ÏÎ×ÅÒÎÊ
E-MAIL
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈ£À ÍÀ ÄÈÐÅÊÒÍÈ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
Добредојдовте

Почитувани, го прегледувате веб решението на Регистарот на Директни Инвестиции како дел од информатичкиот систем на Централниот Регистар на Република Северна Македонија.

Доколку сте регистриран корисник, за да се најавите на системот одете на линкот за најава. Доколку пристапувате на системот по прв пат, немате кориснички налог или немате искуство со користењето на системот, Ве молиме прегледајте го делот за најчесто поставувани прашања.