www.crm.com.mk
Најнови информации
 • 01.09.2012  -  Во работа е пуштен системот за водење на Регистарот на задолжници.   повеќе...

 • 01.09.2012  -  Тарифа - за надоместоци за упис и барање на информации од регистарот на задолжници.   повеќе...

 • ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВИ
  Сите пријави за упис во регистарот се поднесуваат исклучиво електронски од страна на подносителите (нотари, носители на платен промет, извршители и стечајни управници)
  ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  Од регистарот се издаваат два типа на информации (за активни задолжници или за задолжници во одреден период):
 • За субјект во својство на должник. Примерок од информацијата
 • За субјект во својство на должник и доверител. Примерок од информацијата
 • Упис во регистарот:
  1. Обезбедете сертификат

  За дополнителни информации и техничка помош, контактирајте не преку zadolzhnica@crm.org.mk, тел. (02) 3288 293, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

  Добредојдовте во системот за водење на Регистарот на Задолжници

  Регистарот на задолжници е воспоставен со Законот за задолжница (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 59/2012) како еден од регистрите во надлежност на Централниот регистар.

  Во Регистарот на задолжници се врши упис на:

  • нова задолжница
  • прием на барање за наплата, делумна и целосна наплата
  • бришење на задолжница
  • повлекување на задолжница
  • преземање на задолжница

  УПИС ВО РЕГИСТАРОТ:

  Од регистарот се издаваат два типа на информации (за активни задолжници или за задолжници во одреден период), и тоа:

  Ви посакуваме пријатно корисничко искуство!

  За дополнителни информации и техничка помош, контактирајте не преку zadolzhnica@crm.org.mk, тел. (02) 3288 293, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.