Најнови информации
                                                  
 • Во работа е пуштен системот за електронска регистрација на залог - 22.7.2014 година;  Повеќе
 • Во работа е пуштен системот за електронска регистрација на лизинг-22.10.2014 година; Повеќе
Услуги кои ги нуди Системот за електронска регистрација
 • Регистрација на залог;
 • Промена на залог;
 • Бришење на залог;
 • Регистрација на лизинг;
 • Промена на лизинг;
 • Бришење на лизинг;
 • Добивање на информација од заложен регистар или регистар за Лизинг;
 • Електронско плаќање на тарифите за упис;
 • Електронски потврди за упис.
Заложен регистар и Регистар за лизинг
Преку системот на електронска регистрација за Залог и Лизинг можете да ги направите сите уписи на регистрација, промена или бришење на Залог или Лизинг, или пак да добиете информација од овие два регистри. Целата постапка можете да ја направите преку интернет (online), без потреба од доаѓање во канцелариите на Централнот регистар.
Поднесувањето на пријавите за упис во регистарот преку интернет можете да ги направите 24-часа на ден.
Креирајте кориснички налог

Исклучиво лицата што имаат кориснички налог на системот ќе може да поднесуваат пријави за упис. За да креирате кориснички налог потребно е да имате електронско сандаче (email адреса) и дигитален сертификат и да ги направите следниве чекори:

 1. Во вашиот интернет прелистувач отворете ја веб страницата; https://e-submit.crm.com.mk/sso 
 2. Пополнете ја пријавата следејќи ги инструкциите;
 3. Прикачетe го Вашиот дигитален сертификат;
 4. Поднесете го барањето за креирање налог до Централниот регистар;
 5. Проверете го вашето електронско сандаче за да го активирате налогот;

Доколку Ви се потребни повеќе информаци, видете го упатството за креирање кориснички налог.