Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
  • 16.01.2018 -  Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2016 година, истата може да ја достават само во хартија, заедно со ревизорски извештај.
  • 27.10.2014  -  Тарифа за надоместокот за користење на услугите од регистарот за годишни сметки   повеќе...
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
  • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

  • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  • Провери големина на субјект повеќе
  • Национална класификација на дејностите НКД
  • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
  • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Поднесување на годишна сметка :
1. Обезбедете сертификат

За дополнителни информации и техничка помош, контактирајте не преку godishnismetki@crm.org.mk или на телефонските линии секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот.   

РРК Тетово 078 490079 и 078 490092

РРК Охрид 078 490158 и 078 490027

РРК Битола 078 490192, 078 490173

РРК Прилеп  078 490216

РРК Велес  078 490116

РРК Штип 078 490244 и 078 490239

РРК Струмица 078 490281

РРК Куманово 078 490137 и 078 490134

РРК Кочани 078 490190

РРК Скопје +389 2 3288295 

 

Обезбедете дигитален сертификат

Секоја годишна сметка во регистарот задолжително треба да биде електоронски потпишана со квалификуван дигитален сертификат издаден на име на подносителот (овластено лице или сметководител).

За добивање на квалификуван дигитален сертификат Ве молиме обратете се кај овластените издавачи на територијата на Република Северна Македонија: КИБС АД - Скопје и Македонски Телеком АД – Скопје.

 


При пополнување на формуларот за добивање на квалификуван дигитален сертификат кај Издавачот на сертификати, покрај останатите податоци е потребно:

  • Доколку лицето кое бара сертификат е управител, задолжително да се пополни и полето Организација (O) со називот на субјектот запишан во Регистарот на други правни лица
РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169