Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
  • 04.02.2020- Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2018 година, истата може да ја достават само во хартија. Трговските друштва и трговците поединци заедно со годишната сметка се обврзани да достават и ревизорски извештај.
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
  • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

  • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  • Провери големина на субјект повеќе
  • Национална класификација на дејностите НКД
  • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
  • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Документи и годишни сметки

Во следните табели е дадено мапирање на дозволените вредности за типовите на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) и типовите на документи (attribute name=”DocTypeID”). Сите вредности на типовите на документи (attribute name=”DocTypeID”) може да се погледнат на страната Заеднички атрибути од менито Технички упатства.

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 110
attribute name=”AATypeID” Опис
1 Сметка на органи на управа други органи од нестопанство - 603, 637
3 Сметка на органи на управа, други органи и единици на локална самоуправа - 903
5 Сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631
7 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации - 785
9 Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити - 786
11 Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности - 787
13 Сметка за сопствени приходи - 788
15 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа - 789
25 Сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници /1
26 Сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници /2
27 Сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници /3
28 Сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници /4
29 Сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници /5
30 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /1
31 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /2
32 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /3
33 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /4
34 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /5
47 Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити /1
48 Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити /2
49 Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити /3
50 Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити /4
51 Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити /5
52 Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности /1
53 Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности /2
54 Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности /3
55 Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности /4
56 Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности /5
57 Сметка за сопствени приходи /1
58 Сметка за сопствени приходи /2
59 Сметка за сопствени приходи /3
60 Сметка за сопствени приходи /4
61 Сметка за сопствени приходи /5
68 Сметка на правни лица од нестопанството - 603 /1
69 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /6
70 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /7
71 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /8
72 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /9
73 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /10
74 Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити /6
75 Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити /7
76 Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити /8
77 Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити /9
78 Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити /10
79 Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности /6
80 Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности /7
81 Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности /8
82 Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности /9
83 Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности /10
84 Сметка на правни лица од нестопанството /2
87 Средства на буџетските корисници добиени по основ на дотации /2
88 Средства на буџетските корисници добиени по основ на дотации /3
89 Средства на буџетските корисници добиени по основ на дотации /4
90 Средства на буџетските корисници добиени по основ на дотации /5
91 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /11
92 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /12
93 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /13
94 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /14
95 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /15
96 Средства на буџетските корисници добиени по основ на дотации - 930, 937
97 Средства на буџетските корисници добиени по основ на дотации /1
107 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /1
108 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /2
109 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /3
110 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /4
111 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /5
117 Депозитна сметка - 696
118 Депозитна сметка - 696 /1
119 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /6
120 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /7
128 Центар за јавно здравство - 737
129 Сопствен центар за јавно здравство - 531
130 Донации на центар за јавно здравство - 485
131 Компензационен фонд од странска помош (по држави) - 632
132 Компензационен фонд од странска помош (по држави) - 632 /1
133 Компензационен фонд од странска помош (по држави) - 632 /2
134 Компензационен фонд од странска помош (по држави) - 632 /3
135 Компензационен фонд од странска помош (по држави) - 632 /4
136 Компензационен фонд од странска помош (по држави) - 632 /5
137 Компензационен фонд од странска помош (по држави) - 632 /6
138 Компензационен фонд од странска помош (по држави) - 632 /7
139 Компензационен фонд од странска помош (по држави) - 632 /8
140 Компензационен фонд од странска помош (по држави) - 632 /9
141 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /16
142 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /17
143 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /18
144 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /19
145 Донации за јавно здравство - UNICEF - 486
146 Донации за јавно здравство - UNFPA – 487
148 Донации за медицинска опрема - 481
149 Донации за реновирање здравствени објекти - 482
150 Сопствени донации - 532
155 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /20
156 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /21
157 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /22
158 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /23
159 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /24
160 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /25
166 Едношалтерски систем - 889
171 488 – Депозитна сметка од стара донација
172 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /8
173 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /9
174 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /10
175 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /11
176 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /12
177 Сметка на буџетски корисници остварени од услуги на буџетски корисници/6
178 Сметка на буџетски корисници остварени од услуги на буџетски корисници/7
179 Сметка на правни лица од нестопанство 603/3
180 Сметка на правни лица од нестопанство 603/4
195 Депозитна сметка - 696/2
196 Средства од катедра - 533

