www.crm.com.mk
Најнови информации

РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ-  Воведена нова категорија на подносител  на пријави во единствениот трговски регистар преку системот за е-регистрација   повеќе...

Во работа е пуштен системот за Електронска регистрација на правни лица. - 03.01.2011 повеќе... Историјат

 

Кои услуги ги нуди Системот за електронска регистрација?
  • Електронско поднесување на пријави за упис на основање, промена и бришење
  • Електронско плаќање на надомест за упис
  • Решенија за упис во електронска или хартиена форма
Трговски регистар и Регистар на други правни лица
Преку системот за електронска регистрација во Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица можете да поднесете пријава за упис на основање, промена и бришење. Целата постапка можете да ја спроведете преку интернет (online), без потреба од доаѓање во канцелариите на Централнот регистар.
Системот Ви е достапен 24 часа секој ден. Разгледувањето на пријавите ќе се врши од понеделник до петок, од 8:00 – 16:00 часот.
Поднесете пријава во 3 чекори :
1. Обезбедете сертификат

За дополнителни информации, контактирајте не преку e-mail: e-registracija@crm.org.mk или преку телефонските линии за техничка и правна поддршка, секој ден од 08:00 до 16:00 часот.

Куманово - 078-490-132; 078-490-145; 078-490-135

Велес - 078-490-302; 078-490-118; 078-490-119

Гевгелија- 078-490-125; 078-491-467

Штип - 078-490-231; 078-490-017

Тетово - 078-490-094; 078-490-096; 078-490-294; 078-490-295

Гостивар - 078-490-083; 078-490-082

Охрид - 078-490-017; 078-490-282; 078-491-469

Битола - 078-490-177; 078-490-178; 078-490-176

Прилеп - 078-490-219; 078-490-214; 078-491-585

Струмица - 078-490-255; 078-490-146; 078-490-257

 Кочани -  072-240-759; 078-491-727

 

Скопје 

Техничка поддршка: +389 2 3288-298

Правна поддршка: 078-490-080; 078-490-267

 

Телефонска линија за пријава  на  повреда на одредбите од ЗТД и ЗЕШС при постапката за упис, преку системот за е-регистрација тел.+389 2 3288 194


 

Обезбедете дигитален сертификат

Доколку сте подносител на пријава за упис, овластено лице во правен субјект, основач на правен субјект или некој негов орган кој треба да потпишува прилози, потребно е да имате дигитален сертификат.

Како замена за своерачен потпис, системот прифаќа исклучиво квалификувани дигитални сертификати издадени од овластени издавачи.

Централниот регистар ги прифаќа следните квалификувани дигитални сертификати:

Земја Издавач Сертификат
Македонија КИБС АД Скопје Верба К1
Верба К2

Верба Про1

Верба Про2

Македонски Телеком АД

Доверливост KS

Доверливост KS+

Доверливост KSN

Доверливост KSN+

Германија Deutsche Post  
Република Чешка I.CA  
Финска Population Register Centre  
Германија Telesec  
Грција Adacom  
Италија InfoCert  
Европска Унија CERTUM  
Словачка disig.eu  
Словенија AC NLB, Nova Ljubljanska banka  

За добивање на потребните квалификувани сертификати Ве молиме обратете се кај овластените издавачи.

Доколку поседувате квалификуван сертификат од овластен издавач кој го нема во листата, Ве молиме обратете се до центарот за техничка поддршка на Централниот регистар: