Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
  • 16.01.2018 -  Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2016 година, истата може да ја достават само во хартија, заедно со ревизорски извештај.
  • 27.10.2014  -  Тарифа за надоместокот за користење на услугите од регистарот за годишни сметки   повеќе...
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
  • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

  • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  • Провери големина на субјект повеќе
  • Национална класификација на дејностите НКД
  • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
  • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Документи и годишни сметки

Во следните табели е дадено мапирање на дозволените вредности за типовите на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) и типовите на документи (attribute name=”DocTypeID”). Сите вредности на типовите на документи (attribute name=”DocTypeID”) може да се погледнат на страната Заеднички атрибути од менито Технички упатства.

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 110
attribute name=”AATypeID” Опис
21 Годишна сметка
153 Проект
161 Проект 1
162 Проект 2
163 Проект 3

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 120
attribute name=”AATypeID” Опис
85 Ревидиран финансиски извештај

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 123
attribute name=”AATypeID” Опис
86 Празен ревизорски финансиски извештај

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 130

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 133

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 140

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 145
attribute name=”AATypeID” Опис
46 Одлука
164 Проект одлука

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 150

Типови на годишни сметки (attribute name=”AATypeID”) за тип на документ (attribute name=”DocTypeID”) 155

РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169