Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
  • 18.02.2015  -  Известување за поднесување на годишни сметки   повеќе...
  • 27.10.2014  -  Тарифа за надоместокот за користење на услугите од регистарот за годишни сметки   повеќе...
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
  • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

  • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  • Провери големина на субјект повеќе
  • Национална класификација на дејностите НКД
  • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
  • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Поднесување на годишна сметка :
1. Обезбедете сертификат

За дополнителни информации и техничка помош, контактирајте не преку godishnismetki@crm.org.mk или на тел.: +389 2 3288295, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.   

Добредојдовте во регистарот за годишни сметки

Согласно Законот за трговски друштва секој трговец има обврска да води сметководство и билансните шеми да ги достави до Регистарот за годишни сметки при Централниот регистар

ДЕМО ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ ГОДИШНА СМЕТКА

Регистарот врши прибирање, обезбедување и зачувување на сите годишни сметки на едно место со високо ниво на безбедност

Единствена централна електронска информативна база на финансиски податоци во РМ

Во Регистарот се обработени податоците од годишните сметки за повеќе години наназад, почнувајќи од 1994 година за субјекти од нефинансиски сектор

Обработените годишни сметки обезбедуваат голем број на поединечни и збирни податоци и показатели

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА:

Ви посакуваме пријатно корисничко искуство!

За дополнителни информации и техничка помош, контактирајте не секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот, преку godishnismetki@crm.org.mk или за РРК Скопје на тел.: +389 2 3288295. Телефонски контакт за РРК Тетово 078 490079 и 078 490092, за РРК Охрид 078 490158 и 078 490027, за РРК Битола 078 490192 , за РРК Прилеп 078 490210 и 078 490216, за РРК Велес 078 490115 и 078 490116, за РРК Штип 078 490244 и 078 490239, за РРК Струмица 078 490281, за РРК Куманово 078 490137 и 078 490134 и за РРК Кочани 078 490190. 

РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169