Најнови информации
                                                  
 • Во работа е пуштен системот за електронска регистрација на залог - 22.7.2014 година;  Повеќе
 • Во работа е пуштен системот за електронска регистрација на лизинг-22.10.2014 година; Повеќе
Услуги кои ги нуди Системот за електронска регистрација
 • Регистрација на залог;
 • Промена на залог;
 • Бришење на залог;
 • Регистрација на лизинг;
 • Промена на лизинг;
 • Бришење на лизинг;
 • Добивање на информација од заложен регистар или регистар за Лизинг;
 • Електронско плаќање на тарифите за упис;
 • Електронски потврди за упис.
Заложен регистар и Регистар за лизинг
Преку системот на електронска регистрација за Залог и Лизинг можете да ги направите сите уписи на регистрација, промена или бришење на Залог или Лизинг, или пак да добиете информација од овие два регистри. Целата постапка можете да ја направите преку интернет (online), без потреба од доаѓање во канцелариите на Централнот регистар.
Поднесувањето на пријавите за упис во регистарот преку интернет можете да ги направите 24-часа на ден.
Платете ја тарифата за пријавата

Откако ќе ја потпишете пријавата, потребно е да извршите уплата, согласно со утврдената тарифа на Централниот регистар на Република Северна Македонија.

За сите видови на уписи, системот автоматски ќе ја пресметува сумата која треба да ја платите.

Тарифата на Централниот регистар може да ја преземете тука

 

Плаќањето може да го направите со VISA, MASTERCARD, VISA Еlectron и Mаestro платежни картички. Провизијата за електронското плаќање зависи од висината на трансакцијата.

Електронското плаќање на тарифите за упис се спроведува од „Системот за електронска регистрација“ автоматски со пренасочување преку системот за електронско плаќање на Касис Интернационал и ги прифаќа следните типови на платежни картички:

 • Master Card
 • Maestro
 • Visa
 • Visa Electron

Доколку Ви се потребни повеќе информации, видете го упатството како да платам за уписот со платежна картичка.