Листа на активни стечајни постапки
Филтрирај: ЕМБС:
Листа на деловени субјекти во стечај
ЕМБСНазив на деловен субјект во стечајОтворен стечајСтечаен судСтечаен управник
4250273 Друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз РАДОВИШКИ ПАЗАР ДОО Радовиш-во стечај 05 јуни 2019 Основен суд - Струмица - не е доделен стечаен управник -
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
4024117 Друштво за обработка на тутун ВЕЛЕС ТАБАК АД експорт-импорт Велес-во стечај 27 мај 2019 Основен суд - Велес - не е доделен стечаен управник -
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
6960090 Друштво за производство, трговија и услуги ЕРВИНИА-ГРУП ДООЕЛ Василево-во стечај 20 мај 2019 Основен суд - Струмица - не е доделен стечаен управник -
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
5214637 Јавно трговско друштво за производство,трговија на големо и мало угостителство и услуги Нанчовски Тони и др. НАНЧОВСКИ ЈТД Ресен-во стечај 15 мај 2019 Основен суд - Битола - не е доделен стечаен управник -
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
4418859 Друштво за производство,надворешна и внатрешна трговија,финансиски,технички инженеринг и деловни услуги ТИКОН Стојан и други ДОО Извоз-Увоз Скопје-во стечај 13 мај 2019 Основен суд - Скопје 2 ХРИСТИНА ЈОНОВСКА
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
4247981 Друштво со ограничена одговорност за производство,внатрешна и надворешна трговија ГАМА-ШПЕД ДООЕЛ Каров Благој Кавадарци-во стечај 09 мај 2019 Основен суд - Велес - не е доделен стечаен управник -
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
5052360 Друштво за производство,трговија и угостителство МИДАН-КОМЕРЦ ДООЕЛ Цветанка увоз-извоз Делчево-Во ликвидација-во стечај 08 мај 2019 Основен суд - Кочани СЛАВЕ СТОЈАНОСКИ
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
5321816 Друштво за промет на големо и мало ЗРНО ТРЕЈД Жито Вардар ДООЕЛ увоз-извоз Велес-во стечај 06 мај 2019 Основен суд - Велес - не е доделен стечаен управник -
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
6975933 Друштво за производство, трговија и услуги БИГОПАЛ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци-во стечај 06 мај 2019 Основен суд - Велес - не е доделен стечаен управник -
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
6645003 Друштво за производство, трговија и услуги ФИГМО СУРОВИНА ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп-во стечај 24 април 2019 Основен суд - Прилеп - не е доделен стечаен управник -
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...