Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
  • 04.02.2020- Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2018 година, истата може да ја достават само во хартија. Трговските друштва и трговците поединци заедно со годишната сметка се обврзани да достават и ревизорски извештај.
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
  • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

  • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  • Провери големина на субјект повеќе
  • Национална класификација на дејностите НКД
  • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
  • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
:
1.
2.
3.

Добредојдовте во регистарот за годишни сметки

Согласно Законот за трговски друштва секој трговец има обврска да води сметководство и билансните шеми да ги достави до Регистарот за годишни сметки при Централниот регистар

ДЕМО ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ ГОДИШНА СМЕТКА

Регистарот врши прибирање, обезбедување и зачувување на сите годишни сметки на едно место со високо ниво на безбедност

Единствена централна електронска информативна база на финансиски податоци во РСМ

Во Регистарот се обработени податоците од годишните сметки за повеќе години наназад, почнувајќи од 1994 година за субјекти од нефинансиски сектор

Обработените годишни сметки обезбедуваат голем број на поединечни и збирни податоци и показатели

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА:

Доколку имате проблем со примање на меиловите од Е-годишни сметки, постапете според следното упатство

Ви посакуваме пријатно корисничко искуство!

 

РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169