www.crm.com.mk
Најнови информации

РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ-  Воведена нова категорија на подносител  на пријави во единствениот трговски регистар преку системот за е-регистрација   повеќе...

Во работа е пуштен системот за Електронска регистрација на правни лица. - 03.01.2011 повеќе... Историјат

 

Кои услуги ги нуди Системот за електронска регистрација?
  • Електронско поднесување на пријави за упис на основање, промена и бришење
  • Електронско плаќање на надомест за упис
  • Решенија за упис во електронска или хартиена форма
Трговски регистар и Регистар на други правни лица
Преку системот за електронска регистрација во Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица можете да поднесете пријава за упис на основање, промена и бришење. Целата постапка можете да ја спроведете преку интернет (online), без потреба од доаѓање во канцелариите на Централнот регистар.
Системот Ви е достапен 24 часа секој ден. Разгледувањето на пријавите ќе се врши од понеделник до петок, од 8:00 – 16:00 часот.
Поднесете пријава во 3 чекори :
1. Обезбедете сертификат

За дополнителни информации, контактирајте не преку e-mail: e-registracija@crm.org.mk или преку телефонските линии за техничка и правна поддршка, секој ден од 08:00 до 16:00 часот.

Куманово - 078-490-132; 078-490-145; 078-490-135

Велес - 078-490-302; 078-490-118; 078-490-119

Гевгелија- 078-490-125; 078-491-467

Штип - 078-490-231; 078-490-017

Тетово - 078-490-094; 078-490-096; 078-490-294; 078-490-295

Гостивар - 078-490-083; 078-490-082

Охрид - 078-490-017; 078-490-282; 078-491-469

Битола - 078-490-177; 078-490-178; 078-490-176

Прилеп - 078-490-219; 078-490-214; 078-491-585

Струмица - 078-490-255; 078-490-146; 078-490-257

 Кочани -  072-240-759; 078-491-727

 

Скопје 

Техничка поддршка: +389 2 3288-298

Правна поддршка: 078-490-080; 078-490-267

 

Телефонска линија за пријава  на  повреда на одредбите од ЗТД и ЗЕШС при постапката за упис, преку системот за е-регистрација тел.+389 2 3288 194


 

Подгответе ги потребните акти

Во табелата се дадени потребните прилози за сите видови уписи на правни субјекти, вклучувајќи и примери за содржина на прилозите.

Дадените примери треба да послужат за информативни цели.
Ве молиме консултирајте се со стручно лице за правна помош во врска со подготовката на Вашите прилози за соодветниот упис.

Вид на упис


Вид на правен субјектОсновање на ДОО и ДООЕЛ
ИД Потребни прилози Пример Од кој треба да е дигитално потпишан? Кој го издава документот? Забелешка
1.1.1.1 Договор за основање на друштвото

 

Договор за основање на ДОО со непаричен влог

Договор за основање на ДОО непаричен влог/со одложено плаќање 

Договор за основање на ДОО со паричен влог

Договор за основање на ДОО со паричен влог, одложена уплата

Сите основачи Друштвото Во случај на ДОО
1.1.1.2 Изјава за основање на друштвото

Изјава за основање на ДООЕЛ со паричен влог 

Изјава за основање на ДООЕЛ паричен влог, одложена уплата

Изјава за основање на ДООЕЛ со  непаричен влог

Изјава за основање на ДООЕЛ непаричен влог,одложена уплата

 

Основачот Друштвото Во случај на ДООЕЛ
1.1.1.3 Фотокопија од документ за идентификација за физичко лице (лична карта или пасош)   Подносителот Надлежна институција Доколку основачот е физичко лице
1.1.1.4 Фотокопија од доказ за регистрација на правно лице   Овластена институција која го издава документот Централен Регистар или друг надлежен регистар во странска земја Доколку основачот е правно лице
1.1.1.5 Доказ за уплата на паричниот влог   Банка Банка овластена за вршење на платен промет во Македонија Доколку оснивачкиот влог е паричен
1.1.1.6 Проценка на непаричен влог   Овластен проценител Овластен проценител во Македонија Доколку оснивачкиот влог е непаричен
1.1.1.7 Договор со кој е извршено внесување на непаричните влогови   Основачите кои се потписници на договорот Друштвото Доколку основната главнина се состои од непаричен влог
1.1.1.8 Доказ за сопственост во којшто е извршена прибелешка во јавна книга за евиденција на недвижни ствари   Агенција за Катастар на недвижности Агенција за Катастар на недвижности Доколку оснивачкиот влог е недвижност
1.1.1.9 Доказ за сопственост на подвижна ствар за којашто со закон е определена обврска за евиденција во регистар   Регистар кој води евиденција за сопственост на подвижни ствари Регистар кој води евиденција за сопственост на подвижни ствари Доколку оснивачкиот влог е подвижна ствар за која постои обврска за евиденција во регистар
1.1.1.10 Одлука за избор на управител   Основачите Друштвото

 

Доколку не е назначен во самиот Договор за основање на друштвото (за ДОО) или во самата Изјава за основање на друштвото (за ДООЕЛ)

1.1.1.11 Изјава по член 183 од ЗТД од управителот на друштвото Изјава од управителот за прифаќање на должноста Управителот Управителот  
1.1.1.12 Одлука за избор на членови на Надзорен одбор, односно на контролор   Основачите Друштвото Доколку друштвото има орган на надзор
1.1.1.13 Дозвола, лиценца или друг акт на државен или на друг надлежен орган   Органот кој ги издава Надлежен орган Во случај посебни дозволи, лиценци или други акти да се определени како обврска со закон за упис на друштвото во трговскиот регистар
1.1.1.14 Изјава по член 29 и 32 од ЗТД Изјава за ДООЕЛ

Изјава за ДОО
Основачите и управителот Основачите и управителот  
1.1.1.15 Одлука за основање на подружница Oдлука за основање на подружница Основачите Друштвото  

Доколку е потребен превод на било кој од бараните прилози обратете се до некој од овластените судски преведувачи во Република Македонија. Официјален јазик за упис во регистарот е македонскииот јазик, со кирилско писмо.