Најнови информации
                                                  
 • Во работа е пуштен системот за електронска регистрација на залог - 22.7.2014 година;  Повеќе
 • Во работа е пуштен системот за електронска регистрација на лизинг-22.10.2014 година; Повеќе
Услуги кои ги нуди Системот за електронска регистрација
 • Регистрација на залог;
 • Промена на залог;
 • Бришење на залог;
 • Регистрација на лизинг;
 • Промена на лизинг;
 • Бришење на лизинг;
 • Добивање на информација од заложен регистар или регистар за Лизинг;
 • Електронско плаќање на тарифите за упис;
 • Електронски потврди за упис.
Заложен регистар и Регистар за лизинг
Преку системот на електронска регистрација за Залог и Лизинг можете да ги направите сите уписи на регистрација, промена или бришење на Залог или Лизинг, или пак да добиете информација од овие два регистри. Целата постапка можете да ја направите преку интернет (online), без потреба од доаѓање во канцелариите на Централнот регистар.
Поднесувањето на пријавите за упис во регистарот преку интернет можете да ги направите 24-часа на ден.
Кои податоци ви се потребни?

Преземете ги пријавите за упис за да може да се запознаете со опфатот на податоци кој треба да го внесете во системот.

Заложен Регистар:

Назив на образец/прилог Тип на документ за Заложен регистар
Образец 1 Пријава за упис, промена или бришење на залог
Образец Барање за издавање на информација
Прилог 1 Податоци за заложниот должник
Прилог 2 Податоци за заложниот доверител
Прилог 3 Податоци за опис или промена на залогот
Прилог 4 Податоци за состојбата на залогот
Прилог 5 Податоци за правниот основ на залогот
Прилог 6 Податоци за содржината на прилозите и дополнителни информации
Образец - Барање Барање за издавање на исправа за извршен упис, промена и бришење од Заложниот регистар

Регистар за лизинг:

Назив на образец Тип на документ за Регистар за лизинг
Образец Л1 Пријава за регистрација, промена или бришење на лизинг
Образец Барање за издавање на информација за лизинг