Регистар на годишни сметки
www.crm.com.mk
Најнови информации
 • 15.01.2013  -  Известување од годишни сметки   повеќе...

 • 17.12.2013  -  Тарифа за надоместокот за користење на услугите од регистарот за годишни сметки   повеќе...

 • ПОДНЕСИ ГОДИШНА СМЕТКА
 • Поднеси годишна сметка он-лине повеќе...

 • Превземи обрасци за поднесување на годишни сметки во хартиена форма повеќе...

 • ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ОД РЕГИСТАРОТ
 • Провери големина на субјект повеќе
 • Национална класификација на дејностите НКД
 • Барање од регистарот за годишни сметки РГС 1
 • Информации од регистарот на годишни сметки повеќе
 • Поднесување на годишна сметка:
  1. Обезбедете сертификат

  За дополнителни информации и техничка помош, контактирајте не преку godishnismetki@crm.org.mk, тел.: +389 2 3288295, +389 2 3288100, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

  Добредојдовте во регистарот за годишни сметки

  Согласно Законот за трговски друштва секој трговец има обврска да води сметководство и билансните шеми да ги достави до Регистарот за годишни сметки при Централниот регистар

  Регистарот врши прибирање, обезбедување и зачувување на сите годишни сметки на едно место со високо ниво на безбедност

  Единствена централна електронска информативна база на финансиски податоци во РМ

  Во Регистарот се обработени податоците од годишните сметки за повеќе години наназад, почнувајќи од 1994 година за субјекти од нефинансиски сектор

  Обработените годишни сметки обезбедуваат голем број на поединечни и збирни податоци и показатели

  ПОДНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА:

  Ви посакуваме пријатно корисничко искуство!

  За дополнителни информации и техничка помош, контактирајте не преку godishnismetki@crm.org.mk, тел.: +389 2 3288295, +389 2 3288100, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

  Регистар на годишни сметки
  Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија
  • Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
  • тел. +389 2 3288 100
  • факс +389 2 3123169