Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
Најнови информации
 • 15.01.2013  -  Известување од годишни сметки   повеќе...

 • 17.12.2013  -  Тарифа за надоместокот за користење на услугите од регистарот за годишни сметки   повеќе...

 • ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
 • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

 • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...

 • ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
 • Провери големина на субјект повеќе
 • Национална класификација на дејностите НКД
 • Барање од регистарот за годишни сметки РГС 1
 • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
 • Поднесување на годишна сметка:
  1. Обезбедете сертификат

  За дополнителни информации и техничка помош, контактирајте не преку godishnismetki@crm.org.mk, тел.: +389 2 3288295, +389 2 3288100, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

  Законска рамка

  Законот за трговските друштва (“Сл. весник на РМ” број 28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13)
  Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (“Сл. весник на РМ”, бр. 52/11, 174/11, 9/12, 13/12)

  Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници (,„Сл. Весник на РМ“ бр.61/02, 98/02, 81/05, 24/11)
  Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници („Сл. Весник на РМ“ бр. 28/03, 62/06, 8/09, 175/11)
  Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Сл. Весник на РМ“ бр. 79/03, 74/05 и 109/05, 88/09, 175/11)

  Законот за сметководство на непрофитните организации („Сл. Весник на РМ“ бр.24/03, 17/11)
  Правилникот за сметководството на непрофитните организации („Сл. Весник на РМ“ бр. 42/03, 08/09, 175/11)
  Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации („Сл. Весник на РМ“ бр. 117/05 и 11/06)

  Законот за Персоналниот данок на доход (Сл.весник на РМ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/60, 74/60, 139/06, 6/07, 160/07, 159/08, 20/09, 139/09, 171/10),
  Правилникот за формата, содржината и начинот на водењето на работните книги и помошната евиденција на даночните обврзници што вршат самостојна дејност („Сл. Весник на РМ“ бр. 1/88, 38/91, 7/95, 35/95, 10/02, 21/08, 22/11)

  Законот за банки („Сл. Весник на РМ“ бр. 67/07, 90/09, 67/10),
  Правилникот за формата и содржината на годишната сметка за банки и други финансиски институции („Сл. Весник на РМ“ бр. 4/10).

  Законот за осигурување имоти и лица („Сл. Весник на РМ“ бр. 35/01, 4/02)
  Правилникот за формата и содржината на годишната сметка за осигурителните и реосигурителните друштва („Сл. Весник на РМ“ бр. 4/12)

  Националната класификација на дејностите (,,Сл. Весник на РМ бр. 147/08, 4/13)

  Правилник за начинот и условите за поднесување на годишната сметка во електронска форма („Сл. Весник на РМ“ бр.7/13)

  Регистар на годишни сметки
  Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија
  • Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
  • тел. +389 2 3288 100
  • факс +389 2 3123169