Листа на активни стечајни постапки
Филтрирај: ЕМБС:
Листа на деловени субјекти во стечај
ЕМБСНазив на деловен субјект во стечајОтворен стечајСтечаен судСтечаен управник
6764711 Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАН ЕКО ФРУИТ ДОО Свети Николе-во стечај 18 март 2019 Основен суд - Штип - не е доделен стечаен управник -
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
6829767 Друштво за туризам, маркетинг и услуги ПРЕМИУМ ДИЗАЈН ТРАВЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во стечај 08 март 2019 Основен суд - Скопје 2 - не е доделен стечаен управник -
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
7097727 Друштво за производство, трговија и услуги АТАНАСОВСКИ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с.Крилатица Кратово-во стечај 06 март 2019 Основен суд - Куманово - не е доделен стечаен управник -
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
6242227 Друштво за трговија и услуги ВАЈТ ЕНД СОЛ ДОО Скопје-во стечај 05 март 2019 Основен суд - Скопје 2 - не е доделен стечаен управник -
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
4802802 Друштво за производство,промет и шпедиција ПАВЕНС-ШПЕД ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци-во стечај 05 март 2019 Основен суд - Велес - не е доделен стечаен управник -
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
6923542 Друштво за експлоатација, преработка и производство САРДИЧ МЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во стечај 01 март 2019 Основен суд - Скопје 2 ВЛАДИЦА ИВАНОВСКА
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
5644836 Друштво за обезбедување и услуги СЕКЈУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје-во стечај 28 февруари 2019 Основен суд - Скопје 2 ЖИВКО КАЛКОВ
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
6140440 Друштво за градежништво, инжинеринг, производство, трговија и услуги ПИРАМИДА ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во стечај 27 февруари 2019 Основен суд - Скопје 2 ВЕСНА СПИРКОВСКА
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
6492932 Друштво за производство, трговија и услуги ТАУРУС КОМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола-во стечај 26 февруари 2019 Основен суд - Битола ЈОСИП ДИМИТРОВСКИ
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
5741785 Трговско друштво за производство, трговија и услуги БРАЧЕТСКИ ДООЕЛ увоз извоз Охрид-во стечај 25 февруари 2019 Основен суд - Охрид ЈОСИП ДИМИТРОВСКИ
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...