Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
  • 04.02.2020- Субјектите кои немаат доставено годишна сметка за 2018 година, истата може да ја достават само во хартија. Трговските друштва и трговците поединци заедно со годишната сметка се обврзани да достават и ревизорски извештај.
ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
  • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

  • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...
ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
  • Провери големина на субјект повеќе
  • Национална класификација на дејностите НКД
  • Барање од регистарот за годишни сметки со дел од тарифник РГС 1
  • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
Поднесување на годишна сметка :
1. Обезбедете сертификат

За дополнителни информации и техничка помош, контактирајте не преку godishnismetki@crm.org.mk или на телефонските линии секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот.   

РРК Тетово 078 490079 и 078 490092

РРК Охрид 078 490158 и 078 490027

РРК Битола 078 490192, 078 490173

РРК Прилеп  078 490216

РРК Велес  078 490116

РРК Штип 078 490244 и 078 490239

РРК Струмица 078 490281

РРК Куманово 078 490137 и 078 490134

РРК Кочани 078 490190

РРК Скопје +389 2 3288295 

 

Добредојдовте во регистарот за годишни сметки

Согласно Законот за трговски друштва секој трговец има обврска да води сметководство и билансните шеми да ги достави до Регистарот за годишни сметки при Централниот регистар

ДЕМО ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ ГОДИШНА СМЕТКА

Регистарот врши прибирање, обезбедување и зачувување на сите годишни сметки на едно место со високо ниво на безбедност

Единствена централна електронска информативна база на финансиски податоци во РСМ

Во Регистарот се обработени податоците од годишните сметки за повеќе години наназад, почнувајќи од 1994 година за субјекти од нефинансиски сектор

Обработените годишни сметки обезбедуваат голем број на поединечни и збирни податоци и показатели

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА:

Доколку имате проблем со примање на меиловите од Е-годишни сметки, постапете според следното упатство

Ви посакуваме пријатно корисничко искуство!

 

РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169