www.crm.com.mk
Најнови информации

РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ-  Воведена нова категорија на подносител  на пријави во единствениот трговски регистар преку системот за е-регистрација   повеќе...

Во работа е пуштен системот за Електронска регистрација на правни лица. - 03.01.2011 повеќе... Историјат

 

Кои услуги ги нуди Системот за електронска регистрација?
  • Електронско поднесување на пријави за упис на основање, промена и бришење
  • Електронско плаќање на надомест за упис
  • Решенија за упис во електронска или хартиена форма
Трговски регистар и Регистар на други правни лица
Преку системот за електронска регистрација во Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица можете да поднесете пријава за упис на основање, промена и бришење. Целата постапка можете да ја спроведете преку интернет (online), без потреба од доаѓање во канцелариите на Централнот регистар.
Системот Ви е достапен 24 часа секој ден. Разгледувањето на пријавите ќе се врши од понеделник до петок, од 8:00 – 16:00 часот.
Кои се основните разлики помеѓу поднесување во хартиена и електронска форма?

Основните разлики помеѓу поднесувањето на пријави и документи за упис во регистарот на шалтер и електронски се дадени во следнава табела:

Активности и услуги Поднесување во канцелариите на ЦР Електронско поднесување
Форма на документи Хартиена Електронска
Начин на верификација на документи Со потпис и печат од учесниците во постапката (основачи, застапници по закон, итн.) Електронски потпис од од учесниците во постапката (основачи, застапници по закон, итн.)
Комуникација помеѓу подносителот и регистарот Директна во канцелариите на ЦР или преку пошта Посредна преку Системот за електронска регистрација
Плаќање на тарифата Преку носителите на платниот промет (банки, пошта, итн.) Преку Системот за електронска регистрација
Известувања, потврди и решенија Хартиена форма, директно во канцелариите на ЦР или преку пошта Електронска форма, преку Системот за електронска регистрација
Каде да се обратам за дополнителни појаснувања за електронска регистрација?

Дополнителни објаснувањa може да се добијат од Одделението за техничка помош на Централниот регистар, на тел.: +389 2 3288294,  со испраќање на e-mail порака на tehnickapoddrska@crm.org.mk, или преку остварување контакт со следните лица:

Име и презиме Телефон E-Mail
Ленче Петрова Киранџиска 077 677 626 Lence.PetrovaKirandziska@crm.org.mk
Соња Вугерт 077 590 686 Sonja.Vugert@crm.org.mk
Катерина Богојеска 077 737 355 Katerina.Bogojeska@crm.org.mk
Кои се роковите за упис во регистарот и одговор на барањата?

По исполнување на условите за упис (целосно комплетирана документација),  во рок од 4 (четири) часа за упис на основање, односно нареден работен ден при упис на промена и бришење.

Што се запишува во регистарот?

Во регистарот се упишуваат Трговски друштва (АД, ДОО, ДООЕЛ, ТП, ЈТД, КДА, КД, итн.), Адвокати, Нотари, Занаетчии, итн.