www.crm.com.mk
Најнови информации

РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ-  Воведена нова категорија на подносител  на пријави во единствениот трговски регистар преку системот за е-регистрација   повеќе...

Во работа е пуштен системот за Електронска регистрација на правни лица. - 03.01.2011 повеќе... Историјат

 

Кои услуги ги нуди Системот за електронска регистрација?
 • Електронско поднесување на пријави за упис на основање, промена и бришење
 • Електронско плаќање на надомест за упис
 • Решенија за упис во електронска или хартиена форма
Трговски регистар и Регистар на други правни лица
Преку системот за електронска регистрација во Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица можете да поднесете пријава за упис на основање, промена и бришење. Целата постапка можете да ја спроведете преку интернет (online), без потреба од доаѓање во канцелариите на Централнот регистар.
Системот Ви е достапен 24 часа секој ден. Разгледувањето на пријавите ќе се врши од понеделник до петок, од 8:00 – 16:00 часот.
Поднесете пријава во 3 чекори :
1. Обезбедете сертификат

За дополнителни информации, контактирајте не преку e-mail: e-registracija@crm.org.mk или преку телефонските линии за техничка и правна поддршка, секој ден од 08:00 до 16:00 часот.

Куманово - 078-490-132; 078-490-145; 078-490-135

Велес - 078-490-302; 078-490-118; 078-490-119

Гевгелија- 078-490-125; 078-491-467

Штип - 078-490-231; 078-490-017

Тетово - 078-490-094; 078-490-096; 078-490-294; 078-490-295

Гостивар - 078-490-083; 078-490-082

Охрид - 078-490-017; 078-490-282; 078-491-469

Битола - 078-490-177; 078-490-178; 078-490-176

Прилеп - 078-490-219; 078-490-214; 078-491-585

Струмица - 078-490-255; 078-490-146; 078-490-257

 Кочани -  072-240-759; 078-491-727

 

Скопје 

Техничка поддршка: +389 2 3288-298

Правна поддршка: 078-490-080; 078-490-267

 

Телефонска линија за пријава  на  повреда на одредбите од ЗТД и ЗЕШС при постапката за упис, преку системот за е-регистрација тел.+389 2 3288 194


 

Добредојдовте во системот за електронска регистрација

Почитувани,

Централниот регистар на  Република Северна Македонија Ве известува дека  изврши надградба на системот за Е- регистрација преку кој се поднесуваат пријавите за упис на основање, промени и бришења на друштва согласно Законот за трговски друштва. Имено во електронската  Пријава за упис, во листата за избор на тип на прилог, додадени се нови типови на прилози во кои регистрационите агенти ги прикачуваат доказите кои се поднесуваат како прилози кон пријавата за упис .

Измената е направена со цел да Ви се   овозможи  прилозите кои ги поднесувате како докази кон Пријавата за упис да се прикачат  во типови на прилози со назив идентичен на документот кој се прикачува.( Пример  доказ Изјава, се скенира во тип на прилог со назив Изјава, ЗП образец, во тип на прилог  со назив ЗП образец)

Со Почит,

Цeнтрален Регистар на Република Северна Македонија

 

Список на овластени регистрациони агенти за упис на основање на ДОО, ДООЕЛ и ТП преземи

Список на овластени регистрациони агенти за упис на основање, промени и бришење на сите видови трговски друштва преземи

Системот за електронска регистрација Ви нуди брз, едноставен и сигурен начин на реализација на сите видови уписи во Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица.

ПОДНЕСЕТЕ ПРИЈАВА ВО ТРИ ЧЕКОРИ:

 1. Обезбедете сертификат
 2. Подгответе документација
 3. Поднесете пријава

 

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ - СМЕТКОВОДИТЕЛИ

Овластувањето "РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ" се добива врз основа на поднесено барање за добивање на овластување и прилози согласно Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистарот на други правни лица.

Барањето може да се преземе (овде).

Прилози кон барањето:

 1. Доказ за вработено лице(М1/М2 образец), истото да поседува уверение за сметководител/овластен сметководител и едновремено да има потврда за успешно завршена обука;
 2. Фотокопија од уврението за сметководител/овластен сметководител;
 3. Изјава за заштита на личните податоци, потпишана од лицето наведено во точка 1. Изјавата може да се преземе (овде)
 4. Лиценца за вршење на сметководствени работи;
 5. Потпишан договор за користење на Системот за е-регистрација и истиот се доставува во два примероци.  Договорот може да се преземе (овде).
Пополнетите прилози испратете ги по пошта на адреса: бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1, 1000 Скопје.

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ - АДВОКАТ ПОЕДИНЕЦ / АДВОКАТСКО ДРУШТВО

Овластувањето "РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ" се добива врз основа на поднесено барање за добивање на овластување и прилози согласно Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистарот на други правни лица.

Барањето може да се преземе (овде).

Прилози кон барањето:

 1. Доказ за вработено лице (М1/М2 образец), истото да поседува лиценца за вршење на адвокатска дејност,
 2. Фотокопија од лиценцата за вршење на адвокатска дејност,
 3. Изјава за заштита на личните податоци, потпишана од лицето наведено во точка 1   Изјавата може да се преземе (овде),
 4. Потпишан договор за користење на Системот за е-регистрација и истиот се доставува во два примероци. Договорот може да се преземе (овде).
Пополнетите прилози испратете ги по пошта на адреса: бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1, 1000 Скопје.

Доколку го исполнувате законскиот услов за потребите за регистрација за ДДВ (член 51 од Законот за ДДВ) или сакате доброволно да се регистрирате во период од 15 дена од почетокот на вршење на дејноста, пристапете на следниот линк на УЈП https://etax-fl.ujp.gov.mk//

Ви посакуваме пријатно корисничко искуство!