Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
  • 16.01.2018 -  Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2016 година, истата може да ја достават само во хартија, заедно со ревизорски извештај.
  • 27.10.2014  -  Тарифа за надоместокот за користење на услугите од регистарот за годишни сметки   повеќе...
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
  • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

  • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  • Провери големина на субјект повеќе
  • Национална класификација на дејностите НКД
  • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
  • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ГОДИШНИ СМЕТКИ
ТАРИФНА СТАВКА ВИД НА УСЛУГАТА ОСНОВА НА ПРЕСМЕТКАТА (денари)
А Б В
Регистар на годишни сметки
12 Обработка на податоци од годишна сметка на обврзник кој остварува приходи од самостојна дејност доставена во електронска форма примена до:  
12-а • крај на месец февруари 998,00
12-б • 15 март 1.498,00
12-в • 31 март 1.998,00
12-г • 30 април 2.248,00
12-д • 30 јуни 3.748,00
12-ѓ • 31 август 7.498,00
12-е • 31 декември 14.998,00
13 Внесување и обработка на податоци од годишна сметка на обврзник кој остварува приходи од самостојна дејност доставена во хартиена форма, примена до:  
13-а • крај на месец февруари 1.499,00
13-б • 15 март 1.999,00
13-в • 31 март 2.999,00
13-г • 30 април 4.499,00
13-д • 30 јуни 7.499,00
13-ѓ • 31 август 14.999,00
13-е • 31 декември 29.999,00
14 Обработка на податоци од годишна сметка на микро и мали субјекти доставена во електронска форма, примена до:  
14-а • крај на месец февруари 1.500,00
14-б • 15 март 2.000,00
14-в • 31 март 3.001,00
14-г • 30 април 4.500,00
14-д • 30 јуни 6.000,00
14-ѓ • 31 август 12.000,00
14-е • 31 декември 22.500,00
15 Внесување и обработка на податоци од годишна сметка на микро и мали субјекти доставена во хартиена форма, примена до:  
15-а • крај на месец февруари 2.100,00
15-б • 15 март 4.000,00
15-в • 31 март 6.001,00
15-г • 30 април 9.001,00
15-д • 30 јуни 12.001,00
15-ѓ • 31 август 24.001,00
15-е • 31 декември 45.001,00
16 Обработка на податоци од годишна сметка на средни и големи субјекти доставена во електронска форма, примена до:  
16-а • крај на месец февруари 1.900,00
16-б • 15 март 2.400,00
16-в • 31 март 4.001,00
16-г • 30 април 6.500,00
16-д • 30 јуни 8.002,00
16-ѓ • 31 август 15.001,00
16-е • 31 декември 30.000,00
17 Внесување и обработка на податоци од годишна сметка на средни и големи субјекти доставена во хартиена форма, примена до:  
17-а • крај на месец февруари 2.600,00
17-б • 15 март 5.100,00
17-в • 31 март 8.001,00
17-г • 30 април 13.001,00
17-д • 30 јуни 16.001,00
17-ѓ • 31 август 30.001,00
17-е • 31 декември 60.001,00
18 Внесување и обработка на податоци од доставена ревидирана годишна сметка или ревидиран финансиски извештај на:  
18-а • микро и мали субјекти во електронска форма 1.501,00
18-б • микро и мали субјекти во хартиена форма 2.101,00
18-в • средни и големи субјекти во електронска форма 1.901,00
18-г • средни и големи субјекти во хартиена форма 2.601,00
19 Внесување и обработка на податоци од доставена консолидирана годишна сметка или консолидиран финансиски извештај на:  
19-а • микро и мали субјекти во електронска форма 1.502,00
19-б • микро и мали субјекти во хартиена форма 2.102,00
19-в • средни и големи субјекти во електронска форма 1.902,00
19-г • средни и големи субјекти во хартиена форма 2.602,00
20 Внесување и обработка на податоци од доставена ревидирана и одобрена консолидирана годишна сметка или консолидиран финансиски извештај на:  
20-а • микро и мали субјекти во електронска форма 1.503,00
20-б • микро и мали субјекти во хартиена форма 2.103,00
20-в • средни и големи субјекти во електронска форма 1.903,00
20-г • средни и големи субјекти во хартиена форма 2.603,00
21 Информација за структура на приходи по дејности (СПД) 509,00
22 Листинг од обработена годишна сметка (биланс на состојба и биланс на успех) 699,00
23 Листинг од обработена годишна сметка (биланс на состојба и биланс на успех) и готовински текови 875,00
24 Листинг од обработена годишна сметка (биланс на состојба и биланс на успех) и готовински текови на англиски јазик 1.049,00
25 Скратен исказ од годишна сметка 254,00
26 Поединечен податок 70,00
27 Еден збирен податок од годишни сметки  
27-а • според еден критериум 499,00
27-б • според два критериуми 750,00
27-в • според три критериуми 999,00
27-г • според четири критериуми 1.250,00
27-д • според пет критериуми 1.497,00
27-д • според пет критериуми 1.497,00
28 Сите збирни податоци од годишни сметки  
28-а • според еден критериум 20.000,00
28-б • според два критериуми 40.000,00
28-в • според три критериуми 60.000,00
28-г • според четири критериуми 80.000,00
28-д • според пет критериуми 100.000,00
28-ѓ • над пет критериуми 150.000,00
29 Извештај од биланс на состојба и податоци од биланс на успех согласно Законот за јавни набавки 1.750,00
30 Информација за економско-финансиска состојба 1.751,00
31 Информација за новоосновани субјекти кои започнале со работа во тековната година 255,00
32 Анализа на паричен тек и промени на капиталот 489,00
33 Скратен исказ од годишна сметка со оценка за работењето 350,00
34 Оценка на ликвидноста со мислење 349,00
35 Листинг од обработена годишна сметка (биланс на состојба и биланс на успех) со оценка за работењето на субјектот 595,00
36 Листинг од обработена годишна сметка (биланс на состојба и биланс на успех) и готовински текови со оценка за работењето на субјектот 769,00

 

РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169