Пакет 3 - компјутерска опрема (683215)  Аукција без почетна цена

Телевизија НОВА ДООЕЛ Скопје

Наддавањето за овој производ заврши.

Вашите опции за листинг

за повеќе опции
Статус: Неуспешни  
Content/listingImages/20190512/54115087-853e-4d6d-beff-cf680887827e_fullsize.jpg
Почетна понуда:  
Нема загарантирана цена  
Наддавањето завршува: понеделник, 20 мај 2019 13:01:07
Историја на понуди: 0 Понуди  
Наддавањето започна: понеделник, 20 мај 2019 12:31:07
Прегледи на страната: 109  

За продавачот

Од страна на:  hristina.jonovska.w1
Фидбек : 0   
Прикажи други листинзи од истиот продавач
Content/listingImages/20190512/54115087-853e-4d6d-beff-cf680887827e_fullsize.jpg Content/listingImages/20190512/545df530-f12b-4ee8-aa94-c074b9abc6c9_fullsize.jpg Content/listingImages/20190512/a9dd2267-0af5-4ae9-ad80-07de7d79bce6_fullsize.jpg Content/listingImages/20190512/85cd7c3c-bac4-4147-8eed-27d3e1c188fa_fullsize.jpg Content/listingImages/20190512/96cac622-dfd9-44f7-8552-3e8e3d3f13b8_fullsize.jpg

Опис

О Г Л А С

за продажба на имот на стечаен должник по пат на

електронска продажба со јавно наддавање  без почетна цена

 

Се продава имот во сопственост на стечајниот должник  Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје и тоа  :

 

Пакет 1  - елариска опрема и мебел, по проценета вредност од    784.663,00 ден.

Пакет 2  -  Опрема за геење и ладење, по проценета вредност од  512.645,00 ден.

Пакет 3 - Компјутерска опрема, по проценета вредност од            5.367.568,00 ден.

Пакет 4 - телевизиска опрема, по проценета вредност од            22.322.757,00 ден.

Пакет 5 - Транспортни средства, по проценета вредност од              555.530,00 ден.

Пакет 6 - Ситен инвентар, по проценета вредност од                           76.795,00 ден.

Пакет 7 - Опрема за електрично напојување (агрегат и УПС систем) 400.720,00 ден.

 

За сите пакети се изготвени спецификации со назначена поединечна проценета вредност за секој производ. 

Како купувачи на предметниот имот можат да се јават правни и физички лица, a iмотот предмет на продажба заинтерсираните купувачи можат да го разгледаат секој работен ден со претходна најава или да добијат информации на следниот  телефон 075-423-265.

 

Заинтересираните купувачи за учество во електронската продажба се најавуваат преку системот за  e-Аукција прekу Централен регистар на РМ и за регистрираниот профил го известуваат  стечајниот управник и дека имаат намера да учествуваат на електронската продажба.

Право на учество во електронската продажба имаат учесниците кои ќе уплатат депозит или достават банкарска гаранција во висина од  10 % од проценетата вредност na imotot предмет на продажба на сметкаta  300000004241749 во Комерцијална банка АД Скопје на име телевизија НОВА ДООЕЛ во стечај Скопје.

 

Депозитот треба да се уплати најдоцна до 17.05.2019 год., како учесниците би добиле пристап за учество преку системот на е-аукција и истите е потребно да достават доказ за извршената уплата кај стечајниот управник.

Огласот трае најмногу15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето.

 

Електронската продажба со јавно наддавање без утврдена почетна цена ќе се одржи на ден 20.05.2019 god. (понеделник), со почеток во 12.0часота наддавањето ќе трае триесет минути.

 

Продажбата се врши на принцип видено-купено без право на дополнителни приговори и рекламации за одредени недостатоци по квалитет  и количина на имотот.

Доколку при електронската продажба по пат на јавно наддавање без утврдена почетна цена биде понудена определена цена, oдлука за продажбата ja носи Собранието на доверители.

Понудувачот чија понуда ќе биде прифатена како најповолна должен е да го уплати износот за извршената продажба во рок од 8 дена по добивањето на решението од стечајниот судија, во спротивно го губи правото на враќање на депозитот.

На учесниците на јавното наддавање чии понуди нема да бидат прифатени уплатениот депозит ќе биде вратен во рок од 3 дена од денот на електронското јавно наддавање.

Даноците кои се плакаат согласно законските прописи ( ДДВ, даноци и други задолжителни давачки, трошоци за пренос на имотот) не влегуваат во продажната цена и се додаваат на понудениот износ од прифатената понуда и паѓаат на товар на купувачот.

                                                                                                           

 

Стечаен управник

Дополнителни информации

Проценета вредност: 5.367.568

Дозволени учесници

.