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 120
attribute name=”AATypeID” Опис
98 Ревидирана годишна сметка

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 123
attribute name=”AATypeID” Опис
99 Празна ревизорска годишна сметка

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 130
attribute name=”AATypeID” Опис
1 Сметка на органи на управа други органи од нестопанство - 603, 637
3 Сметка на органи на управа, други органи и единици на локална самоуправа - 903
5 Сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631
7 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации - 785
9 Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити - 786
11 Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности - 787
13 Сметка за сопствени приходи - 788
15 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа - 789
25 Сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници /1
26 Сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници /2
27 Сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници /3
28 Сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници /4
29 Сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници /5
30 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /1
31 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /2
32 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /3
33 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /4
34 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /5
47 Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити /1
48 Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити /2
49 Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити /3
50 Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити /4
51 Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити /5
52 Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности /1
53 Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности /2
54 Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности /3
55 Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности /4
56 Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности /5
57 Сметка за сопствени приходи /1
58 Сметка за сопствени приходи /2
59 Сметка за сопствени приходи /3
60 Сметка за сопствени приходи /4
61 Сметка за сопствени приходи /5
68 Сметка на правни лица од нестопанството - 603 /1
69 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /6
70 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /7
71 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /8
72 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /9
73 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /10
74 Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити /6
75 Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити /7
76 Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити /8
77 Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити /9
78 Средства на буџетските корисници добиени по основ на кредити /10
79 Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности /6
80 Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности /7
81 Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности /8
82 Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности /9
83 Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности /10
84 Сметка на правни лица од нестопанството /2
87 Средства на буџетските корисници добиени по основ на дотации /2
88 Средства на буџетските корисници добиени по основ на дотации /3
89 Средства на буџетските корисници добиени по основ на дотации /4
90 Средства на буџетските корисници добиени по основ на дотации /5
91 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /11
92 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /12
93 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /13
94 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /14
95 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /15
96 Средства на буџетските корисници добиени по основ на дотации - 930, 937
97 Средства на буџетските корисници добиени по основ на дотации /1
107 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /1
108 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /2
109 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /3
110 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /4
111 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /5
117 Депозитна сметка - 696
118 Депозитна сметка - 696 /1
119 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /6
120 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /7
128 Центар за јавно здравство - 737
129 Сопствен центар за јавно здравство - 531
130 Донации на центар за јавно здравство - 485
131 Компензационен фонд од странска помош (по држави) - 632
132 Компензационен фонд од странска помош (по држави) - 632 /1
133 Компензационен фонд од странска помош (по држави) - 632 /2
134 Компензационен фонд од странска помош (по држави) - 632 /3
135 Компензационен фонд од странска помош (по држави) - 632 /4
136 Компензационен фонд од странска помош (по држави) - 632 /5
137 Компензационен фонд од странска помош (по држави) - 632 /6
138 Компензационен фонд од странска помош (по држави) - 632 /7
139 Компензационен фонд од странска помош (по држави) - 632 /8
140 Компензационен фонд од странска помош (по држави) - 632 /9
141 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /16
142 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /17
143 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /18
144 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /19
145 Донации за јавно здравство - UNICEF - 486
146 Донации за јавно здравство - UNFPA – 487
148 Донации за медицинска опрема - 481
149 Донации за реновирање здравствени објекти - 482
150 Сопствени донации - 532
155 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /20
156 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /21
157 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /22
158 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /23
159 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /24
160 Средства на буџетските корисници добиени по основ на донации /25
166 Едношалтерски систем - 889
171 488 – Депозитна сметка од стара донација
172 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /8
173 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /9
174 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /10
175 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /11
176 Сметка за други средства за посебни намени на републиката и единиците на локалната самоуправа /12
177 Сметка на буџетски корисници остварени од услуги на буџетски корисници/6
178 Сметка на буџетски корисници остварени од услуги на буџетски корисници/7
179 Сметка на правни лица од нестопанство 603/3
180 Сметка на правни лица од нестопанство 603/4
195 Депозитна сметка - 696/2
196 Средства од катедра - 533

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 133

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 140

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 145

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 150

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 155

РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169