ÏÎ×ÅÒÎÊ
E-MAIL
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈ£À ÍÀ ÄÈÐÅÊÒÍÈ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
Добредојдовте

Со оваа услуга можете да пребарате најнови податоци за инфраструктурни објекти и броеви на инфраструктурни објекти за општините кои ја доставиле својата евиденција во Адресниот регистар

Општини кои не доставиле податоци - иницијален пренос во Адресниот регистар:

БОГДАНЦИ, БОГОВИЊЕ, БОСИЛОВО, БРВЕНИЦА, ВАЛАНДОВО, ВАСИЛЕВО, ВЕВЧАНИ, ВРАПЧИШТЕ, ГОСТИВАР, ДЕБАР, ДЕМИР КАПИЈА, ДЕМИР ХИСАР, ЖЕЛИНО, ЗЕЛЕНИКОВО, ЈЕГУНОВЦЕ, КАРБИНЦИ, КИЧЕВО, КОНЧЕ, ЛИПКОВО, МАВРОВО И РОСТУША, НОВО СЕЛО, ОХРИД, ПЛАСНИЦА, РОСОМАН, СОПИШТЕ, ДОЈРАН, СТАРО НАГОРИЧАНЕ, СТРУГА, ТЕТОВО, ЦЕНТАР ЖУПА, ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Преземете броеви на ИО
Пребарајте инфраструктурни објекти [ЗАТВОРИ]

Назив на ИО
Регион во кој се наоѓа ИО
Општина во која се наоѓа ИО
Населено место во кое се наоѓа ИО