www.crm.com.mk
Најнови информации
 • 01.09.2012  -  Во работа е пуштен системот за водење на Регистарот на задолжници.   повеќе...

 • 01.09.2012  -  Тарифа - за надоместоци за упис и барање на информации од регистарот на задолжници.   повеќе...

 • ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВИ
  Сите пријави за упис во регистарот се поднесуваат исклучиво електронски од страна на подносителите (нотари, носители на платен промет, извршители и стечајни управници)
  ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  Од регистарот се издаваат два типа на информации (за активни задолжници или за задолжници во одреден период):
 • За субјект во својство на должник. Примерок од информацијата
 • За субјект во својство на должник и доверител. Примерок од информацијата
 • Упис во регистарот:
  1. Обезбедете сертификат

  За дополнителни информации и техничка помош, контактирајте не преку zadolzhnica@crm.org.mk, тел. (02) 3288 293, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

  Договор за користење на системот, креирање кориснички налог и барање за пристап

  За користење на системот потребно е да склучите договор со Централниот регистар на РСМ. Договорот може да се преземе овде.

  За креирање на кориснички налог потребно е:

  По креирањето на корисничкиот налог, најавете се на системот со Вашето корисничко име и лозинка и побарајте пристап.

  Повеќе информации за креирање на кориснички налог и добивање на пристап во системот може да најдете во упатството за креирање кориснички налог и добивање на пристап.