www.crm.com.mk
Најнови информации
 • 01.09.2012  -  Во работа е пуштен системот за водење на Регистарот на задолжници.   повеќе...

 • 01.09.2012  -  Тарифа - за надоместоци за упис и барање на информации од регистарот на задолжници.   повеќе...

 • ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВИ
  Сите пријави за упис во регистарот се поднесуваат исклучиво електронски од страна на подносителите (нотари, носители на платен промет, извршители и стечајни управници)
  ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  Од регистарот се издаваат два типа на информации (за активни задолжници или за задолжници во одреден период):
 • За субјект во својство на должник. Примерок од информацијата
 • За субјект во својство на должник и доверител. Примерок од информацијата
 • Упис во регистарот:
  1. Обезбедете сертификат

  За дополнителни информации и техничка помош, контактирајте не преку zadolzhnica@crm.org.mk, тел. (02) 3288 293, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

  Пополнете и поднесете пријава

  По успешно креирање на кориснички налог и добивање на пристап со Вашето корисничко име и лозинка најавете се на системот.

  За навигација низ системот, пополнување, потпишување и поднесување на пријава погледнете го следното упатство.

  За плаќање на надоместокот (при упис на нова задолжница и барање за информација) погледнете го упатството за електронско плаќање.

  Напомена: Плаќање на надоместокот се врши исклучиво електронски за што е потребно да поседувате платежна картичка наменета за интернет трговија, поддржана од Casys интернационален картичен систем. За повеќе информации обратете се кај банката издавач на платежната картичка и Casys интернационален картичен систем.

  Тип на упис / Подносител Нотар Носител на платен промет* Извршител Стечаен управник
  Нова задолжница      
  Прием на барање за наплата    
  Делумна наплата    
  Целосна наплата      
  Бришење на задолжница  
  Повлекување на задолжница    
  Преземање на задолжница    

  *Напомена: Носителите на платен промет уписите во Регистарот на задолжници ги вршат по електронски пат преку Клириншката куќа – КИБС АД – Скопје.