Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
  • 04.02.2020- Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2018 година, истата може да ја достават само во хартија. Трговските друштва и трговците поединци заедно со годишната сметка се обврзани да достават и ревизорски извештај.
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
  • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

  • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  • Провери големина на субјект повеќе
  • Национална класификација на дејностите НКД
  • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
  • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Проверка на структура на XML датотека

За проверка на исправноста на структурата на одредена XML датотека потребно е:

  • да го изберете видот на работа (обрасци - билансни шеми) што соодветствува со XML датотеката која сакате да ја проверите,
  • да ја прикачите XML датотеката и
  • да притиснете на „Провери“.

По извршената проверка ќе ви биде прикажана порака која во случај на неисправна структура ќе содржи и технички детали.

Напомена: Во оваа функционалност не е вклучена проверката на финансиските податоци дефинирани во правилата на страните „логички и математички контроли“.

Одберете вид на работа:


Прикачете XML датотека:


РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169