е-Стечај
е-Стечај - електронско водење на стечајна постапка
е-Аукција
е-Аукција - електронска продажба на имот од стечајна маса
Активни стечајни постапки
Активни стечајни постапки
Најави за продажба во е-Аукција
Најави за продажба во е-Аукција
Електронски избор на стечајни управници
Именувањето на стечајни управници во стечајни постапки задолжително треба да се врши со избирање од ранг листа која автоматски се ажурира од податоците кои се доставуваат на дневна основа од Автоматизираниот информационен систем за управување со судските предмети (АКМИС)