ДОБРЕДОЈДОВТЕ
За да ги користите електронските услуги на Централниот регистар на Република Северна Македонија, потребно е:
  • да направите соодветна конфигурација на Вашиот интернет прелистувач (browser). За таа цел прегледајте го упатството за КОНФИГУРАЦИЈА НА ИНТЕРНЕТ ПРЕЛИСТУВАЧ.
  • да креирате кориснички налог и да добиете пристап до услугите.

Доколку веќе имате кориснички налог, Ве молиме најавете се со користење на линкот Најавете се.
Доколку сеуште немате кориснички налог, можете да пристапите кон креирање со користење на линкот Регистрирајте се.

Напомена: За да добиете пристап до одредени електронски услуги, кон барањето на пристап ќе мора да приложите и квалификуван дигитален сертификат.

За дополнителни информации, Ве молиме прегледајте го линкот ПОМОШ.