • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

 • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
 • Провери големина на субјект повеќе
 • Национална класификација на дејностите НКД
 • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
 • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Заеднички атрибути
Елемент во XSD шема (element name=”AnnualAccount”)
Име на атрибут Опис
attribute name=”LEID” ЕМБС-Единствен матичен број на субјектот за кој се поднесува годишна сметка
attribute name=”UnitID” Број на организациона единица, се пополнува само за:
 • синдикални организации
 • факултети во рамките на универзитетите св. Кирил и Методиј и св. Климент Охридски
attribute name=”Year” Пресметковна година – година за која се поднесува годишната сметка, со вредности:
 • тековна година – 1
 • тековна година (за поднесување на последна годишна сметка на субјекти кои се бришат во тековната година)
attribute name=”WorkingMonths” Број на месеци, со вредности:
 • 12 - доколку се поднесува годишна сметка за пресметковна година = тековна година – 1. Важи и за субјекти кои се основани во пресметковната година
 • Број на месеци на работење на субјектот доколку се поднесува последна годишна сметка. Важи за субјекти кои се бришат во тековната година
Листа на типови на документи (attribute name="DocTypeID")
ИдентификаторТип на документ
110Годишна сметка
120Ревизорски извештај
123Празен ревизорски извештај
130Изјава/Известување
133Известување за немање деловна активност
140Консолидирана годишна сметка
145Одлука
150Консолидиран ревизорски извештај
155Празен консолидиран ревизорски извештај

Типот на документ: 145 – Одлука е дозволен само кај обрасците за субјекти Општествени организации, здруженија на граѓани, автомото друштва, здруженија на возачи, месни заедници со самофинансирање,стопански комори – од вид на работа 540

Типот на документ: 130 - Изјава/Известување е дозволен кај обрасците за субјекти 

 • Корисници на буџетот и фондовите на Република Северна Македонија - вид на работа 510
 • Буџет и фондови на Република Северна Македонија - вид на работа 520
 • Општествени организации, здруженија на граѓани, автомото друштва, здруженија на возачи, месни заедници со самофинансирање,стопански комори - вид на работа 540
 • Физички лица - трговци, трговци поеднинци, земјоделци, занаетчии и лица кои вршат услуги или слободно занимање а кое остварува приходи од вршење на дејност - вид на работа 550

Типот на документ: 133 - Известување за немање деловна активност е дозволен кај обрасците за субјекти

 • Трговски Друштва - вид на работа 450
 • Банки, штедилници и други финансиски организации - вид на работа 570
 • Друштва за осигурување и реосигурување - вид на работа 600

За тип на документ 133 - Известување за немање деловна активност се пополнува само образецот  Биланс на состојба

 • 36 - за вид на работа 450
 • 17 - за вид на работа 570
 • 20 - за вид на работа 600

За следните типови на документи не се доставуваат финансиски податоци, односно XML датотеката не содржи податоци кои се опфатени со елементот (element name="Form”) :

 • 123 - Празен ревизорски извештај
 • 130 - Изјава/Известување
 • 145 - Одлука
 • 155 - Празен консолидиран ревизорски извештај
Статусни промени (attribute name=”StatChangeTypeID”)
Идентификатор Опис
1 Нема промена
2 Пред промена
3 По промена
Типови на период (attribute name=”Period”)
Идентификатор Опис
0 Субјектот се брише во тековната година – последна годишна сметка
1 12 месечен период или флескибилен период за новоосновани субјекти
2 За субјектoт е започната постапка на стечај/ликвидација
3 За субјектoт се заклучува постапката на стечај/ликвидација со бришење на субјектот
4 За субјектoт се заклучува постапката на стечај/ликвидација со реструктуирање на субјектот
РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169