Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
  • 16.01.2018 -  Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2016 година, истата може да ја достават само во хартија, заедно со ревизорски извештај.
  • 27.10.2014  -  Тарифа за надоместокот за користење на услугите од регистарот за годишни сметки   повеќе...
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
  • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

  • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  • Провери големина на субјект повеќе
  • Национална класификација на дејностите НКД
  • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
  • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Поднесување на годишна сметка :
1. Обезбедете сертификат

За дополнителни информации и техничка помош, контактирајте не преку godishnismetki@crm.org.mk или на телефонските линии секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот.   

РРК Тетово 078 490079 и 078 490092

РРК Охрид 078 490158 и 078 490027

РРК Битола 078 490192, 078 490173

РРК Прилеп  078 490216

РРК Велес  078 490116

РРК Штип 078 490244 и 078 490239

РРК Струмица 078 490281

РРК Куманово 078 490137 и 078 490134

РРК Кочани 078 490190

РРК Скопје +389 2 3288295 

 

Законска рамка

Законот за трговските друштва (“Сл. весник на РМ” број 28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15,192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18)

Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (“Сл. весник на РМ”, бр. 52/11, 174/11, 9/12, 60/14)

Правилник за форма, содржина и начин на пополнување на образец за распределба на остварени приходи по дејност СПД-рекапитулар (“Сл. весник на РМ”, бр. 02/08 и 13/12)

Правилник за посебни податоци потребни за системот на државна евиденција и за формата и содржината на образецот за државна евиденција (“Сл. весник на РМ”, бр. 101/14 и 9/16)

Закон за вршење на сметководствени работи (“Сл. весник на РМ”, бр. 95/12,188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16 и 190/16 )

Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници (,„Сл. Весник на РМ“ бр.61/02, 98/02, 81/05, 24/11, 145/15 и 170/17)
Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници („Сл. Весник на РМ“ бр. 28/03, 62/06, 8/09, 175/11, 101/13)
Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Сл. Весник на РМ“ бр. 79/03, 74/05 и 109/05, 88/09, 175/11)

Законот за сметководство на непрофитните организации („Сл. Весник на РМ“ бр.24/03, 17/11,154/15)
Правилникот за сметководството на непрофитните организации („Сл. Весник на РМ“ бр. 42/03, 08/09, 175/11)
Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации („Сл. Весник на РМ“ бр. 117/05 и 11/06)

Законот за Персоналниот данок на доход (Сл.весник на РМ бр. 80/93, 3/94 ........ 23/16,190/17),

Правилникот за формата, содржината и начинот на водењето на работните книги и помошната евиденција на даночните обврзници што вршат самостојна дејност („Сл. Весник на РМ“ бр. 1/88....21/08)

Законот за банки („Сл. Весник на РМ“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15 и 190/16), 

Правилникот за формата и содржината на годишната сметка за банки и други финансиски институции („Сл. Весник на РМ“ бр. 84/14).

Закон за супервизија на осигурувањето („Сл. Весник на РМ“ бр. 27/02, 79/07 ....23/16)
Правилникот за формата и содржината на годишната сметка за осигурителните и реосигурителните друштва („Сл. Весник на РМ“ бр. 4/12).

Правилник за водење  на сметководство („Сл. Весник на РМ“ бр. 159/09, 164/10, 107/11, 60/14).

Националната класификација на дејностите (,,Сл. Весник на РМ бр. 147/08, 4/13)

Правилник за начинот и условите за поднесување на годишната сметка во електронска форма („Сл. Весник на РМ“ бр.7/13)

РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169