Најнови информации
                                                  
 • Во работа е пуштен системот за електронска регистрација на залог - 22.7.2014 година;  Повеќе
 • Во работа е пуштен системот за електронска регистрација на лизинг-22.10.2014 година; Повеќе
Услуги кои ги нуди Системот за електронска регистрација
 • Регистрација на залог;
 • Промена на залог;
 • Бришење на залог;
 • Регистрација на лизинг;
 • Промена на лизинг;
 • Бришење на лизинг;
 • Добивање на информација од заложен регистар или регистар за Лизинг;
 • Електронско плаќање на тарифите за упис;
 • Електронски потврди за упис.
Заложен регистар и Регистар за лизинг
Преку системот на електронска регистрација за Залог и Лизинг можете да ги направите сите уписи на регистрација, промена или бришење на Залог или Лизинг, или пак да добиете информација од овие два регистри. Целата постапка можете да ја направите преку интернет (online), без потреба од доаѓање во канцелариите на Централнот регистар.
Поднесувањето на пријавите за упис во регистарот преку интернет можете да ги направите 24-часа на ден.
Почетна

Добредојдовте во системот за електронска регистрација во Заложниот регистар и Регистарот за лизинг.

Системот за електронска регистрација Ви нуди едноставен и безбеден начин за поднесување на пријава за упис на регистрација, промена или бришење на Залог или Лизинг, како и едноставна постапка за добивање на информација со податоци од овие два регистри.

Ве молиме изберете каков тип на упис сакате да спроведете во Заложниот регистар или Регистарот за лизинг. За да Ви биде одобрен уписот од страна на одговорните лица за регистрација во регистарот, потребно е за соодветниот тип на упис да бидат приложени сите наведени прилози и истите да бидат дигитално потпишани од соодветните наведени лица.

Ви посакуваме пријатно корисничко искуство!

За дополнителни информации и техничка помош, контактирајте не преку zaloglizing@crm.org.mk тел: +389 2 3288 296.