www.crm.com.mk
Најнови информации

РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ-  Воведена нова категорија на подносител  на пријави во единствениот трговски регистар преку системот за е-регистрација   повеќе...

Во работа е пуштен системот за Електронска регистрација на правни лица. - 03.01.2011 повеќе... Историјат

 

Кои услуги ги нуди Системот за електронска регистрација?
  • Електронско поднесување на пријави за упис на основање, промена и бришење
  • Електронско плаќање на надомест за упис
  • Решенија за упис во електронска или хартиена форма
Трговски регистар и Регистар на други правни лица
Преку системот за електронска регистрација во Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица можете да поднесете пријава за упис на основање, промена и бришење. Целата постапка можете да ја спроведете преку интернет (online), без потреба од доаѓање во канцелариите на Централнот регистар.
Системот Ви е достапен 24 часа секој ден. Разгледувањето на пријавите ќе се врши од понеделник до петок, од 8:00 – 16:00 часот.
Поднесете пријава во 3 чекори :
1. Обезбедете сертификат

За дополнителни информации, контактирајте не преку e-mail: e-registracija@crm.org.mk или преку телефонските линии за техничка и правна поддршка, секој ден од 08:00 до 16:00 часот.

Куманово - 078-490-132; 078-490-145; 078-490-135

Велес - 078-490-302; 078-490-118; 078-490-119

Гевгелија- 078-490-125; 078-491-467

Штип - 078-490-231; 078-490-017

Тетово - 078-490-094; 078-490-096; 078-490-294; 078-490-295

Гостивар - 078-490-083; 078-490-082

Охрид - 078-490-017; 078-490-282; 078-491-469

Битола - 078-490-177; 078-490-178; 078-490-176

Прилеп - 078-490-219; 078-490-214; 078-491-585

Струмица - 078-490-255; 078-490-146; 078-490-257

 Кочани -  072-240-759; 078-491-727

 

Скопје 

Техничка поддршка: +389 2 3288-298

Правна поддршка: 078-490-080; 078-490-267

 

Телефонска линија за пријава  на  повреда на одредбите од ЗТД и ЗЕШС при постапката за упис, преку системот за е-регистрација тел.+389 2 3288 194


 

Законска рамка