Листа на активни стечајни постапки
Филтрирај: ЕМБС:
Листа на деловени субјекти во стечај
ЕМБСНазив на деловен субјект во стечајОтворен стечајСтечаен судСтечаен управник
6064027 Трговско друштво за производство,трговија и услуги КО УНИВЕРЗАЛ-ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Кочани-во стечај 27 декември 2018 Основен суд - Кочани СТОЈЧЕ ЧАВКОСКИ
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
6463991 Друштво за услуги, производство и трговија НАМА КАФЕ ДООЕЛ Куманово-во стечај 22 декември 2018 Основен суд - Куманово ЗОРАН ДЕНКОВСКИ
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
4247680 Друштво за проектирање,консалтинг,маркетинг и инженеринг АТЕЛЈЕ АЈВАР Ранчо и Миодраг ДОО експорт-импорт Скопје-во стечај 18 декември 2018 Основен суд - Скопје 2 МАРИНКО САЗДОВСКИ
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
6671888 Друштво за градежништво ИМВЕНТА ДОО Скопје-во стечај 18 декември 2018 Основен суд - Скопје 2 - не е доделен стечаен управник -
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
4283562 Друштво за трговија АВТОБИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица-во стечај 12 декември 2018 Основен суд - Струмица ДРАГАН ШЕКЕРЏИЕВ
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
6731619 Друштво за производство, трговија и услуги СТЕФАН'С ВАЈНЕРИ увоз-извоз Кавадарци ДОО-во стечај 06 декември 2018 ЃОКО СТОЈКОВСКИ
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
5648033 Друштво за градежништво, инжењеринг и услуги ПРОЕКТ ПАКО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје-во стечај 28 ноември 2018 Основен суд - Скопје 2 ЖИВКО КАЛКОВ
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
7085605 Друштво за филмска и видео продукција ЈАДРАН ФИЛМ ДООЕЛ Скопје-во стечај 22 ноември 2018 Основен суд - Скопје 2 - не е доделен стечаен управник -
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
5226104 Трговско радиодифузно друштво РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје-во стечај 22 ноември 2018 Основен суд - Скопје 2 - не е доделен стечаен управник -
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
6915779 Друштво за производство,градежништво,транспорт,трговија и услуги КОЉЕР-ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт Тетово-во стечај 21 ноември 2018 Основен суд - Тетово - не е доделен стечаен управник -
објави за стечајната постапка     тековна состojба на стечајната постапка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...